You are here

Konaklama İşletmelerinde İçsel Pazarlama Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Alanya Örneği

The Effect of Internal Marketing Practices on Organizational Commitment: Example of Alanya

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Employee commitment is of great importance in accommodation operations to the tourism sector. On their commitment towards its employees with internal marketing practices of businesses thought to be effective. The aim of the study, the internal marketing which has the important factor for tourism sector of the components of 5-star hotel located in Alanya, is to examine perceptions of organizational commitment. In this study Internal Marketing scale developed by Money and Foreman (1996) and Commitment scale developed by Allen and Mayer (1990) have been used. In conclusion, significant effects of internal marketing on organizational commitment dimensions were found.
Abstract (Original Language): 
Turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde işgören bağlılığı, doğrudan müşteri ile iletişim söz konusu olduğundan, büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin içsel pazarlama ile çalışanlarına dönük yaptıkları uygulamaların bağlılık üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, turizm sektörü için büyük önem taşıyan içsel pazarlama bileşenlerinin Alanya’da yer alan 5 yıldızlı otellerin örgütsel bağlılık algılamalarına etkisini incelemektir. Araştırmada, Money ve Foreman (1996) tarafından geliştirilmiş olan “İçsel Pazarlama” ölçeği ve Allen ve Mayer (1990) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık” ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, içsel pazarlama bileşenlerinin örgütsel bağlılık boyutları üzerinde anlamlı etkileri tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
21-29

REFERENCES

References: 

AY, C., KARTAL, B. (2003). “İçsel Pazarlama: Literatür İncelemesi”, Öneri Dergisi (Marmara Üniversitesi SBE), Y: 10, Sayı: 20, ss. 15-25,
BALLANTIYNE, D. (2000). “Internal Relationship Marketing: A Strategy Knowledge Renewal”, International Journal Of Bank Marketing, 18(6), pp. 274-286.
BECKER H.S. (1960). “Notes on the Concept of Commitment”, The American Journal of Sociology, 66(1), pp. 32-40.
BERRY, L. L. (1981), The Employee as Customer, Journal Of Retail Banking, March, pp. 33-40.
BERRY, L.L., HENSEL, J.S. and BURKE, M.C. (1976). “Improving retailer capability for effective consumerism response'', Journal of Retailing, 52(3), Fall, pp. 3-14, 94.
CANDAN, B., ÇEKMECİOĞLU, G. (2009). “İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Örgütsel Bağlılık Unsurları Açısından Değerlendirilmesi: Bir Araştırma”, Yönetim, 20(63), ss. 41-58.
CARUANA, A., CALLEYA, P. (1998). “The Effect of Internal Marketing on Organisational Commitment Among Retail Bank Managers”, International Journal of Bank Marketing, 16(3), pp.108-116.
CHANG, C. S. and CHANG, H. (2007). “Effect of Marketing on Nurse Job Satisfaction and Organizational Commitment: Example of Medical Centers in Southern Taiwan,” Journal of Nursing Research, 15(4), pp. 265-274.
CLUGSTON, M. (2000). “Does Cultural Socialization Predict Multiple Bases and Foci of Commitment”, Journal of Management, 26, pp. 5-30.
ÇOBAN, S. (2004). “Toplam Kalite Yönetimi Perspektifinde İçsel Pazarlama Anlayışı”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak-Haziran, ss. 85-98.
DAVIS, T. R. (2001). “Integrating Internal Marketing with Participative Management”, Management Decision, 39(2), pp. 121-130
DEMİR, H., USTA, R., OKAN, T. (2008). “İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi”, HU İİBF Dergisi, 26(2), ss. 135-161.
DEMİREL, Y. (2009). “Örgütsel Bağlılığın İç Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi: Kamu Ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23), ss. 269-281.
DOUKAKIS, I. P and KITCHEN, P. (2004). “Internal Marketing in UK Banks: Conceptual Legitimacy or Window Dressing?”, The Internal Journal of Bank Marketing, 22(6), pp. 421-452.
ETZIONI, A. (1961) A Comparative Analysis Of Complex Organizations. New York: Free Press.
EWING, M. and CARUANA, A. (1999). “An Internal Marketing Approach to Public Sector Management: The Marketing and Human Resources Interface”, The International Journal of Public Sector Management, 12(1), pp. 17-26.
GEORGE, W.R. (1977). “The retailing of services - challenging future'', Journal of Retailing, Fall, pp. 85-98.
GOUNARİS, S. P. (2006). “Internal-Market Orientation and Its Measurement”, Journal of Business Research, 59, pp. 432 – 448.
GÜL, H. (2002). “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirilmesi”, Ege Academic Review, 2(1), ss. 37-55.
KANTER R.M. (1968). “Commitment and Social Organizations: A Study of Commitment Mechanisms in Utopian Communities”, American Sociological Review, 33(4), pp. 449-517.
KAŞLI, M. (2007). “İş Özellikleri Modelinin Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(2), ss. 159–174.
LINGS, I.N. (2004). “Internal Market Orientation Construct and Consequences, Journal Of Business Research, 57, pp. 405-413.
MEYER, J. P and ALLEN, N. J. (1991). “A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment,” Human Resource Management Review, 1(1), pp. 61-89.
MONEY, A. and FOREMAN, S. (1996). The Measurement of Internal Marketing: A Confirmatory Case Study, Journal of Marketing Management, 11(8), pp.755-766.
MOWDAY R.T., STEERS R.M., PORTER L.W. (1979). “The Measurement of Organizational Commitment”, Journal of Vocational Behavior, 14, pp. 224-247.
MURRAY, J.G. (1979). “The ımportance of ınternal marketing'', Bankers Magazine, July/ August, pp. 38-40.
O’REILLY C., CHATMAN J. (1986). “Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behavior”, Journal of Applied Psychology, 71(3), pp. 492-499.
RAFİQ, M., PERVAİZ, K.A. (2000). “Advances in the Internal Marketing Concept: Definition, Synthesis and Extension”, Journal of Services Marketing, 14.
RUST, R., STEWART, G., MILLER, H., PIELACK, D. (1996),"The satisfaction and retention of frontline employees: A customer satisfaction measurement approach", International Journal of Service Industry Management, Vol. 7 Iss: 5 pp. 62-80.
SASSER, W.E., ARBEIT, S.F. (1976), “Selling Jobs İn The Service Sector'', Business Horizons, June, ss. 61-2.
THOMPSON, T.W., BEERY, L.L. and DAVINSON, P.H. (1978). Banking Tomorrow: Managing Markets Through Planning, Van Nostrand Reinhold Company, New York, NY.
VARİNLİ, İ. (2006). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık, Ankara.
YAPRAKLI, S. ve ÖZER, S. (2001). “Çağdaş Pazarlamada Yeni Bir Yaklaşım ‘İçsel Pazarlama”, Pazarlama Dünyası, 15 (6), ss. 58-62.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com