You are here

MODERN KENTLİNİN KENTSEL MEKÂN DÜŞLEMLERİ: ELAZIĞ KENT MEYDANI ÖNERİLERİ

URBAN SPACE IMAGINATION OF MODERN URBANITE: ELAZIG URBAN SQUARE PROPOSALS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.21733/ibad.421096

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This work was prepared inspiration with Urban Square Project that was planned to buit center of city by Elazıg Municipality and was radiated to national size with contest of 'Urban Square Urban Design and Architectural Project'. The main problem of this study is how will imagine urbanite which socialized thorough integrated to modular and consumption-oriented indoor spaces, a Urban Square and how does build relationship between of the it's current social qualities and it's urban space imaginations. In this study, it was reached the findings through analyzing datas that was obtained from sample group of 250 people which were asked by a structured questionnaire, by SPSS Program. Finding show that urban square in the imagination of urbanite do not include common meeting or concertation and the flaws conflict with each other. The results show that percect space dreams of urbanites who was participated to survey, is different from each other but it is extention of previous social experiences
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Elazığ Belediyesi’nin kentin merkezinde kurmayı planladığı ve ‘Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje’ yarışmasıyla ulusal çapa yaydığı Kent Meydanı projesinden ilhamla hazırlanmıştır. Modüler ve tüketim odaklı kapalı mekanlara entegre edilmiş mübadeleler yoluyla toplumsallaşan kentlinin, bir kent meydanını nasıl tasavvur edeceği ve halihazırdaki sosyal nitelikleriyle kentsel mekan düşlemleri arasındaki ilişkinin nasıl tesis edildiği soruları, bu çalışmanın temel problematiğini oluşturmaktadır. Çalışmada, yapılandırılmış bir anket formuyla sorular yöneltilen 250 kişilik örneklem grubundan elde edilen veriler, SPSS programında analiz edilerek bulgulara ulaşılmıştır. Bulgular, kentlinin düşlemlerindeki kent meydanının, müşterek bir buluşma ya da mutabakatı içermediğini ve kusursuzlukların çatıştığını göstermektedir. Bulgularda, ankete katılan kentlilerin kusursuz mekân düşlemlerinin birbirinden farklı olmakla birlikte, önceki sosyal deneyimlerinin bir uzantısı olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

BAĞBAŞI, G. (2010). İSTANBUL KENT MEYDANLARININ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İRDELENMESİ: SULTANAHMET, BEYAZIT, TAKSİM, BEŞİKTAŞ, ORTAKÖY MEYDANI ÖRNEĞİ. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın. Retrieved from http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/handle/11772/97.
CASTELLS, M. (2012). İSYAN VE UMUT AĞLARI. Çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
ERDÖNMEZ, M. E. VE AKI A. (2005). AÇIK KAMUSAL KEN MEKANLARININ TOPLUM İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1 (1), 67-87. Retrieved from https://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-21939-ARTICLE-ERDONMEZ....
GÖREMEN, L. (2011). KENT KİMLİĞİ VE ESTETİĞİ YÖNÜYLE KENTSEL DONATI ELEMANLARININ AMASYA KENTİ ÖZELİNDE ARAŞTIRILMASI. NWSA, 6 (2), 254-291. Retrieved from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsasocial/article/viewFile/5000061944/5....
9-11 Nisan 2018 Istanbul, TÜRKİYE
ICES-2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi Bildirileri
351
HABERMAS, J. (2000). KAMUSALLIĞIN YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ. Çev. Mithat Sancar ve Tanıl Bora. İstanbul: İletişim Yayınları.
ÖZER, M. N. VE AYTEN M.A. (2005). KAMUSAL ODAK OLARAK KENT MEYDANLARI. Planlama, 3, 96-103. Retrieved from http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/66d856ef1a6b02f_ek.pdf.
ŞAVKLI, F. VE YILMAZ, T. (2013). KENT MEYDANI KULLANIM NEDENLERİNİN ANTALYA CUMHURİYET MEYDANI ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14, 138-142. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/195839.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com