You are here

SOSYAL MEDYADA SOL MUHALEFETİN GÜNDEMİ VE PRATİKLERİ

THE AGENDA AND PRACTICES OF LEFT-OPPOSITION IN SOCIAL MEDIA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to uncover the agenda of left-opposition in social media. 545 contents posted by the left-leaning users in a week to the pages of 11 Facebook accounts were analyzed. Results indicate that national news (248) and reviews or critiques (121) are sharing formats that have highest frequencies among all posted contents. Another observation was that the sharing has usually common subjects with mainstream media, while its discourse reflects the critical, opposing stance is clearly salient. Besides, some of the news orcritiques those which never took part or fell behind of the mainstream media were shared with the discourse of left-opposition in these pages. These sharings usually provide information-exchanges, announcement of protests or resistance activities. Also, they construct a common feeling for the page followers. Thus, it enables some opportunities to the political positions those not having sufficient representational capabilities in mainstream media. In conclusion, the role of social media in constructing opposing discourses and its function in political culture were discussed in context of the limits of today’s political subject and cyber communication.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada ana akım medyanın genellikle dışarıda bıraktığı sol muhalefetin sosyal medyadaki gündeminin ne olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 11 Facebook sayfasında bir hafta boyunca paylaşılan 545 içerik analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ulusal haber (248) ve yorum- eleştiri (121) türlerinin paylaşımlar içinde en yüksek frekansa sahip olduğu gözlenmiştir. Paylaşımların genelde ulusal ana akım medya gündemi ile ortak, fakat açık olarak eleştirel bir üslupta olduğu görülmüştür. Bu paylaşımlar genel olarak, sayfaların kullanıcıları arasında bilgi alışverişi sağlamakta, protesto ve direniş eylemlerinin duyurularını yapmakta ve takipçileri için ortak bir duygu dünyasını inşa etmektedir. Böylelikle ana akım medyada yeterince temsil kabiliyetine sahip olmayan politik konumlanışlara imkân tanımaktadır. Tartışma bölümünde sosyal medyanın muhalif söylemlerin inşasındaki rolü ve politik kültür açısından işlevi, günümüz politik öznesinin ve siber iletişimin sınırlılıkları bağlamında ele alınmaktadır.
45-79

REFERENCES

References: 

BAKARDJIEVA, M. (2003). Virtual togetherness: an everyday-life
perspective. Media, Culture & Society, Vol. 25: 291–313.
BAUMANN, Z. (2001). Bireyselleşmiş Toplum. İstanbul: Ayrıntı Yay.
Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü: Kavramlar, yaklaşımlar. İstanbul:
Bağlam Yay.
BILLIG, M. (1992). Talking of The Royal Family. London: Routledge.
Binark, M. (2007). Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem
Sorunu, Yeni Medya Çalışmaları içinde, Der. M. Binark, s. 21-44. Ankara: Dipnot
Yay.
CASTELL, M. (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür- Ağ
Toplumunun Yükselişi, 1.Cilt, Çev. E. Kılıç. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay.
COLEMAN, B. (2012). Hello Avatar, Çev. E. Bilge. İstanbul: Mediacat Yay.
Cutler, R. (1996). Technologies, relations, and selves. In L. Strate, R.
Jacobson, & S. Gibson (Eds.), Communication and Cyberspace: Social
interaction in an electronic environment p. 317-333. Crosskill, NJ: Hampton.
DAVIES, B. ve Harré, R. (1990). Positioning: The discursive production of
selves. Journal for the Theory of Social Behaviour, Vol. 20(1): 43-63.
FAIRCLOUGH, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity
Press.
HARRÉ, R. (1997). An outline of the main methods for social psychology.
In N. Hayes (Ed.) Doing Qualitative Analysis in Psychology, p. 17-37. Sussex:
Psychology Press (reprinted 1998).
HILL, K.A. and Hughes, J.E. (1998). Cyberpolitics: Citizen Activism in the
Age of the Internet. New York: Rowman & Littlefield Pub.
SOSYAL MEDYADA SOL MUHALEFETİN GÜNDEMİ VE PRATİKLERİ
79
MCCHESNEY, R.W., (2000). Rich Media, Poor Democracy:
Communication Politics in Dubios Times. New York: New Press.
MOSCOVICI, S. (1984). The phenomenon of social representations. In R.
Farr and S. Moscovici (eds.), Social Representations, p. 3-69. Cambridge
University Press, Maison des Sciences de l’Homme: Cambridge/Paris.
MOSCOVICI, S. (1988). Notes towards a description of social
representations. European Journal of Social Psychology, Vol. 18: 211-250.
MOROZOV, E. (2009). Foreign Policy: Brave New World Of Slacktivism. May 19,
2009. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId= 104302141,
June 24, 2012
MULL, J. (2008). Siberuzayda Macera Dolu Bir Yolculuk, Çev. A. Özdamar.
İstanbul: Kitap Yay.
PAKER, O. (2007). “İletişimin Fast Food’u: Sanal Diyarlarda Oyun, Chat
ve Gizemli Yabancı”, Medya Okumaları içinde, Der. Özgür Yılmazkol, s. 105-
134, Ankara: Nobel Yay.
PARKER, I. (1992). Discourse Dynamics: Critical analysis for social and
individual psychology. London: Routledge.
PETRAS, J. (2011). Social Opposition in the Age of Internet: Desktop
“Militants” and Public Intellectuals. Invited paper to be read at the
“Symposium on Re-Publicness” Sponsored by the Chamber of Electrical
Engineers. Ankara Turkey, December 9 – 10, 2011.
http://Petras.lahaine.org/?p=1880
POTTER, J. and Wetherell, M. (1987). Discourse and Social Psychology:
Beyond Attitudes and Behaviour. London: Sage Pub.
POTTER, J. and Wetherell, M. (1995). Discourse Analysis. In J. A. Smith,
R. Harré and L. V. Langenhove (eds.), Rethinking Methods in Psychology, p. 80-
93. London: Sage Pub.
ROBINS, K.(1999). İmaj-Görmenin Kültür ve Politikası, Çev. N. Türkoğlu.
İstanbul: Ayrıntı Yay.
SENNETT, R. (1994). Cinsellik ve Yalnızlık (M. Foucault ile söyleşi). (İçinde)
M. Foucault, Dostluğa Dair Söyleşiler, Çev. C. Ener, 2. Baskı, s. 34-61. İstanbul:
Hil Yayınları.
SENNETT, R. (2002). Kamusal İnsanın Çöküşü (2. basım), Çev. A. Yılmaz,
ve S. Durak. İstanbul: Ayrıntı Yay.
SENNETT, R. (2012). Beraber, Çev. İ. Özküralpli. İstanbul: Ayrıntı Yay.
Schickler E. (1994). Democratizing Technology: Hierarchy and Innovation
in Public Life. Polity, Vol.27(2): 175-199.
SULER, J. (1996). The psychology of Cyberspace.
http://www.rider.edu/suler/psycyber/psycyber.html
TURKLE, S. (1995). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet.
New York: Simon and Schuster.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com