You are here

Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyi

THE KNOWLEDGE LEVEL OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE ABOUT EMERGENCY CONTRACEPTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: This study was planned to gather information about the knowledge level of women of reproductive age about emergency contraception (EC). Method: This descriptive study was conducted in three education and research hospitals situated in the Anatolian side of Istanbul. A questionnaire designed to evaluate the knowledge level about EC, was diverted to women of reproductive age (15-49 years of age), their questions about the method were answered and a brochure including information was presented. Results: A total of 634 women were interviewed. The mean age of the participants was 32.01 (±9.04, [15-49] ). Married women formed 69.4% of the total number. The rate of participants who suggested that they had heard one of the terms, "EC, the day after pill and emergent birth control method" was 31.7%. Among this, the rate of the participants who knew the aim of the method was 47.8%, who knew the timing of taking pills after the unpro¬tected intercourse was 38.3%, who knew an example of pills utilized for this purpose was 3.0% (n=6). These rates were 15.1%, 12.1%, 0.9% among all participants, respectively. Participants, who had heard the method were women who had health insur¬ance (p=0.017) and an education level over high school (p=0.000), women who had not heard the method were housewives (p=0.000), and who had 2 or more children (p=0.000). The ones who knew the details related to the use of the method were under 35 years of age, educated women (p<0.05). Conclusion: In this study it was determined that less than half of the participants had heard the method, the rates of the partici¬pants who knew the aim and the timing of the method were low, and the names of the pills that could be used for this purpose were not known.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma üreme çağındaki kadınların acil kontrasepsi-yon'a (AK) ilişkin bilgi düzeylerini değerlendirmek amacıyla planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, istanbul ili Anadolu yakasındaki üç eğitim ve araştırma hastanesinde yürütüldü. Bu hastanelere başvuran, üreme çağındaki (15-49 yaş) kadınlara, AK bilgi düzeyini değerlendirmek üzere oluşturulmuş bir anket uygulandı. Uygulamadan sonra varsa katılanların yönteme ilişkin soruları cevaplandırılarak, bilgi içeren bir broşür sunuldu. Bulgular: Toplam 634 kişiyle görüşüldü. Katılımcıların yaş ortalaması 32.01 (±9.04, [15-49] ) idi. Evli olanlar bütünün %69.4'ünü oluşturmaktaydı. "AK, ertesi gün hapı ya da acil doğum kontrol yöntemi" deyimlerinden birini duydum diyenlerin oranı %31.7 idi. Yöntemi duymuş olan katılımcılar arasında yöntemin ne amaçla kullanıldığını bilenlerin oranı %47.8, korunmasız ilişkiden sonra ne kadar süre içinde alınırsa etkili olduğunu bilenlerin oranı %38.3, bu amaçla kullanılabilecek hapa bir örnek verebilenlerin oranı ise %3.0 (n=6) idi. Bütün katılımcılar arasında bu oranlar sırasıyla %15.1, %12.1, %0.9 idi. Yöntemi duyduğunu söyleyenler, daha çok bir sağlık güvencesine sahip, lise ve üzeri düzeyde eğitim al¬mış kadınlar iken (sırasıyla p=0.017, p=0.000), yöntemi duymamış olanlar daha çok ev hanımı ve ikiden fazla çocuğu olan kadınlardı (sırasıyla p=0.000, p=0.000). Yöntemin kullanımına yönelik ayrıntıları bilenler ise 35 yaşın altında, eğitimli kadınlardı (p=<0.05). Sonuç: Çalışmamızda katılımcıların yarısından azının yöntemi duyduğu; yöntemin kullanım amacını ve zamanını bilenlerin oranının düşük olduğu, bu amaçla kullanılan ilaçların ise yeterince tanınmadığı saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Weismiller DG. Emergency Contraception. Am Fam Physician 2004; 70(4): 707-14.
2. Glasier A. Emergency contraception. Best Practice & Research Clinical. Obstetrics and Gynecology 2002; 16: 181-91.
3. Wertheimer RE. Emergency post-coital contraception. Clinical Pharmaco¬logy 2000; 62: 2287-92.
4. Yuzpe AA, Thurlow HJ, Ramzy I, Leyshon JI. Post coital contraception-A pilot study. J Reprod Med 1974; 13: 53-8.
5. Yuzpee AA, Lancee WJ. Ethinylestradiol and dl-norgestrel as a postcoital contraceptive. Fertil Steril 1977; 28: 932-6.
6. Cheng L, Gulmezoglu AM, Oel CJ, Piaggio G, Ezcurra E, Look PF. Interventions for emergency contraception. Cochrane Database Syst Rev 2004; 3: CD001324.
7. Ho PC. Emergency contraception: methods and efficacy. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2000; 12: 175-9.
8. Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Randomized controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen of combined oral contraceptives for emergency contraception. Lancet 1998; 352:
428-33.
9. Bilian X. Intrauterine devices. Best Practice & Research Clinical. Obstetrics and Gynecology 2002; 16: 155-68.
10. Gemzell-Danielson K, Marions L. Mechanisms of action of mifepristone and levonorgestrel when used for emergency contraception. Human Reproduction Update 2004; 10: 341-8.
11. Sills M. Chamberlain JM, Teach SJ. The associations among pediatricians' knowledge, attitudes, and practices regarding emergency contraception.
Pediatrics 2003; 105: 954-6.
12.
Ünala
n T, Koç I, Tezcan S. Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2003; 61-80.
13.
Öztür
k A, Aygen E, Naçar M, Gün I, Yirmibeş Ü. Kadınların acil kont-rasepsiyonla ilgili bilgi ve deneyimleri. Klinik Bilimler ve Doktor 2002; 8:
387-91.
14.
Kırıml
ı E, Uzuner A, Eker K, Solak N, Özsoy Z, Kalaça Ç. Üreme çağın¬daki kadınların acil kontrasepsiyon hakkındaki bilgi ve tutumları, kullanım sıklığı. 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre
Kitabı, Ankara, 2003; 226.
15. Uzuner A, Ünalan P, Akman M ve ark. Aile planlaması hizmeti sunan sağ¬lık personelinin acil kontrasepsiyon hakkındaki bilgi tutum ve görüşleri. 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, An¬kara, 2003; 223.
16. Mandıracıoğlu, Mevsim V, Turgul O. Health personnel perceptions about emergency contraception in primary health-care centers. European Journal of Contraception&Health Care 2003; 8: 145-9.
17. Zeteroğlu S, Şahin G, Şahin HA, Bolluk G. Knowledge and attitudes towards emergency contraception of health-care providers in a region with a high birth rate. Eur J Contracept Reprod Health Care 2004; 9: 102-6.
18.
Ko
ç I, Özdemir E. Doğurganlık. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Ens¬titüsü Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması Ankara. 2003; 44-60.
19. Jackson R, Schwarz EB, Freedman L, Darney P. Knowledge and willing¬ness to use emergency contraception among low-income post-partum women.
Contraception 2000; 61: 351-7.
20. Glasier A. Emergency postcoital contraception. New Eng J Med 1997; 337:
1058-64.
21. Golden NH, Seigel WM, Fisher M ve ark. Emergency contraception: Pediatricians' knowledge, attitudes, and opinions. Pediatrics 2001; 107: 287¬92.
22. Beckman LJ, Harvey SM, Sherman CA ve ark. Changes in providers' views and Practices about emergency contraception with education. Obstet Gynecol 2001; 97: 942-6.
23. Muia E, Blanchard K, Lukhando M ve ark. Evaluation of an emergency contraception introduction project in Kenya. Contraception 2002; 66: 255-60.
T ü r k i y e A i l e H e k i m l i ğ i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 9 | Sayı 3 | 2005 |
24. Steiner MJ, Raymond E, Attafuah JD ve ark. Provider knowledge about emergency contraception in Ghana. J biosoc Sci 2000; 32: 99-106.
25. Muia E, Ellertson C, Lukhando M ve ark. Emergency contraception in Nairobi, Kenya: Knowledge, attitudes and practices among policymakers, family planning providers and clients, and university students. Contraception
1999; 60: 223-32.
26. Langer A, Harper C, Garcia-Barrios C ve ark. Emergency contraception in Mexico City: What do health care providers and potential users know and think about it? Contraception 1999; 60: 233-41.
27. Marciante KD, Gardner JS, Veenstra DL ve ark. Modeling the cost and outcomes of pharmacist-prescribed emergency contraception. Am J Pub
Health 2001; 91: 1443-5.
28. Raymond E, Taylor D. Timing of emergency contraception. Am J Obstet
Gynecol 2002; 186: 167-8.
29. Glasier A, Baird D. The effects of self-administering emergency contracep¬tion. New Eng J Med 1998; 339: 1-4.
30. Wells ES, Hutching J, Gardiner JS ve ark. Using pharmacies in Washing¬ton State to expand access to emergency contraception. Fam Plann Perspect
1998; 30: 288-90.
31. Ellertson C, Ambardekar S, Hedley A ve ark. Emergency contraception: randomized comparison of advance provision and information only. Obstet
Gynecol 2001; 98: 570-5.
32. Delbanco SF, Mauldon J, Smith MD. Little knowledge and limited practice: Emergency contraceptive pills, the public and the obstetrician-gynecologist.
Obstet and Gynecol 1997; 89: 1006-11.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com