You are here

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları: Millis ve Willard Raporları

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öncülüğünde bir araya gelen arkadaşlarımız, ABD'de, aile hekimliğinin gelişiminde önemli yer tutan Millis ve Willard raporlarını bir ekip çalışmasıyla dilimize kazandırmışlar. Çeviri (alfabetik sırayla) Ayşe Çaylan, Cahit Özer, Fatma Nur Eneç Can, İlkay Akdemir, Mehmet Işık, Murat Ünalacak, Mümtaz Mazıcıoğlu, Nejat Demircan, Nezih Dağdeviren, Pınar Topsever, Ruşen Topallı, Tuncay Müge Filiz, Turan Set ve Zekeriya Aktürk tarafından gerçekleştirilmiş. Çeviri editörleri, önsözlerinde raporları kaleme alan komitele¬rin sağlık dışı alanlar¬dan olduğunu vurgula¬maya özen göstermişler; bir başka deyişle herhangi bir tarafgirlik söz konusu değil, toplu¬mun bir sağlık sorunu var, raporlarda da vur¬gulandığı gibi çözüm birinci basamağın güç¬lendirilmesinden geçi¬yor. 26 Hazira n 2004'te dönem arkadaşlarımla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oluşumuzun 20. yılını kutladık: Fakültenin çeşitli anabilim dallarında görevli arkadaşlarımızla tıp eğitimini de gözden geçirmek için iyi bir fırsat oldu. Aldığımız eğitim kesinlikle ülkemizin ve bi¬rinci basamağın ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Ne yazık ki bazı öğretim üyesi arkadaşlarımız 20 yılda çok az şeyin değiştiğini söylediler. Bu konuda aile hekimliği anabilim dallarına büyük görev düşüyor. Gerek müfredatın ülkenin ve birinci basamağın ihtiyaçlarına cevap verir hale gelme¬si, gerekse burada olduğu gibi temel metinlerin dilimize ka¬zandırılması yolundaki çalışmalar göğsümüzü kabartıyor. Millis raporu şu 9 bölümden oluşuyor: 1. Giri ş 2. Tıp eğitiminin organizasyonu ve kontrolü 3. Tı p eğitimi ve pratiğinde ana eğilimler 4. Gelişe n hedefler 5. Kapsaml ı sağlık bakımı 6. Asistanlı k eğitiminin iyileştirilmesi 7. Eğiti m hastanesi 8. Üniversiteni n rolü 9. Uzmanlı k eğitiminin denetlenmesi Willard rapor u ise 6 bölümden oluşuyor: 1. Önsöz 2. Giri ş 3. Ail e hekiminin tanımı ve işlevi 4. Aile hekimi için eğitim programı 5. Bazı önemli konular 6. Özet ve öneriler Kitabın arka yüzünde şu not yer alıyor: "Kırk yılda ne değişti? En yaşlı tıp mesleğinden en genç uzmanlığa giden yol kolay yürünmedi. Millis ve Willard raporları, üzerinden ge¬çen yıllara rağmen, ülkemiz sağlık çalışanları için çok tanıdık unsurlar içeriyor. Birinci basamak sağlık hizmetleri üzerine düşünen ve çalışan herkesin, bu kırk yıllık eserlerde günümüz Türkiye'sini çağrıştıran birşeyler bulması mümkün. Bu raporları okuduğunuzda 1940'lı yıllarda genel taba¬bet ihtisasını başlatan bir ülkede, ikibinlerde aile doktorluğunun tartışılıyor olmasını da ilginç bulacağınızı düşünüyoruz. "Kırk yılda ne değişti?" sorusunu okuyucularımızın değerlendirmesine sunuyoruz." Endeksi ve özenli çevirisiyle temel tıp eğitimi konusunda kafa yoran herkes için bir başvuru kaynağı olan kitap aşağıdaki adresten istenebilir: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 22030 Edirne Tel : (0284) 236 09 09 l1460 Faks: (0284) 235 76 51 Web: http.llaile.trakya.edu.tr e-posta: aile@aile.trakya.edu.tr
FULL TEXT (PDF):