You are here

TÜRKİYE VE DÜNYADA KORUNAN ALANLARA YÖNELİK ÇEVRE BİLİNCİNİN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL AWARENESS TOWARDS AREAS PROTECTED IN THE WORLD AND TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.21733/ibad.2116

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Natural monuments, natural reserve areas, special environmental protection areas, natural sites, wetlands and areas with similar protection status are defined as "protected areas". There is a negative pressure on the protected areas because of the limited living spaces due to the population growth and the impact of urbanization and the industrialization. The research and indicators show that there is a notable increase in the level of emphasis on environmental awareness in developed countries in line with the increase in the number of the protected areas. In this study, the review of the protected areas in the scope of the national and international regulations, the general situation of the protected areas in our country and the examples of protected areas around the world and the level emphasis on these areas have been examined. In this scope it has been concluded that compared to the other countries in the world, the number of the protected areas in Turkey are insufficient; the priority has been given to the planning works for infrastructure and services due to the high population growth rate; because of the differences in regulations of each institution, the determined policies have influenced the protection-use balance negatively; common database network system for the protected areas has still been at development stage in Turkey and the studies have been going on in terms of operability and follow-up; biodiversity and inventory works have been carried out by various ministries and these efforts need to be increased; the services to prevent pollution and destruction etc. in Turkey have been considered to be insufficient compared to the practices in the world; therefore, it has been considered that Turkey's environment awareness towards protected areas is still in development stage; the impacts of the pressure of industrialization and urbanization on protected areas need to be examined in detail; the policies need to be reviewed and the problems caused by the contradictions in the regulations need to be resolved.
Abstract (Original Language): 
Tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, doğal sitler, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan alanlar “korunan alanlar” tanımıyla ifade edilmektedir. Nüfusun artması, kentleşme ve sanayileşmenin etkisiyle yaşam alanlarının daralması sonucu, korunan alanlar üzerinde olumsuz yönde bir baskı söz konusudur. Araştırma ve göstergeler, gelişmiş ülkelerde korunan alanların sayısının arttırılması ile bu alanlarda çevre bilincine verilen önem düzeyinde fark edilir bir artış olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada korunan alanların ülkemiz ve uluslararası mevzuat kapsamında incelenmesi, ülkemizde korunan alanların genel durumu ve dünya çapında korunan alan örnekleri ile bu alanlara verilen önem düzeyi araştırılmıştır. Bu kapsamda, dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de korunan alanların sayısının yetersiz kaldığı, nüfus artış hızı ile alt yapı ve hizmetlere yönelik planlama çalışmalarının öne çıktığı, kurumlar arası mevzuat farklılıkları nedeniyle belirlenen politikaların koruma-kullanma dengesini olumsuz yönde etkilediği, korunan alanlara yönelik ülkeler arası ortak tabanlı veri ağı sisteminin Türkiye’de geliştirilme aşamasında olduğu, işlerlik ve takip yönünden ilerleme çalışmalarının devam ettiği, biyolojik çeşitlilik ve envanter çalışmalarının farklı bakanlıklar tarafından yürütülmeye çalışıldığı, bu çalışmaların arttırılmasının gerektiği, kirliliğin ve tahribatın önlenmesi vb. hizmetlerde dünyadaki uygulamalara göre eksiklikler görüldüğü, bu nedenlerle Türkiye’nin korunan alanlara yönelik çevre bilincinin henüz gelişme aşamasında olduğu, sanayileşme ve kentleşme baskısının korunan alanlar açısından etkilerinin detaylı irdelenmesinin gerektiği, mevzuat aykırılıklarından kaynaklanan sorunların giderilerek bu yönde uygulanan politika kararlarının gözden geçirilmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

Anonim (2017a),Yellowstone.net/intro/wer-basin/, 10.03.2017.
Anonim (2017b), www.yellowstone nationalpark.com, 10.03.2017.
Anonim (2014a), http://tr.wikipedia.org/wiki/ABD_ulusal_parklar_listesi, 11.06.2014.
Anonim (2014b), http://www.at0086.com/QNR/At China/ Welcome to Qiangtang Natural Reserve, 17.06.2014.
BEN-AMİ, Dror – RAMP, Daniel - CROFT, David B. (2006), "Population viability assessment and sensitivity analysis as a management tool for the peri-urban environment", Urban Ecosystems, Cilt 9, Sayı 3, s. 227-241.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (2017), www.csb.gov.tr Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Özel Çevre Koruma Bölgeleri,20.03.2017.
European Environment Agency Report (2012). “Protected areas in Europe-an overview”, No 5/2012, Copenhagen, Denmark,05.03.2016
IUCN (2016), https://www.iucn.org/sites/dev/files/important/downloads/natural_solutio.... 21.02.2017.
KESTEMONT, Bruno – FRENDO, Lise – ZACCAİ, Edwin. (2011) “Indicators of the impacts of development on environment: A comparison of Africa and Europe”, Ecological indicators, Cilt 11, Sayı 3, s. 848-856.
New Zealand Conservation Authority (2011). Protecting New Zealand’s Rivers. November/2011/ISBN:978-0-478-14918-0/68 Pages, 06.08.2016
TÜRKİYE VE DÜNYADA KORUNAN ALANLARA YÖNELİK ÇEVRE BİLİNCİNİN ÖNEMİ
Copyright © 2016-2017 by IBAD
ISSN: 2536-4642
177
Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2017), www.milliparklar.gov.tr/ Tabiatı Koruma Durum Raporu (2014-2015) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 03.01.2017.
Özşahin, Emre- Kaymaz, Çağlar Kıvanç (2013), “Ecological Impact Assessment and Analysis of Camili (Macahel) Biosphere Reserve Area (Artvin, NE, Turkey)”, Global Advanced Research Journal of Geography and Regional Planning (GARJGRP), 2 (6):121.
PAMUKOĞLU, Nahit - EKMEKÇİ, İrfan (2013), Türkiye’de Korunan Alanlar ve ÇED Uygulamaları. Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi, 08-10 Kasım 2013, İstanbul, s. 579.
Protected Planet (2017), https://www.protected planet.net/country, 07.02.2017.
Protected Planet (2014). http://www.protected planet.net/ search, United States of America, commit, 10.06.2014.
SEZEN, Jale (2013), “Trakya Bölgesinde Çevresel Duyarlılık Analizi ve Avrupa Birliği Boyutu”, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi,Tekirdağ.
Shi Zhi-Hua - Li Lu - Yin Wei - Ai Lei - Fang Nu Fang - Song Yan Tun (2011), “Use of multitemporal Landsat images for analyzing forest transition in relation to socioeconomic factors and the environment”, International Journal of Applied Earth Observations&Geoinformation, Cilt 13, Sayı 13, s. 468-476.
STUART, Chape – SPALDİNG, Mark – JENKİNS, Martin (2008), The World’s Protected Areas Status, Values and Prospects in the 21st Century. California Press of University with UNEP-WCMC, Londra.
TheWorldBank(2016),Populationtotal,http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/countries,
08.07.2016.
TUİK (2016), http://www.tuik.gov.tr/Gösterge/Nüfus, 15.07.2016.
UNEP (2016), http://wdpa.SB.amazonaws.com/Protected.Planet 2016, 25.01.2017.
UNEP (2017), https://www.unep-wcmc.org, 07.02.2017.
ÜLGER, Poyraz (2011), “Çevre ve İnsan”, Namık Kemal Üniversitesi, KÇKK 2011 Sempozyumu, Tekirdağ,s.32

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com