You are here

Bir Grup Dağcıda Kişilik Profilinin Araştırılması

INVESTIGATION OF PERSONALITY PROFILES IN A GROUP OF MOUNTAINEERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: Its known that high altitude has physical and physcio-logical effects on mountaineers. The aim of this study was to determine whether there is a personality profile difference between people performing these kind of activities and general population besides changes occuring after climbing. Method: The MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) was given to 15 men and 7 women mountaineers who has a climbing experience of at least 5 years. Collected data, were com¬pared with the results of the standardization of MMPI performed in 1003 subject representing theTurkish population. Results: In women L, Hs, D, Hy, Pd, Mf, Pa, Ma, Si and in men L, K, Hs, D, Hy, Pd, Mf, Pa, Pt, Sc, Si sub tests were statistically dif¬ferent from the control group. Conclusion: We concluded that the mountaineers in our study group could easily confront facts about themselves, had less somatic concerns, were more logical, had more practical and con¬crete ideas and less imagination, were traditional, harmonious, active in daily life, self-possessed, prudent, energetic competitive, attaching importance to power, status and being known and extrovert when compared to theTurkish population.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Yüksekliğin dağcılar üzerinde fiziksel ve psikolojik değişimlere neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, tırmanış sonrası oluşan değişimler dışında bu tür etkinlikleri sürdüren sporcuların kişilik profillerinin de toplum bütününden farklı olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Yöntem: En az 5 yıllık tırmanış deneyimi olan 15 erkek ve 7 kadın dağcıya Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) uygulandı; veriler Türk toplumunda 1003 kişi üzerinde uygulanan standardizasyon çalışması sonuçları ile karşılaştırıldı. Bulgular: Kadınlarda L, Hs, D, Hy, Pd, Mf, Pa, Ma, S, erkeklerde L, K, Hs, D, Hy, Pd, Mf, Pa, Pt, Sc, Si alt ölçeklerinde kontrollere göre istatistiksel açıdan anlamlı fark saptandı. Sonuç: Çalışma grubumuzdaki dağcıların Türk toplumuyla karşılaştırıldığında kendilerindeki ufak kusurlarla yüzleşebilen, somatik uğraşıları olmayan, daha mantıklı, pratik ve somut düşünen, hayal gücünden yeterince yararlanmayan, geleneksel, uyumlu günlük yaşamda etkin, temkinli ve tedbirli, kontrollere göre daha aktif, enerjik, yarışmacı, güç, statü ve tanınmaya önem veren, dışa dönük kişiler oldukları sonucuna varıldı.

REFERENCES

References: 

1. Saltin B. Aerobic and work capacity at 2300 m. Med Thorac 1967; 24: 205¬10.
2. Squires RW, Buskirk ER. Aerobik capacity during acute exposure to simulated altitude, 914-2286. Med Sci Sports Exec 1982; 14: 36-40.
3. Levine BD. Stray-Gundersen J. A practical approach to altitude training. Int. J Sports Med 1992;13: 209-12.
4. Townes BD, Hornbain F, Schoene B. Human cerabral function at extreme altitude. High altitude and man. American phsiological society. Bethesta Maryland 1984:31-7
5. Mc Farland RA. Psychophysiological studies at high altitude in the Andes. J Comp Psychol 1937; 24: 189-220
6. Hornbain FT, Brenda D, Townes D. The cost to the central nervous system of climbing to extremely high altitude. N Engl J Med 1989; 321(25): 1714-9.
7. Missoum G, Rosnet E, Richalet JP. Control of anxiety and mountain sickness in Himalayan mountaineers. Int J Sports Med 1992; 13: 37-9.
8. Ryn Z. Psycopathology in mountaineering-mental disturbances under high
altitude stress. Int Sports Med 1988; (9): 163-9.
9. Keller LS, Butcher JN, Sluttske WS. Objective personality assesment. Handbook of Psychological Assessment 2. baskı. New York, Pergamon Press, 2nd Ed. 1990; 345-86.
10.
Savaşı
r I. Minnesota çok yönlü kişilik envanterinin Türkçe' ye uyarlanışı ve standardizasyon projesi. Psikoloji Dergisi 1978; 1(1): 18-24.
11.
Ergü
n Y. Yüksek irtifa fizyolojisi ve akut dağ hastalığı. Adana, Akgün Mat¬baası 1996; 69-72.
12.
Ceyhu
n B, Oral N. MMPI Değerlendirme Kitabı. Ankara, Bilimsel Tıp
Yayınevi 1998; 5-42.
13.
Soria
s O. MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi. 2. baskı, Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları 1998; 15-60.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com