You are here

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DOĞU KARADENİZ TURİZMİNE OLASI ETKİLERİ

The POSSIBLE EFFECTS of CLIMATE CHANGE on EASTERN BLACKSEA TOURISM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.21733/ibad.418922
Abstract (2. Language): 
Climate is influential on all human activities on earth. Climate change, due to global warming, affect the industry and all economic activities, especially agriculture, at different levels. Tourism sector within economic activities make progress depending upon natural and human environmental conditions. Therefore, these changes primarily affect the tourism after agriculture. Turkey is in the group of risky countries in terms of climate change. The change of existing climate zones around our country and around us, the increase of sea level on the shores, the frequency of floods and floods, and the increase of extreme weather events. Therefore, significant problems are anticipated that can directly or indirectly affect the natural life, ecological systems and socioeconomic life, desertification and drought that the human being has. As a result of changes in temperature, rainfall, humidity and water resources factors that constitute climate, some alterations in tourism sector such as type, season and destination centres are inevitable. In this study, the effects of climate change on East Black Sea Region tourism have been evaluated in the light of related literature discussing current circumstances in cause and effect relationship. Some suggestions have been developed for the region which is the most effective in plateau tourism in Turkey to get into new conditions due to climate change and sustainable tourism activities.
Abstract (Original Language): 
İklim yeryüzünde tüm beşeri faaliyetler üzerinde etkilidir. Küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişiklikleri başta tarım olmak üzere, sanayi ve tüm ekonomik faaliyetler üzerinde farklı düzeylerde etki göstermektedir. Ekonomik faaliyetler içerisinde turizm sektörü, doğal ve beşeri çevre koşullarına bağlı olarak gelişim göstermektedir. Dolayısıyla turizm, bu değişimlerden tarımdan sonra en çok etkilenen sektör olmaktadır. İklim değişikliği açısından Türkiye riskli ülkeler grubunda bulunmaktadır. Ülkemiz ve çevresinde mevcut iklim bölgelerinin yer değiştirmesi, kıyılarında deniz seviyesinin yükselmesi, sel ve taşkınların görülme sıklığı ve extrem hava olaylarının artışı yaşanabilecektir. Dolayısı ile insanın da içinde bulunduğu doğal yaşamı, ekolojik sistemleri ve sosyoekonomik hayatı, çölleşme ve kuraklık gibi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek önemli sorunlar beklenmektedir. İklimi oluşturan unsurlardan sıcaklık, yağış ve nem koşullarında ve su kaynaklarındaki değişiklikler sonucunda turizm sektöründe tür, sezon ve destinasyon merkezleri açısından değişimler kaçınılmazdır. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin Doğu Karadeniz turizmine etkileri, mevcut koşullar neden sonuç ilişkisi içerisinde ele alınarak, ilgili literatür ışığında değerlendirilmiştir. Türkiye’de özellikle yayla turizminde en etkili olan bölgenin iklim değişikliği ile karşılaşabileceği yeni koşullara uyum sağlayabilmesi ve sürdürülebilir turizm faaliyetleri için öneriler geliştirilmiştir.
170
179

REFERENCES

References: 

Atalay, İ.(1994) Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniv. Basımevi, İzmir.
Babuş, D.(2005) Küresel Isınma Sorununun Uluslararası Çevre Politikası İçerisinde İrdelenmesi ve Türkiye’nin Yeri, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana
Bahadır, M. (2011) Türkiye'de İklim Değişikliğinin İklim Bölgelerine Yansımasında Kuzey-Güney Yönlü, Sıcaklık ve Yağış Değişim Öngörüleri, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 26,1-18
Bekdemir, Ü. (2002) Doğu Karadeniz Bölümünde Gelişmekte Olan Yayla Turizm Merkezlerine Bir Örnek: Bektaş Yaylası, Doğu Coğrafya Dergisi, S.7. 9-35
Berrittella, M., Bigano, A., Roson, R. et,al.(2006) A general equilibrium analysis of climate change impacts on tourism. Tourism Management, 27, 913–924
Burkart, A. J. Medlik, S. (1981). Tourism: past, present and future. Heiremann professional pub., Oxford, London
Corobov, R. (2007) “Climate change and Moldova’s tourism: Some indirect consequences”, İçinde Climate Change and Tourism – Assessment and Coping Strategies (Edit.: Amelung B.; Blazejczyk K.; Matzarakis A.), Maastricht - Warsaw –Freiburg, 173-189.
Didascalou, E.A.; Nastos, P.T.; Matzarakis, A. (2007) “Spa destination development using a decision support system -the role of climate and bioclimate information”, İçinde Developments in Tourism Climatology (Edit. A. Matzarakis, C. R. de Freitas, D. Scott), 157- 165, (http://www.mif.uni-freiburg.de/ISB /ws3/report /dTcl_ 2007 _ didaskalouetal. pdf, 15.05.2009)
Doğaner, S. (1991) Dağ Turizmine Coğrafî Bir Yaklaşım: Uludağ’da Turizm, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları Dergisi, sa:3, s.137-159, Ankara
Doğaner, S. (2001) Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Güçlü, Y. (2010) Doğu Karadeniz Bölümü Kıyı Kuşağında İklim Konforu Şartlarının Kıyı Turizmi Yönünden İncelenmesi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 8 (2), 111-136
Görmez, K., Türkiye’de Çevre Politikaları Ankara, 1991.
Giles, A.R. Perry, A.H. (1988). The use of temporal analogue to investigate the possible impact
of projected global warming on the UK tourist industry. Tourism Management, 19 (1), 75–80.
Hall, C. M. Higham, J. (Ed.). (2005). Tourism recreation and climate change, Channel View
Publications, Great Britain: Scott, D. Wall, G. Mcboyle, G.
Hamilton, J.M. Madison, D.J. Tol, R.S.J. (2005). Climate change and international tourism: A
simulation study. Global Environmental Change, 15, 253–266
IPCC (2007). Climate change 2007: the physical science basis. (Contribution of Working Group
I to the Fourth Assessment Report of the IPCC). Edited by Solomon, S. Qin, D. Manning, M.
9-11 Nisan 2018 Istanbul, TÜRKİYE
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri
179
İncecik, S. (2007) İnsan kaynaklı iklim değişimi ve Türkiye. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK, 11–13 Nisan, İTÜ, İstanbul
İncekara, A. (2001) Anadolu’da yeni turizm olanakları ve bölgesel kalkınmadaki yeri. İTO Yayın no: 28., İstanbul
Jorgensen, F., Solvoll, G. (1996) Demand Models for inclusive tour charter: the Norvwegian case, Tourism Management, 17:1, 17-24
Kadıoğlu, S., Dokumacı, O. (2005) İklim Değişikliği ve Türkiye, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara, http://www. cevreorman.gov.tr. [13]
Kadıoğlu, M. (2008) Günümüzden 2100 Yılına Küresel İklim Değişimi, İklim Değişimi ve Türkiye, MMOB,13-14
Kesim, G.A., Çimen, H. ve Alatanlar A. (2007),“İklim Değişikliklerinin Turizm ve Çevre İle
Etkileşimi”, I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi-TİKDEK, s.462-469.
Lise, W. Tol, R.S.J. (2002) Impact of climate on tourist demand, Climatic Change,55, 429–449
Marquis, M. Averyt, K. Tignor, M.M.B. Miller, H.L.Jr. Chen, Z. Cambridge University Pres,
Cambridge
Mathieson, A. Wall, G. (1982) Tourism: economic, physical and social impacts. Longman Inc.
New York
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (2018) Veri değerlendirme, Nisan, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k...,
Morlot, J.C. Agrawala, S. (2004). The benefits of climate change policies. OECD
Nişancı, A. (2002). Türkiye ikliminin temel öğeleri. Klimatoloji Çalıstayı- 2002. 11-13 Nisan 2002 Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi yay. no: 121. (1-8). İzmir
Nişancı, A. (2007) İklim Değişikliği Küresel Isınma ve Sonuçları,I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi –Tikdek 2007,Bildiriler Kitabı, İTÜ, İstanbul
Olalı, H., Timur, A. (1988) Turizm Ekonomisi, İzmir, Ofis Tic. Mat.
Özçağlar, A. (2016) http://geography.humanity.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/277/ 2016/05/ DO% C4%9EU-KDNZ-YEN%C4%B0.pdf
Özgüç, N. (2007) Turizm Coğrafyası: Özellikler ve Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
Öztürk, K. (2002) Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 47–65.
Sevim, B., Zeydan, Ö. (2007) İklim Değişikliğin Türkiye Turizmine Etkileri, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu ,21-23 Kasım, İzmir
Sevim, B., Ünlüönen, K. (2010) İklim Değişikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1:28, 43-66
Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. (2000) Küresel iklim değişikliği ve olası etkileri, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları (13 Nisan 2000, İstanbul Sanayi Odası), 7-24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara.
Türkeş, M. (2007) Küresel iklim değişikliği nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve öngörülen değişiklikler. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK, 11–13 Nisan, İstanbul
Üstün, H.G. (2008) İklim Değişiminin Su Kaynakları Üzerine Etkisi, S.Ü. FBE, İnşaat Mühendisliği ABD.,Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta, s. 117
Viner, D., & Agnew, M. (1999). Climate Change and Its Impact on Tourism. Norwich UK. NR47T: Climate Research Unit (CRU), University of East Anglia

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com