You are here

Sağlık Hizmetlerinde Sorumluluğun Paylaşılması

Sharing Responsibility in Health Care

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The protection of health, the key element of social development, is a team work. This team is comprised of state/government, physician/medical staff that will serve the health care and patient/community that will benefit from this care. Therefore, it is necessary to discuss the responsibility of each member of the team in any kind of dilemmas and problems that may arise in health care. In this study, the responsibility that should be shared is analyzed under 3 main headings, state/government, physician/medical staff and patient/community; considered from legislations and some recommendations are provided.
Abstract (Original Language): 
Sosyal gelişmenin temel öğesi olan sağlığın korunması bir ekip işidir. Bu ekip, sağlık hizmetini sunan/sunacak olan devlet/idare, hekim/sağlık çalışanı ve bu hizmetinden yararlanan/yararlanacak olan toplum/hastadan oluşmaktadır. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde ortaya çıkabilecek her türlü ikilem ve sorunda bu ekibin her üyesinin sorumluluklarından söz etmek gerekir. Bu çalışmada, sağlık hizmetlerinde paylaşılması gereken sorumluluk, devlet/idare, hekim/sağlık çalışanı ve toplum/hasta olmak üzere 3 ana başlık altında incelenmekte, yasal açıdan ele alınmakta ve konuyla ilgili önerilerde bulunulmaktadır.
33-38

REFERENCES

References: 

1. Stoto MA. Sharing responsibility for the public’s health. Public
Health Reports 1999; 114: 231-5.
2. Sayan İÖ. Belediyeler ve sağlık hizmetleri. Mülkiye 2008;
31(254):123-34.
3. Aşçıoğlu Ç. Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar. Ankara; 1993. 110-6.
4. Birtek F. Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde idarenin kusura
dayanan sorumluluğu. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi 2007; II(3-4):81-128.
5. Uçar M. Askeri bağlamda sağlık hizmetlerinin etik boyutu.
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2005; 4(1):37-45.
6. Güran S. Hekim faaliyetlerinden devletin sorumluluğu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 1983; 14: 289-95. S. Erer
38
7. Demirhan EA. Tıbbi Deontoloji ve Genel Tıp Tarihi. Bursa:
Nobel Tıp Kitabevleri; 1996. 31-43.
8. Hopkins A, Gabbay J, Neuberger J. Role of users of health care
in achieving a quality service. Quality in Health Care 1994;
3:203-9.
9. Polat O. Hekim Sorumluluğunda Tarihsel Süreç. Tıbbi Uygulama Hataları. Klinik-Sosyal-Hukuksal-Etik Boyutları. Ankara:
Seçkin Yayıncılık; 2005. 71-7.
10. Aydın E. Tıp Etiğine Giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık; 2001.
181–201.
11. Wong DA. Everyone has a responsibility for patient safety. Part
II: The provider’s role. Spineline 2002; 5:15-6.
12. Whitehead C. The doctor dilemma in interprofessional
education and care: How and why will physicians collaborate?
Medical Education 2007; 41:1010-6.
13. Gauthier CC. The virtue of moral responsibility and the
obligations of patients. Journal of Medicine and Philosophy
2005; 30(2): 153–66.
14. Resnik BD. The patient’s duty to adhere to prescribed
treatment: an ethical analysis. Journal of Medicine and
Philosophy 2005; 30(2): 167–88.
15. Epstein RM et al. Measuring patient-centered communication
in patient-physician consultations: Theoretical and practical
issues. Social Science&Medicine 2005; 61:1516-28.
16. Wong DA. Everyone has a responsibility for patient safety. Part
I: The patient’s role. Spineline 2002; 4:25-6.
17. Mutlu N. Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Davranışları ile İlgili
Sorumluluk Algıları (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara
Üniversitesi; 2006. 1-31.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com