You are here

ÖĞRENME AMAÇLI MEKTUP YAZMA AKTİVİTESİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE FİZİK TUTUMLARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF LETTER- WRITING ACTIVITIES FOR LEARNING PURPOSE STUDENTS’ ON ACADEMIC ACHIVIMENT AND CRITICAL THINKING SKILLS AND PHYSICS ATTITUDES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.21733/ibad.2117

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the effect of letter writing, a writing to learn activity, and traditional teaching methods on academic achievement, critical thinking skills and attitudes of the primary school teacher candidates in the general physics course. The research is a semi-experimental research and it was conducted with a teacher and 44 the primary school teacher candidates. The students who made up the sampling were determined randomly as the experiment and the control group. The control group was taught the subject of motion via traditional teaching method. The experiment group was taught the subject of motion via traditional teaching method. Moreover, at the end of each lesson the students were asked to explain the subject learned in the lesson by writing a letter to their peers. The letters that they wrote were examined and as a result, the deficiencies were corrected by teacher. As data collection tools, Academic Achievement Test (AAT), Critical Thinking Skills Scale (CTSS), and Physics Attitude Test (PAT) were used in the research study. Before these tests were implemented, pre-test was administered with all the students and after the implementation, the same tests were executed with the students. The findings of the study revealed that post- test mean scores of both experimental and control groups’ academic achievements tests were statistically significant when compared to their mean pre-test scores and mean post-test scores of critical thinking skills scale and physics attitude test were not statistically significant when compared to their mean pre-test scores. The end of the study was recommed that this study can researched different sample and different topics.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, mektup yazma aktivitesinin sınıf öğretmeni adaylarının genel fizik dersindeki akademik başarılarına, eleştirel düşünme becerilerine ve fizik dersi tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırma yarı deneysel bir araştırma olup, 44 sınıf öğretmeni adayı ve bir öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemini oluşturan öğrenciler, tesadüfî olarak deney ve kontrol grubunu oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Kontrol grubuna hareket konusu geleneksel öğretim yaklaşımı ile anlatılmıştır. Deney grubunda ise geleneksel öğretim yaklaşımının yanı sıra, öğrencilerden her ders sonunda öğrenmiş oldukları konuyu arkadaşlarına bir mektupla anlatmaları istenmiştir. Yazmış oldukları mektuplar incelenerek eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akademik Başarı Testi (ABT), Eleştirel Düşünme Ölçeği (EDÖ) ve Fizik Tutum Testi (FTT) kullanılmıştır. Bu testler uygulamaya başlamadan önce tüm öğrencilere ön test, uygulama gerçekleştirildikten sonra da son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hem deney grubunun hem de kontrol grubunun ABT son test puan ortalamalarının, ön test puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı olduğu, EDÖ ve FTT’ nin son test ortalamalarının, ön test puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca deney grubu ile kontrol grubu arasındaki ABT, EDÖ ve FTT’nin son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonunda benzer çalışmanın farklı örneklem gruplarında veya farklı konularda uygulanması önerilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akpınar, M. (2006). Öğrencilerin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarının Fizik Dersi Akademik Başarısına Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Akbulut, Ö.E. (2013). Dokuzuncu Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Bilgisayar Destekli Bağlam Temelli Öğretim Etkinliklerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Baştürk, R. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Bozat, Ö., Yıldız, A.(2015). 5. Sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesinde öğrenme amaçlı yazma etkinliğinden mektubun akademik başarıya etkisi. Education Sciences (NWSAES), 10(4), 291-304.
Bozdoğan,A.E.,Uzoğlu, M (2015). Science and technology teachers’ opinions about problems faced while teaching 8th grade science unit “Force and Motion” and suggestions for solutions. Journal of Turkish Science Education 12 (1),57-70.
Daşdemir. İ., Cengiz, E., Uzoğlu, M. (2015). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinden mektup yazmanın 7. Sınıf ışık ünitesinde öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel tutumlarına etkisi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5 (11), 89-103.
Emig, J. (1977). Writing as a Mode of Learning. College Composition and Communication, 28, 122-128.
Günel, M., Atila, E., Büyükkasap, E. (2009). Farklı betimleme modlarının öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinde kullanımlarının 6. sınıf yaşamımızdaki elektrik konusunun öğrenimine etkisi. İlkogretim Online, 8(1), 183-200.
Günel, M.,Hand, B., Gündüz, Ş. (2006). Comparing student understanding of Quantum physics when embedding multimodal representationsinto two different writing formats: presentation format versus summary report format. Inc. Sci Ed, 90, 1092– 1112.
Günel, M.,Uzoğlu, M., Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin kullanımının ilköğretim seviyesinde kuvvet konusunu öğrenmeye etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 379-399.
Günel, M.,Hand, B., Mc Dermott, M. (2009). Writing for differentaudiences effects on high-schoolstudents' conceptual understanding of biology. Learning and Instruction. 1-18.
Günel (2009). Bilişsel süreç ve ilköğretim bilim eğitiminde öğrenme amaçlı yazma. ElementaryEducation Online, 8(1), 200-211, 2009.
Güvercin, Z. (2010). Fizik Dersinde Simülasyon Destekli Yazılımın Öğrencilerin Akademik Başarısına, Tutumlarına ve Kalıcılığa Olan Etkisi. (Yayınlanmamışyüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Hohenshell, L.,Hand, B., Staker, J. (2004). Promoting conceptual understanding of biotechnology: writingto a younger audince. The American Biology Teacher, 66(5), 333-338.
Kieft, M.,Rijlaarsdam, G., Bergh, H.B. (2006). Writing as a learning tool: Testingthe role of students' writing strategies. European Journal of Psychology of Education, 11(1) 17-34.
Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. ( Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Mason, L., Boscolo, P. (2000). Writing and conceptual change what changes?.Instructional Science, 28(3) 199-226.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim fen veteknolojidersi 6. sınıf öğretim programı, Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2007). 9. Sınıf fizik müfradat proğramı, Ankara.
Porter, K.M., Masingila, O.J. (2000). Examining the effects of writing on conceptual and procedural knowledge in calculus. Educational Studies in Mathematics. 42, 165–177.
Uzoğlu, M. (2010). Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinin Kullanımının İlköğretim Seviyesinde Kuvvet ve Madde Ünitesini Öğrenmeye Etkisinin Araştırılması. (Yayınlanmamış doktora tezi), Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Uzoğlu, M., Gürbüz, F. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesinde öğrenme amaçlı mektup yazma aktivitesinin kullanılması. International Journal of SocialScience, 6 (4), 501-517.
Uzoğlu, M. (2014). Farklı öğrenme amaçlı Yazma aktivitelerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına, laboratuvar tutumlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 195-209.
ÖĞRENME AMAÇLI MEKTUP YAZMA AKTİVİTESİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK
BAŞARILARINA, ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE FİZİK TUTUMLARINA ETKİSİ
Copyright © 2016-2017 by IBAD
ISSN: 2536-4642
269
Uzun, S., Alev, N.(2013). Öğrenme amaçlı okuma-yazma etkinlikleri ile zenginleştirilmiş ortamların
öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 10(2), 138-154.
Yıldız, A., Büyükkasap, E. (2011). Öğretmen adaylarının compton olayını anlama düzeyleri ve
öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin akademik başarıya etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,
1643-1663.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com