You are here

İŞVEREN VE İŞ GÖREN İLİŞKİLERİ

RELATIONS BETWEEN EMPLOYER AND EMPLOYEE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The importance of bilateral relation in many institutions and organizations in particular to businesses is gradually increasing every day. The relation between the employer and the employee shows its efficiency in many areas as the working performance in the first place. Modern businesses and organizations bear a characteristic of a policy area in which various interests run into each other. Therefore the human factor and thereby human relations gained more importance than the capital in the management of modern businesses and organizations. Management point reaches a higher success with the help of human factor. The fact that managers obtain a success beyond the abilities and desires of individuals, with whom people and employees working under them cooperate, is out of question. Therefore motivating people, changing the attitude for the benefit of business and directing the efforts and activities towards the work and objective are necessary. For that, they should make them believe according to the situation and time, keep them under control, reward and punish them when necessary. Therefore evaluating the relation of business management "Employer, Manager" employee with all aspects and maintaining harmony constitutes an important point for today's business management and organizations.
Abstract (Original Language): 
İşletmeler, başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta ikili ilişkilerin önemi her geçen gün giderek artmaktadır. ışveren ve çalışan arasındaki ilişkinin çalışma performansı başta olmak üzere birçok alanda etkinliğini göstermektedir. Çağdaş işletmeler ve kuruluşlar çeşitli çıkarlarının çarpıştığı bir politika alanı niteliğini taşımaktadır. Bu nedenle çağdaş işletme ve kuruluşların yönetiminde sermayeden çok, insan öğesi ve dolayısı ile insan ilişkileri daha büyük önem kanmıştır. Yönetim noktası, insan öğesinin yardımıyla daha yüksek başarıya ulaşır. Hiçbir yönetici emrindeki insan ve çalışanların işbirliği yaptığı kişilerin yetenek ve arzularının ötesinde bir başarıyı sağlaması söz konusu olamaz. Bu nedenle insanların motive edilmesi, davranışını müessesenin yararına göre değiştirmesi, çaba ve faaliyetlerini işe ve amaca doğru yönelmesi gerekir. Bunun için yerine ve zamanına göre onları inandırması, kontrol altında tutması, ödüllendirmesi ve gerektiği durumlarda cezalandırması gerekir. Bu nedenle işletme yönetimi "ışveren, Yönetici" çalışan ilişkisinin her yönü ile değerlendirilmesi uyum ve ahenk sağlanması günümüz işletme yönetimi ve örgütleri açısından önemli bir noktayı oluşturmaktadır.
1-24

REFERENCES

References: 

ARI, S.G., (2003), "Yöneticiye Duyulan
Güven Örgütsel Bağlılığı Arttırır mı?",
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm
Eğitim Fakültesi, s.23.
BEUGRÉ, Constant D., (2002),
"Understanding Organizational
Justice and ıts ımpact on Managing
Employess:an African Perspective",
International Journal of Human
Resource Management 13:7
November, pp.1091-1092-1104.
ÇIRPAN, H., & KOYUNCU, M., (1998),
"ışletme Kültürünün Alt Kademe
Yöneticileri Üzerindeki Etkisi", Bir
Örnek Olay Çalışması, ss.223-230.
COLQUITT, Jason A.. (2001), "On the
Dimensionality of Organizational
Justice: A Construct Validation of a
Measure", Journal of Applied
Psychology, Vol. 86, No. 3, pp.
386-400.
DEMıRCAN, N., & CEYLAN, A., (2003),
''Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri
ve Sonuçları'', Celal Bayar
Üniversitesi ıktisadi ve ıdari
Bilimler Fakültesi, Yönetim ve
Ekonomi Dergisi, Sayı:2, s. 142.
ERDEM, F., (2003), "Sosyal Yaşamda
Güven", Vadi Yayınları, Ankara. s.159.
FıLıZ, A., (2002), "Yönetimde ınsan
ılişkileri", Endüstri & Otomasyon
Dergisi, ss.65-70.
FOLGER, Robert and Russell Cropanzano,
(1998), Organizational Justice and
IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 93
ULUSLARARASI HAKEMLı AKADEMıK SOSYAL BıLıMLER DERGıSı
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
Human Resource Management,
Sage Publications, Thousand Oaks
London, New Delhi.
FREEDMAN, Sara M. and John R.
Montanari; (1980), "An Integrative
Model of Managerial Reward
Allocation", Academy of Management
Review, Vol.5, No.3, pp.381-390.
GILLILAND, Stephen, W., (1993), "The
Perceived Fairness of Selection
Systems: An Organizational Justice
Perspective", Academy of Management
Review, Vol.18, No.4, pp. 694-734.
GREENBERG, J., (1987), "A Taxonomy
of Organizational Justice Theories",
Academy of Management Review,
Vol.12, No.1, pp. 9-22
GREENBERG, Jerald; (1990),
"Organizational Justice: Yesterday,
Today and Tomorrow",
Journal of Management, Vol.16,
No.2, pp. 399-432.
GREENBERG, Jerald and Robert J. Bies,
(1992), "Establishing the Role of
Empirical Studies of Organizational
Justice in Philosophical Inquiries
into Business Ethics", Journal of
Business Ethics, Vol.11, Issue.5/6,
pp.433-444.
GREENBERG, J., (1993), "The Social
Side of Fairness: Interpersonal
and Informational Classes of
Organizational Justice", Russell
Cropanzano (Ed.), Justice in the
Workplace: Approaching Fairness
in Human Resource
GÜRGEN, H., KIREL, Ç., UZUN, F.,
ORHON, N., (2003), Halkla
ılişkiler ve ıletişim, T.C. Anadolu
Üniversitesi Yayını No:1482,
Açıköğretim Fakültesi Yayını No:
792, 1. Baskı, Eskişehir.
IRAK, D.Y., (2004), "Örgütsel Adalet: Ortaya
Çıkışı, Kuramsal Yaklaşımlar ve
Bugünkü Durumu", Türk Psikoloji
Yazıları, 7(13), pp. 25-43.
ıNCE, M., ve GÜL, H., (2005), Yönetimde
Yeni Bir Paradigma: Örgütsel
Bağlılık, Çizgi Kitabevi, Konya.
ışBAşI, J.Ö., (2001), "Çalışanların
Yöneticilerine Duydukları Güvenin
ve Örgütsel Adalete ılişkin
Algılamalarının Vatandaşlık
Davranışının Oluşumundaki Rolü",
Yönetim Araştırmaları Dergisi,
Cilt:1, Sayı:1, ss. 51-73.
ışCAN, Ö.F., ve NAKTıYOK, A., (2004),
"Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının
Belirleyicileri Olarak Örgütsel
Bağlılık ve Örgütsel Adalet
Algıları", Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,
59(1), ss.181-201.
ışCAN, Ö.F., (2005), "Siyasal Arena
Metaforu Olarak Örgütler ve
Örgütsel Siyasetin Örgütsel Adalet
Algısına Etkisi" Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,
Cilt.60, Sayı.1, ss.149-171.
JASSO, G., (1980), "A New Theory of
Distributive Justice", American
Sociological Review, Vol.45, No.1,
pp.3-32.
94
IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 94
ULUSLARARASI HAKEMLı AKADEMıK SOSYAL BıLıMLER DERGıSı
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
95
KAYA, P.A., (2008), "Sosyal Adaletin
Teorik Çerçevesi Üzerine Bir
Değerlendirme",
http://www.isguc.org/armaganlar/nusre
tekin/117.pdf, Erişim:01.05.2010,
ss.229-243.
KARADOğAN, E., (2003), ''Kişilerarası
ıletişim Sürecinde Güven Unsuru,
Güven ve ıkna Ölçeği Örneği''.
Doktora Tezi. Marmara
Üniversitesi SBE,
KÜSKÜ, F., (2003), "Yöneten - Yönetilen
ılişkisinde Güven: Ampirik Bir
ınceleme", Amme ıdaresi Dergisi,
s. 140.
LERNER, M.J., (1977), "The Justice
Motive: Some Hypotheses as to Its
Origins and Forms", Journal of
Personality,Vol.45, Issue.1, pp.1-52.
LEVENTHAL, G. S., James W. Michaels
and Charles Sanford, (1972),
"Inequity and Interpersonel Conflict:
Reward Allocation and Secrecy
About Reward as Methods of
Preventing Conflict", Journal of P
MOORHEAD, , G., R.W. GRıFFıN
(1995), Organizational Behavior
Managing People and Organizations
(4th Edition), Boston/USA:
Houghton Mifflin Company, 52.
ÖZEN, J., (2003), "Örgütlerde Duyulan
Güvenin Anahtar Unsuru Olarak
Örgütsel Adalet", Vadi Yayınları,
Ankara. s. 185.
ÖZGEN, E., (2003), "ıletişim ve Liderlik",
Marmara Üniversitesi ıletişim
Fakültesi Halkla ılişkiler ve
Tanıtım Bölümü, s.100
PELTEKOğLU, F.B., (2001), "Halkla
ılişkiler Nedir?", Beta Yayınları,
ıstanbul. s.342.
PILLAI, Rajnandini, Chester A.
Schriesheim and Eric S. Williams;
(1999), "Fairness Perceptions and
Trust as Mediators for
Transformational and Transactional
Leadership: A Two- Sample
Study", Journal of Management,
Vol.25, No.6, pp.897- 933.
SAFRAN, B., (2005), "Örgütsel Güven
Kavramı ile Verimlilik ılişkisi",
ınsan Kaynakları, 2005,
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/p
ages/mkl_go s.php?nt=566 (7 Mart
2005) Erişim:26.07.2011
ÜNAL, P., (2004), "Örgütlerde Güven
Algısı, Kişisel Gelişimde Çağdaş
Yönelimler Sempozyumu Bildiriler
Kitabı", Ankara Eğitim ve Doktrin
Komutanlığı, 2004., ss. 225-237. 41
YILMAZ, E., (2005), ''Okullarda Örgütsel
Güven Ölçeğinin Geçerlilik ve
Güvenilirlik Çalışması'', Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, s.569.
IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 95

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com