You are here

Doğum Sonrası Aile Planlaması Danışmanlığı ve Sonuçları

POSTPARTUM FAMILY PLANNING COUNSELLING AND RESULTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: We aimed to evaluate methods of family planning cho¬sen after delivery. Methods: Methods of contraception chosen after delivery were investigated in Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital. Rates of using contraception for women who received and did not receive counselling were compared. Results: 693 deliveries took place from March 1st 2002 to February 28th 2003. 70% were normal deliveries and 30% were cesarean sections. 86% of the cases received family planning counselling whereas 14% did not. 95.1% of those whom received family planning counselling chose a method of contraception. The total rate of choosing contraceptive methods was 81.8 %. lUD's were the most popular method with a rate of 34.4 %. DMPA (30.4%), condoms (22%) tubal ligation (4.2%), monthly injections (3%) and Implanon (3%) followed lUD's. Conclusion: The effort displayed for family planning coun¬selling resulted in high rates of use for postpartum modern contraceptive methods.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Kliniğimizde doğum yapan ve aile planlaması (AP) danışmanlığı verilen olguların yöntem seçiminin incelenmesi amaçlandı. Yöntem: 1 Mart 2002-28 Şubat 2003 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde doğum yapan ve AP danışmanlığı verilen olguların doğum sonrasında seçtikleri gebelikten ko¬runma yöntemleri incelendi. Danışmanlık alan ve almayan ol¬guların AP yöntemi seçme oranları saptandı. Bulgular: Belirtilen sürede 693 doğum gerçekleşti; % 70'i normal spontan doğum, %30'u sezaryen idi. Olguların %86'sı AP danışmanlığı alırken %14'ü almadı. Danışmanlık alanların %95.1'i bir AP yöntemi seçti. AP yöntemi alanlar %81.8'lik bir oran oluşturdu. En sık seçilen yöntem %34.4 ile rahim içi araç idi. Bunu sırası ile Depo-Provera (%30.4), kondom (%22), tüp ligasyonu (%4.2), Mesigyna (%3), kombine oral kontraseptif (%3) ve implanon (%3) izliyordu. Sonuç: AP danışmanlığı için çaba harcanması, doğum sonra¬sında büyük ölçüde modern bir yöntemin seçilmesini sağla¬maktadır.

REFERENCES

References: 

1.
T.C
. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ana Sağlığı ve Aile Planlaması El Kitabı. 6. baskı. Ankara, 1995.
2.
Türkiy
e Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara, Macro Int Inc. 1999.
3.
Sağlı
k Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Demographic and Health Surveys, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1993. Ankara, Macro Int Inc. 1994.
4.
T.C
. Hükümeti-Unicef İşbirliği Programı. Türkiye'de Anne ve Çocukların Durum Analizi.Unicef. Ankara, Seri no: 2. 1991.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 8 | Sayı 4 | 2004 | 155
5. Kennedy KI. Post-partum contraception. Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1996; 10(1): 25-41.
6. Hatcher RA, Trussel J, Stewart F ve ark. Contraceptive Technology. 16. baskı. New York, Irvington Pub Inc, 1994; 433-52.
7. Dahlman T, Hellgren M, Blomback M. Changes in blood coagulation and fibrinolysis in normal puerperium. Gynecol Obstet Inves 1985; 20: 37-44.
8. World Health Organization. Effects of hormonal contraceptives on breast milk composition and infant growth. WHO Task Force on Oral Contraceptives, Special Programme of Research. Development and Studies Research Training in Human Reproduction. Studies in Family Planning
1988; 19(6): 361-9.
9. WHO. Improving Access to Quality Care in Family Planning: Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Geneva, WHO, 1996.
10. Population Information Program Center for Communication Programs. IUD's: an update. Population Reports 1995; Series B (6): 14-5.
11.
Sağlı
k Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı. Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı. İstanbul, Nobel
Tıp Kitapları, 1995.
12. Chi IC, Thapa S. Postpartum tubal sterilisation: an international
perspec
¬tive on some programmatic Issues. J Biosoc Sci 1993; 25: 51-61.
13.
Vura
l B, Vural F, Erk E, Karabacak O. Laktasyonel amenore ve kont-rasepsiyon. 1. Ulusal Aile Planlaması Kongresi 1999. Kongre kitapçığı,
Ankara, 1999; 31.
14.
Gönen
ç I, Vural EZT, Aka N, Köse G. Doğum sonrası kontrasepsiyon seçiminde laktasyonun yeri ve sağlık eğitiminin etkileri. II. Uluslararası, III. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 2004. Kongre
kitapçığı. Ankara, 2004; 237.
15. Smith KB, Van der Spuy ZM, Cheng L, Elton R, Glasier AF. Is postpartum contraceptive advise given antenatally of value? Contraception
2002; 65: 237-43.
16. T.C.
Sağlı
k Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü. İstanbul Aile Plan¬laması Kalite Araştırmaları 1998-2000 Karşılaştırmalı Raporu. Ankara,
2001.
17. Koç I. Increased cesarean section rates in Turkey. Eur J Contraception and Rep Healt Care 2003; 8: 1-10.
18. World Health Organization. Appropricate technology for birth. Lancet
1985; 74: 436-7.
19.
Döle
n I, Gökçü M. Sezaryen ve Etik. Kadın Doğum Dergisi 2002; 1(2):
86-9.
20.
Çorakç
ı A, Yücesoy G, Özeren S, Yücesoy I, Vural B, Karabacak O.
Günümüzde doğum yöntemi ve yükselen sezaryen oranı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1998; 30(1-2): 63-6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com