You are here

Anadolu’da İlk Paranın Ayar ve Alaşımı

Grade and Composition of the First Money in Anatolia

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Most important contribution of Lydian Kingdom in history is known as the invention of money. First money is coined during Lydian King Kroisos’ age from a mixture of gold and silver mine which is called as electrum. In front faces of coins there is an image of top of a lion and a bull placed back to back. According to a view, lion was symbolizing Lydian Kingdom and bull was symbolizing neighbor Phrygian Kingdom. There were strong evidence supporting lion was the sign of Lydian Kingdom. There were also some traces that bull has a relation with Phrygian Kingdom. According to a legend, Phrygian Kingdom Midas ended his life by drinking bull blood. Another view related with the argument opposes that depiction of these two animals back to back implies the superiority of lion to bull thus Lydian Kingdom to Phrygian Kingdom. The aim of this study is to detect grades of gold and silver composite of Lydian coins which are called electrums by pertinent electronic devices. In the research, latest technology product Thermo Scientific Xrf Tester which is developed for precious mine testing and Gemoro Auracle Agt1 that is developed for gold testing are used, amount of mines (gold, silver, iron, copper) are determined by percentage for production of each coin. Eventually, as a result of the study, gold is detected in very few amounts in Lydian coins. It is revealed that coins are formed mostly from silver, copper, iron, lead and similar materials. Therefore it becomes possible to analyze precious historical ruins in detail and precision by electronic devices developed specifically for this purpose.
Abstract (Original Language): 
Lydia Krallığının tarihe yaptıkları en önemli katkı paranın icadı olarak bilinmektedir. İlk para Lidya kralı Kroisos zamanında elektron adı verilen altın ve gümüş karışımı madenden bakla şeklinde basılmıştır. Sikkelerin ön yüzlerinde sırt sıra vermiş, sadece üst bölümleri olan boğa ile aslan bulunmaktadır. Bir görüşe göre, aslan Lydia Krallığı’nı, boğa ise komşu Phrygia Krallığı’nı temsil ediyordu. Aslanın Lydia Krallığının arması olduğuna ilişkin kanıtlar güçlüdür. Boğa’nın da Phryg Krallığı ile ilişkisine dair bazı ipuçları vardır. Efsaneye göre, Phryg Kralı Midas, boğa kanı içerek hayatına son vermişti. Bir görüşe göre ise, iki hayvanın karşılıklı resmedilmesi, aslanın boğaya olan üstünlüğünü, diğer bir deyişle Lydia Kralının Phryg kralına üstünlüğünü ima ediyor olabilirdi. Bu çalışmanın amacı, elektron adı verilen altın ve gümüş alaşımı Lidya paralarının ayarlarını geliştirilen elektronik araçlarla tespit etmektir. Araştırmada değerli maden testi konusunda son teknoloji ürünü olan Thermo Scientific Xrf Tester ve Gemoro Auracle Agt1 altın test cihazları kullanılmış ve her sikkenin üretimindeki metal miktarı (altın, gümüş, demir, bakır vb.) yüzde olarak ayrıntısıyla belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Lidya Paralarında altın çok az miktarda saptanmıştır. Daha çok gümüş, bakır, demir, kurşun ve benzeri metallerden yapıldığı ortaya çıkmıştır. Böylece, geliştirilen elektronik araçlar ile çok değerli tarihi kalıntıların analizini garantili olarak yapabilmek olanaklı hale gelmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKIŞ Ayhan and BAŞKAN Hasan Ozan. (2009) “Salihli’nin (Manisa) Yerleşme Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi”, Vol.27: 31-50.
ATLAN Sabahat (1993) “Grek Coinleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Antik Nümizmatik Dizisi:2”, İstanbul
HEREDOTUS. (1996) “Histories”, Wordsworth.
MEGEP Projesi (2011), “Kuyumculuk Teknolojisi, Alaşım Metal Oranları” T.C.Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.
SATO, YOSHİKİKO and KAUFMAN, J. Jerry. (2005). “Value Analysis Tear Down: A New Process For Product Development And Innovation.” Industrial Pres, First Edition, New York.
OTMAN Ahmet and AKSAKAL Ali (2004), Antik Çağdan Günümüze, Salihli.
TEKİN Oğuz, (2006) “Coinler, Devletler, Hükümdarlar: Eskiçağda Anadolu’da Paranın Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Rolü”, http://www.obarsiv.com/pdf/vct_oguz_tekin.pdf, (Retrieval Date:10/12/2012).
TEKİN Oğuz (2011), “Konuşan Paralar (Talking Coins)”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,Promat Basım Yayıncılık, İstanbul.
TÜRE Altan, (2002) “Anadolu Antik Takıları”, Goldaş Kültür Yayınları-2, İstanbul.
YÜKÇÜ Süleyman, “Yöneticiler İçin Muhasebe: Yönetim Muhasebesi” Birleşik Matbaacılık, İzmir, 2007.
YÜKÇÜ Süleyman and ATAĞAN Gülşah, (2012) “20. Yüzyılın İlk Yarısında Maliyet Muhasebesinin Gelişimi (Development of Cost Accounting in the First Half of 20’th Century)”, Accounting and Financial History Research Journal, Year:1, Issue.2 :39-67.
YÜKÇÜ, Süleyman and YÜKÇÜ Onur “Birth of The First Money”, 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, Conference Proceedings, Vol:3, 1861-1872.
YÜKÇÜ Süleyman, UGURLUEL Gülşah and IRIER Sadık (2008) “The First Money in Anatolia”, 12th World Congress of Accounting Historians, July 20-24, İstanbul, Conference Proceedings Vol.1. 197-209.
http://www.jewelryturk.com/ayar-evleri-nedir/ (Erişim Tarihi:22/12/2012)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com