You are here

Konut Finansman Sisteminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılabilirliği

Usability of Geographic Information Systems in Housing Finance System

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The housing finance system which has been used for many years in developed countries has entered into force with the Law No. 5582 in Turkey. Under the structure of housing finance system which is also referred as a mortgage system, there are so many applications, institutions and actors that take place in this complex system. It is inevitable to use the geographic information systems for an efficient implementation of the mortgage system and in making the right decision. In this study, the importance of the geographic information system technologies on mortgage system was referred and some suggestions were made for the institutions in the system on which analysis to use for which applications and how they can be used for these applications.
Abstract (Original Language): 
Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan bu yana başarı ile uygulanan konut finansman sistemi, Türkiye’de 5582 sayılı kanun ile birlikte faaliyet göstermeye başlamıştır. Mortgage sistemi olarak da adlandırılan bu yapı içerisinde çok sayıda uygulama, kurum ve aktörün yer alması, sistemin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve doğru kararlar alınabilmesi açısından coğrafi bilgi sistemi teknolojilerinin kullanımını kaçınılmaz bir hale getirmektedir. Bu çalışmada, coğrafi bilgi sistemi teknolojilerinin konut finansman sistemi içerisindeki önemine değinilerek, sistem içinde yer alan kurumların, hangi analizleri, hangi uygulamalarda ve nasıl kullanabilecekleri hususunda önerilerde bulunulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AKTAŞ, M. (2008). “Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması”, Maliye Finans Yazıları, Sayı 81.
ALPTEKİN, E., (2009). “Menkul Kıymetleştirme ve Küresel Finans Krizindeki Rolü”, İzmir Ticaret Odası AR&GE Bülten.
AYAN, E. (2011). “Konut Finansmanı Sistemi ve Türkiye’de TOKİ Uygulamalarının Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz.
BAHAR, M. E. (2007). “Taşınmaz Değerlemesinde CBS’nin Kullanım Olanakları”, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
BANGER, G. (2011), Kent Bilgi Sisteminin Esasları, Nobel Yayınevi, Ankara.
BERBERCUMA, H. (2009). “Mortgage Konut Finansman Sistemi ve Türkiye’deki Yapı”. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
BERBEROĞLU, M. (2009). “Mortgage-İpotekli Konut Finansman-Sistemi ve Bu Sistemin Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, ISSN 1307-9832, Yıl:1 Cilt:1 Sayı:2.
BERNHARDSEN, T. (2002), Geographic Information System, John Wily & Sons, New York.
BETTINGER, P., WING, M. (2004), Geographic İnformation Systems-Applications in Forestry and Natural Resources Management, Mc Graw Hill, New York.
BOYRAZ, C. (1997). “Gayrimenkullerin Menkulleştirilmesi Yöntemiyle Konut Finansmanı Sağlanması”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 22.
BURROUGH, P.. A., Mc DONNELL, R.A. (1998), Principles of Geographical Information Systems, Oxford Press, New York.
CARTER, G.F.B. (2002), Geographic Information Systems for Geoscientists, Pergamon, New York.
ÇAĞATAY-BAYRAKDAROĞLU
112
CEYLAN, A. (2002). Finansal Teknikler, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
CHURCH , R. L., MURRAY, A.T. (2009), Business Site Selection, Location Analysis, and GIS, John Wiley&Sons , New Jersey.
CORGEL, J. B. S., HALBERT C. L. D. C. (1998). Real Estate Perspectives, Irwin McGraw Hill.
ÇAĞATAY, U. (2008). “AB Sürecinde Türkiye’de Bilgi Yönetimi ve Konumsal Bilgi Sistemleri ile Taşınmaz Piyasalarının Analizine İlişkin Bir Model Tasarımı” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
FABOZZI, F., YUEN, D. (1998). Managing MBS Portfolios. F.J. Fabozzi Associates, Pennsylvania.
HEPŞEN, A. (2010). Gayrimenkul Piyasaları ve Finansmanı, Literatür Yayıncılık.
JOBST, A. (2008). What Is Securutization, Finance & Development.
ÖZSAN, A. (2004). Mortgage Sisteminin Temelleri. Active Finans.
SENFT, D. (1998). Mortgages, The Handbook of Mortgage-Backed Securities, Revised Edition by Frank J. Fabozzi, Probus Publishing Company, Chicago, 1988.
TAŞTAN, H., BANK, E. (1994). Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konuma Bağlı Analizler, http://www.hgk.msb.gov.tr, 10.11.2012).
TECİM, V. (2008). Coğrafi Bilgi Sistemleri, Renk Form Ofset Matbaacılık, Ankara.
WYATT, P., RALPHS, M. (2003). GIS in Land and Property Management, Spon Press, London.
YALCIN, A., DUMANOĞLU, S., ALPASLAN, H.İ. (2009). “Uzun Vadeli Konut Finansmanı Sisteminin (Mortgage) Türk Konut Sektörü İçerisindeki Yeri ve Satın Alma Eğiliminin Belirlenmesine Yönelik Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim.
YALÇINER, K. (2006). İpotek Karşılığı Menkulleştirilmiş Krediler (Mortgage). Türkiye. Gazi Kitabevi.
YALÇINER, K., TANRIÖVEN, C., BAL, H., AKSOY, E. E., KURT, Ç. (2011). Finansal Teknikler ve Türev Araçlar, Detay Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com