You are here

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDE HAYAT BOYU ÖĞRENME VE SÜREKLİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI

Activities of Life-Long Learning and Continuing Engineering Education in Uludağ University

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
With the rapid change and improvement in technology, the need for engineers and other employees using technology at work to get educated continuously is increasing a lot. It is a fact that the need for continuous education in industry and employment has increased for decreasing or eliminating the mistakes and wrong applications resulted from lack of knowledge or training, which cause to extra cost in manufacturing or serving, due to increase in commercial rivalry and the quality requirements. Different education models have been tried out in Turkey and in some other countries in the world to solve this education problem. This study is to search for different education models applied for life long education and get information about the milieu in which they are applied. In the study, different application examples about continuous education models applied in reverse engineering, automotive, molding, design and production sectors and modular education approaches are given. This study shows that with the collaborations between the universities and the sectorial establishments, in the continuous education and training activities, the problem mentioned above could be solved.
Abstract (Original Language): 
Teknolojideki hızlı değişim ve gelişimin paralelinde bu teknolojiyi kullanan mühendis ve diğer meslek elemanlarının sürekli eğitim ihtiyacı hızla artmaktadır. Rekabetin artması ve kalite standartlarının sürekli yükseltilmesi özellikle toplam kalite anlayışı içerisinde görünmeyen maliyetlerin önemli bir bölümüne sebep teşkil eden eğitimsizliğin giderilmesinde sürekli eğitimin gerekliliğini de arttırmaktadır. Bu gereklilik dünyada olduğu gibi Türkiye’de de farklı eğitim modelleriyle giderilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada hayat boyu öğrenme şemsiyesi altında uygulanmakta olan farklı eğitim modelleri araştırılmış ve bu modellerin Uludağ Üniversitesi’ndeki uygulamaları irdelenmiştir. Çalışmada, tersine mühendislik, otomotiv, kalıpçılık, tasarım ve üretim alanlarında geliştirilen sürekli eğitim modelleri ile modüler eğitim yaklaşımlarına farklı uygulama örnekleri verilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda özellikle üniversiteler ile endüstri ve hizmet sektörü arasındaki sürekli eğitim işbirliklerinin etkin ve ekonomik çözümler ortaya koyabileceği görülmüştür.

REFERENCES

References: 

1. Abdullah, H., Yalçın, M E., Bayrak, M., Sazak, N. ve Yıldız, M. (2006) Geleceğin mühendislik eğitimi ve
mühendis meslek odalarının sorumlulukları, III. Elektrik elektronik bilgisayar mühendislikleri eğitimi
sempozyumu, İTÜ, İstanbul.
2. Aitchison, J. (2004) Lifelong Learning in South Africa: Dreams and Delusions, Int. J. of Lifelong Education,
Vol. 23, No. 6 , 517–544
3. Arslan, R. (2008) Oto Servis Çalışanlarının Yetkinliklerini Arttırmaya Yönelik Modüler Eğitim Programı, 4.
Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa.
4. Arslan, R., Kuş, A., Mumcu, H. ve Uzaslan, T. (2008) A Model of Cooperative Education -“Group Leader
Training Program” for Industry Employees, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Cilt 7,
sayı 4, 29-35.
5. Baran, T. ve Kahraman, S. (2004) Mühendislik eğitiminde probleme dayalı öğrenme modelleri, I. Ulusal
Mühendislik Kongresi, İzmir.
6. Ferguson,C. (2007) The continuous professional development of engineers and flexible learning strategies,
Int. Journal of Lifelong Education, 17:3, 173 – 183.
7. Holt, İ ve Kızılaslan, D.(2004) Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç
Kütüphanesi Örneği, Ankara Üniversitesi Kütüphaneciliğin Destanı Sempozyumu, 21-24 Ekim, Ankara.
8. ODTÜ. (2008) http://www.wbl.ii.metu.edu.tr/files/MiddlesexUniversitesindeWBL.pdf
9. Sönmez, M. (2003) Makına Mühendisliğinde Uzmanlık Eğitimi, TMMOB Makina Mühendisleri
Odası,Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu.
10. Taylor, S. (2002) An Investigation Into the Possibility of a Growing Trend in Cooperative Education:
‘Reverse Cooperative Education’, Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 3(2), 45-52.
11. Tekin, Y., Arslan, R. ve Ulusoy, Y. (2006) Agricultural Machinery Education in Turkey, International Journal
of Engineering Education, Vol 22, No 1, pp 86-92.
12. Tennant, M.and Yates, L. (2005) Issues of Identity and Knowledge in the Schooling of VET: A Case Study
of Lifelong Learning , Int. J. of Lifelong Education, Vol. 24, No. 3, 213–225.
13. UA (Ulusal Ajans). (2009) http://www.ua.gov.tr/
14. Yurtkuran, S. Kuş, A. Arslan, R. ve Kaynak, G.(2003) UÜTBMYO da öz değerlendirme ve akreditasyon
çalışmaları, IVETA Regional Conference, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com