You are here

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIKLARI SİNİZM TUTUMLARINI ETKİLER Mİ?

DOES EMPLOYEES’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT AFFECT THEIR ORGANIZATIONAL CYNICISM ATTITUDES?

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.21733/ibad.419991
Abstract (2. Language): 
In recent years, the issues of organizational commitment and organizational cynicism are among the most important research topics that researchers working in the field of organizational behavior have emphasized. Especially while the employee's commitment to their organization has a significant impact on their performance, organizational cynicism on the other hand can have a negative impact on employee performance. Thus, in this study, these two variables have been emphasized. The main purpose of the study is to investigate the effect of organizational commitment on organizational cynicism. In this context, the results of the research on 156 employees working in the telecommunication sector revealed that there is a significant and negative relation between organizational commitment and organizational cynicism. It has been found that as long as employees’ commitment increases, their organizational cynicism attitudes decreases.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda örgüte bağlılık ve örgütsel sinizm konuları, örgütsel davranış alanında çalışan araştırmacıların üzerinde durduğu önemli çalışma konuları arasındadır. Özellikle iş hayatındaki çalışanların örgütlerine karşı bağlılıkları performansları üzerinde önemli bir etki yaratırken, diğer taraftan örgütsel sinizm ise çalışan performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Dolayısıyla bu çalışmada söz konusu bu iki değişken üzerinde durulmuştur. Çalışmanın temel amacı örgüte bağlılığın örgütsel sinizm üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda telekomünikasyon sektöründe çalışan 156 işgören üzerinde yapılan araştırma sonucunda örgüte bağlılık ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Çalışanların bağlılıkları arttıkça, örgütsel sinizm tutumlarının azaldığı saptanmıştır.
273
285

REFERENCES

References: 

ABRAHAM, R. (2000). ORGANIZATIONAL CYNICISM: BASES AND CONSEQUENCES. GENETIC, Social, and General Psychology Monographs, 126(3), 269.
ALLEN, N. J., VE MEYER, J. P. (1990). THE MEASUREMENT AND ANTECEDENTS OF AFFECTIVE, CONTINUANCE AND NORMATIVE COMMITMENT TO THE ORGANIZATION. Journal Of Occupational And Organizational Psychology, 63(1), 1-18.
ALTINÖZ, M., ÇÖP, S., VE SIĞINDI, T. (2011). ALGILANAN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: ANKARA’DAKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15(21), 285-315.
ANDERSSON, L. M., VE BATEMAN, T. S. (1997). CYNICISM IN THE WORKPLACE: SOME CAUSES AND EFFECTS. Journal of Organizational Behavior, 18 (5), 449-469.
AYDIN, M. VE AKDAĞ, G., (2016). THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANIZATIONAL CYNICISM AMONG HOTEL EMPLOYEES IN SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY, Eurasian Journal of Business and Management, 4 (4), 2016, 81-89.
BAYRAM, L. (2005). YÖNETIMDE YENİ BİR PARADİGMA: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK. Sayiştay Dergisi, Sayi, 59, 125-139.
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri
9-11 Nisan 2018 Istanbul, TÜRKİYE
283
BRANDES, P, DHARWADKAR, R. VE DEAN, J. W., (1999), DOES ORGANIZATIONAL CYNICISM MATTER? EMPLOYEE AND SUPERVISOR PERSPECTIVES ON WORK OUTCOMES. Eastern Academy of Management Proceedings, 150-153.
ÇAKAR, N. D., VE CEYLAN, A. (2005). İŞ MOTIVASYONUNUN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (1), 52-66.
DEAN, J. W., BRANDES, P., VE DHARWADKAR, R. (1998). ORGANIZATIONAL CYNICISM. Academy Of Management Review, 23 (2), 341-352.
DURNA, U., VE VEYSEL, E. R. E. N. (2011). ÜÇ BAĞLILIK UNSURU EKSENINDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), 210-219.
EATON, J. A. (2000). A SOCIAL MOTIVATION APPROACH TO ORGANIZATIONAL CYNICISM. Unpublished Doctoral Dissertation, Graduate Program In Psychology, York University, Toronto.
EFEOĞLU, G. E., VE İPLIK, A. G. E. ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETIN ÖRGÜTSEL SINIZM ÜZERĠNDEKI ETKLERINI BELIRLEMEYE YÖNELIK İLAÇ SEKTÖRÜNDE BIR UYGULAMA, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 343-360.
ERDOST, H.E., KARACAOĞLU, K. VE REYHANOĞLU, M. (2007), ÖRGÜTSEL SINIZM KAVRAMI VE İLGILI ÖLÇEKLERIN TÜRKIYE’DEKI BIR FIRMADA TEST EDILMESI, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 514-524.
FINDIK M. VE ERYEŞİL K. (2012). “ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA”. International Iron & Steel Symposium, Bildiri Kitabı, Karabük, Türkiye, 1250-1255.
GÜL, H., VE AGIRÖZ, A. (2011). MOBBING VE ÖRGÜTSEL SINIZM ARASINDAKI İLIŞKILER: HEMŞIRELER ÜZERINDE BIR UYGULAMA. Journal Of Economics & Administrative Sciences/Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2), 27-47.
HELVACI, M. A., VE ÇETIN, A. (2012). İLKÖĞRETIM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERIN ÖRGÜTSEL SINIZM DÜZEYLERININ BELIRLENMESI (UŞAK İLI ÖRNEĞI) Turkish Studies, 7 (3), 1475-1497.
KALAĞAN, G. (2009). ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGİLARİ ILE ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARİ ARASİNDAKİ ILİŞKİ, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
KALAĞAN, G., VE GÜZELLER, C. O. (2010). ÖĞRETMENLERIN ÖRGÜTSEL SINIZM DÜZEYLERININ İNCELENMESI. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (27), 83-97.
KARACAOĞLU, K., VE İNCE, A. G. F. (2013). POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERINDEKİ ETKİLERİ. Kayseri İlindeki İmalat Sanayi
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri
9-11 Nisan 2018 Istanbul, TÜRKİYE
284
İşletmelerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 181-202.
KASALAK, G. VE GÜNERI, B., (2017). ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜT ADALETİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, The Journal of International Education Science, 4 (11), 416-434.
KUTANIS, R. Ö., VE ÇETINEL, E. (2009). ADALETSIZLIK ALGISI SINISIZMI TETIKLER MI?: BIR ÖRNEK OLAY. 17. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 693-699.
MEYER, J. P., VE ALLEN, N. J. (1991). A THREE-COMPONENT CONCEPTUALIZATION OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT. Human Resource Management Review, 1 (1), 61-89.
MEYER, J. P., ALLEN, N. J., VE SMITH, C. A. (1993). COMMITMENT TO ORGANIZATIONS AND OCCUPATIONS: EXTENSION AND TEST OF A THREE-COMPONENT CONCEPTUALIZATION. Journal Of Applied Psychology, 78(4), 538-551.
OKÇU, V., ŞAHİN, H. M. VE ŞAHİN E. (2015). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZME İLİŞKİN ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS). 3(4), 298-313. Doi; 10.14486/IJSCS391.
NARTGÜN, Ş. S., VE KARTAL, V. (2013). ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (TEACHERS’ PERCEPTIONS ON ORGANIZATIONAL CYNICISM AND ORGANIZATIONAL SILENCE). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 47-67. Doi: 10.14686/201321980
ÖZDEVECIOĞLU, M. (2013). ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLIŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (2), 113-130.
ÖZLER, D. E., ATALAY, C. G., VE ŞAHIN, M. D. (2010). ÖRGÜTLERDE SINIZM GÜVENSİZLIKLE MI BULAŞIR?. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 47-57.
ÖZUTKU, H. (2008). ÖRGÜTE DUYGUSAL, DEVAMLILIK VE NORMATIF BAĞLILIK İLE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKI İLIŞKININ İNCELENMESI. Istanbul University Journal Of The School Of Business, 37 (2), 79-97.
TAŞKIN, F., VE DILEK, R. (2010). ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 37-46.
TINAZTEPE, C. (2012). ÖRGÜT İÇİ ETKİN İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 53-63.
TÜRKÖZ, T., POLAT, M., VE COŞAR, S. (2013). ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE SİNİZM ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri
9-11 Nisan 2018 Istanbul, TÜRKİYE
285
ROLÜ. Yönetim Ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (2), 285-302.
WIENER, Y. (1982). COMMITMENT İN ORGANIZATIONS: A NORMATIVE VIEW. Academy Of Management Review, 7 (3), 418-428.
YAVUZ, A. VE BEDÜK, A., (2016). ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR KAMU BANKASININ KONYA ŞUBELERİNDE ÖRNEK UYGULAMA, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 301-313.
YILDIZ, K., (2013). ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8/6, 853-879.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com