You are here

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “YAZMA ÖZ YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

VALIDATION OF “WRITING SELF-EFFICACIES SCALE” FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, validity and reliability processes of a writing self-efficacies scale developed for secondary school learners has been presented.In the beginning of the study, a 47 item pool was created using expert judgment of the students’ opinions and then the draft was reduced to 45 items. The scale was evaluated using factor analysis method by the contribution of 293 primary school students in Elazığ. In statistical analysis 40 items were chosen for the second analysis. There are 30 positive, 10 negative attitude items in the scale. KMO value of the scale was found out as .869, Bartlett’s test was determined as 8252.72, Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was found as .921. This result shows that analysis of data obtained from study, it was understood the scale developed is applicable.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin yazma öz yeterliklerini değerlendirmeye dönük bir ölçeğe ilişkin geçerlik ve güvenirlik analizi sonuçlarını ortaya koymayı amaçlanmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmasına başlanırken 47 ifade içeren bir madde havuzu oluşturulmuş, öğrenci görüşlerinden ve uzman yargısından yararlanılarak taslak ölçekteki madde sayısı 45’e düşürülmüştür. Elazığ il merkezindeki 10 ilköğretim okulunda öğrenim gören 293 ilköğretim öğrencisi üzerinde uygulanan ölçekten elde edilen veriler faktör analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, 30’u olumlu, 10’u olumsuz toplam 40 madde seçilmiş ve ölçeğin KMO değeri .869, Bartlett testi 8252.72, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .92 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu belirtmek mümkündür. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen ölçeğin uygulanabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKYOL, H. (2000). Yazı Öğretimi. Millî Eğitim, 146, 37-48.
BALCI, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler.
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
BAYRAKTAR, A. (2009). An Exploration of the Teacher-Student Writing
Conference and the Potential Influence of Self-Efficacy (Unpublished
Dissertation). Florida State University College of Education.
BRYMAN, A.; Cramer, D. (1997). Quantitative Data Analysis with SPSS for
Windows: A Guide for Social Scientists. New York: Routledge.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara:
Pegem A Yayıncılık.
CARTER, C.; Bishop, J.; Kravits, S. L. (2002). Key to Effective Learning.
New Jersey: Printice Hall.
FAİGLEY, L.; Daly, J. A.; Witte, S. P. (1981). The Effects of Writing
Apprehension on Writing Performance and Competence. The Journal of
Educational Research, 75, 16-21.
GÖÇER, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195.
Murat ŞENGÜL
92
HOVARDAOĞLU, S.; Sezgin, N. (Çevirenler) (1998). Eğitimde ve Psikolojide
Ölçme Standartları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği ve ÖSYM Yayınları.
KALAYCI, Ş. (2006). Faktör Analizi. İçinde: Şeref Kalaycı (Editör), SPSS Uygulamalı
Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
LAVELLE, E. (2006). Teachers’ Self-efficacy for Writing. Electronic Journal
of Research in Educational Psychology, 4(1), 73-84.
Mccarthy, P.; Meier, S.; Rinderer, R. (1985). Self-Efficacy and Writing.
College Composition and Communication, 36, 465-471.
PAJARES, F.; Valiante G. (2006). Self-Efficacy Beliefs and Motivation in
Writing Development. In: Charles A. MacArthur, Steve Graham, Jill Fitzgerald
(Editors), Handbook of Writing Research (pp: 159-170). New York: The Guilford
Press.
PAJARES, F.; Valiante, G. (1997). Influence of Self-Efficacy on Elementary
Students’ Writing. The Journal of Educational Research, 90, 353-360.
PAJARES, M. F.; Johnson, M. J. (1993). Confidence and Competence in
Writing: The Role of Self-Efficacy Outcome Expectancy, and Apprehension.
Research in the Teaching of English, (28), 313-331.
PAJARES, M. F.; Johnson, M. J. (1996). Self-Efficacy Beliefs and the
Writing Performance of Entering High School Students. Psychology in the
Schools, 33, 163-175.
SHELL, D. F.; Colvin, C.; Bruning, R. H. (1995). Self-Efficacy, Attributions,
and Outcome Expectancy Mechanisms in Reading and Writing Achievement:
Grade-Level and Achievement-Level Differences. Journal of Educational
Psychology, 87, 386-398.
SHELL, D. F.; Murphy, C. C.; Bruning, R. H. (1989). Self-Efficacy and
Outcome Expectancy Mechanisms in Reading and Writing Achievement.
Journal of Educational Psychology, 81, 91-100.
SİVYER, D. L. (2005). The Effect of Positive/Negative Feedback Awareness
on Self-efficacy and Writing Performance (Masters Thesis). The Florida State
University College of Education Department of Educational Psychology &
Learning Systems.
TAVŞANCIL, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
TEZBAŞARAN, A. A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara:
Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
TURGUT, M. F.; Baykul, Y. (1992). Ölçekleme Teknikleri. Ankara: ÖSYM
Yayınları.
ZİMMERMAN, B. J.; Bandura, A. (1994). Impact of Self-Regulatory
Influences on Writing Course Attainment. American Educational Research
Journal, 31(4), 845-862.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com