You are here

POLİESTER PERDELİK KUMAŞTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELİK MİKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

Preparatıon and Application of Microcapsules For Thermal Regulating Polyester Curtain Fabric

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It becomes more important subject to provide occupation from energy for the countries which provides the most of their energy from foreign countries. The different methods are used to minimize the energy expenses. Nowadays, using the energy more productive and using phase change materials (FDM) for raising ambient ther-mal comfort gain importance. Temperature of phase-change materials (FDMs) is stable during the melting and solidification. Accordingly, a FDM absorbes more energy than the other materials. In this study, eutectic mixtu-res of fatty acids (capric acid-palmitic acid) that used as an organic PCM core was entegrated in a shell based on naturel polimers gelatine- acacia by using the complex coaservation method and so produced microcapsules. Microencapsulated PCM’s was applied on the %100 polyester fabric that are used as curtain and aimed reducing of heating and cooling load of environment. The morphological and chemical structures and thermal properties of microcapsules were characterized by SEM, FT-IR and DSC, respectively. After the microcapsule application to the textiles, they were tested in a simulated room to determine the thermal regulation. The results demonstrate that textiles recovered thermal comfort of the environment about 0,5-1,5oC.
Abstract (Original Language): 
Kullandığı enerjinin önemli bir kısmını dışarıdan sağlayan ülkelerde enerjinin verimli olarak kullanılması ve böylece enerjiden tasarruf sağlanması gitgide önemli hale gelmektedir. Enerji giderlerinin minimize edilmesi için farklı yöntemler uygulanmaktadır. Son dönemlerde, ortamda bulunan mevcut enerjiyi daha verimli kullan-mak ve ortamın ısısal konforunu arttırmak amacıyla faz değiştiren maddelerin (FDM) kullanımı önem kazan-maktadır. FDM’lerin erime ile donma/kristalleşme sırasındaki sıcaklıklarının sabit olması, bu maddelerin diğer maddelere göre daha fazla ısı absorbe etmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada, kompleks koaservasyon yöntemi kullanılarak doğal polimerik malzeme olan jelatin-arap zamkı kabuk materyali içerisine yağ asidi ötektik karı-şımları (kaprik asit-palmitik asit) hapsedilerek, mikrokapsül eldesi sağlanmıştır. Mikrokapsüllenmiş FDM’lerin, ev tekstili amaçlı kullanılacak %100 poliester perdelik kumaşa emdirme yöntemi ile aplikasyonu gerçekleştiril-miş ve ortamın ısıtma-soğutma yükünün azaltılması amaçlanmıştır. Mikrokapsüllerin morfolojik ve kimyasal yapıları ile termal özellikleri, sırasıyla, SEM, FT-IR ve DSC ile karakterize edilmiştir. Tekstillere kapsül uygu-lamasından sonra, kumaşlar simule odacıkta ısıl değişimin belirlenmesi amacıyla teste tabi tutulmuştur. Sonuç-larda kapsül eldesinde kullanılan malzemelerin kumaşa aktarılması sonrasında, ortamın ısıl konforunu 0,5-1,5 oC iyileştirdiği gözlenmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Alay S., Göde F., Alkan C., (2009), Isıl Enerji Depolama İçin Poli(etil akrilat)/Hekzadekan Mikrokapsülle-rinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, , Cilt: 3, No: 3, s.: 33-46.
2. Alkan,C., Sarı,A., Karaipekli,A., Uzun,O.,(2009), Preparation, Characterization and Thermal Properties of Microencapsulated Phase Change Materials for Thermal Energy Storage, Solar Energy Materials &Solar Cells, 93, 143-147.
3. Celep Ş.,(2007), Nanoteknoloji Ve Tekstilde Uygulama Alanları”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversi-tesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 182 s.
4. Dai,X., Shen,X., ‘Research on Microcapsules of Phase Change Materials’, 2006, Rare Metals, Volume 25, Spec.Issue p.393.
5. Erkan, G., (2008) Bazı Antifungal Ajanların Mikrokapsülasyonu ve Tekstil Materyallerine Aplikasyonu, Doktora Tezi, DEÜ Fen bilimleri Enstitüsü, Eylül ,
6. Farid,M., Khudhair,A., Razack,S., ‘A Review on Phase Change Energy Storage: Materials and Applicati-ons Energy Conversion And Management 45:1597-1615.
7. Feldman D., Shapiro M. M., Banu D., (1989) Fatty Acids And Their Mixtures As Phase-Change Materials For Thermal Energy Storage Solar Energy Materials, 18, sf: 201-216.
8. Karaipekli,A., Sarı,A.,(2008), Capric-Myristic Acid, Vermiculite Composite as Form Stable Phase Change Material For Thermal Energy Storage, Solar Energy,
9. Kauranen,P., Peippo,K., Lund,P., (1991), Multicomponent PCM Wall Optimized For Passive Solar Hea-ting, Energy and Buildings, Volume 17, Issue 4, Pages 259-270.
10. Konuklu,Y., (2008), Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştirien Maddelerde Termal Enerji Depolama İle Binalarda Enerji Tasarrufu, Çukurova Üniversitesi, Doktora Tezi.
11. Koo K., Park Y., Choe J.,(2008), The Application Of Microencapsulated Phase-Change Materials To Nylon Fabric Using Direct Dual Coating Method”, Journal Of Applied Polymer Science, Vol. 108, s.: 2337–2344.
12. Mazman,M.,Cabeza,F.,L., Mehlin,H., O, Halime., Paksoy,O.,and Evliya,H., (2008), Heat Transfer Enhan-cement Of Fatty Acids When Used As PCMs In Thermal Energy Storage, Internatıonal Journal Of Energy Research, 32:135–143.
13. Mondal S.,(2008), Phase Change Materials For Smart Textiles-An Overview, Applied Thermal Enginee-ring, 28, s:1536-1550.
14. Önder E., Sarıer N.,( 2006), Sıcaklık Düzenleme İşlevi Olan Akıllı Tekstil Ürünlerinin Tasarımı, TÜBİTAK Projesi, No: MİSAG-238, İstanbul, 2006, 113 s.
15. Önder E., Sarıer N., Çimen E., (2008), Encapsulation Of Phase Change Materials By Complex Coacerva-tion To İmprove Thermal Performances Of Woven Fabrics, Thermochimica Acta, 467, s.: 63–72.
16. Övez,B.,Yüksel,M., (2002), Parfümlerin Çapraz Bağlı Mikrokapsüllerden Yavaş Salgılanmaları, Çevre Koruma Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 43, (2002), 26-29.
17. Rudolf Duraner Ürün Prospektüsü
18. Tarakçıoğlu I., (2010), En Büyük Tehlike ve Tekstilciler, Tekstil ve Konfeksiyon, Nisan 2010, s.: 276.
19. Yılmaz M. Ö., (2005), Yeraltı Termal Enerji Depolamada Kullanılan Farklı Dolgu Maddelerinin Termal Özelliklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 78 s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com