You are here

ÖRGÜT İÇİ STRES

INTRAORGANIZATIONAL STRESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
There are multiple problems experienced in the process of daily life. These problems also affect our business life. This situation created by these problems constitutes a stress ball. This stress created negatively affect efficiency and performance of persons and organizations in a multiple way. An efficiency and performance can't be expected from a de-motivated individual. Therefore stress and motivation are in a mutual relation. It is possible to examine the stress under different types. These studies which were carried out in the area of social sciences and especially psychology determine the source and reason of stress. This stress is the major problem which prevents motivation and the whole and complete work. Determining the concepts and factors which cause stress will significantly change the efficiency and performance of persons and organization and will be useful. In this study, the problems of stress on the whole organization and individuals in the organization were shortly evaluated by discussing the problems created by stress and factors which caused these problems.
Abstract (Original Language): 
Günlük yaşam süreci içinde yaşadiğimiz çok yönlü sorunlar bulunmaktadir. Bu sorunlar iş hayatimizi da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluklarin oluşturduğu bütün ise bir stres yumağini oluşturmaktadir. Oluşan stres, kişinin ve örgütlerin verim ve performansini çok yönlü olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Motivasyonu bozulmuş bireyden verimlilik ve performans beklenemez. Bu nedenle stres ve motivasyon karşilikli ilişki içindedir. Stresi farkli türler altinda incelemek mümkündür. Sosyal bilimler ve özellikle psikoloji alaninda yapilan bu çalişmalar stresin kaynağini ve nedenleri belirlemektedir. Oluşan stres güdülemeyi, işi tam ve eksiksiz bitirmeyi de engelleyen en önemli sorundur. Strese neden olan olgular ve faktörlerin belirlenmesi çalişan birey ve örgütün verimliliği ve performansini önemli oranda değiştirecek ve fayda sağlayacaktir. Bu çalişmamizda stresin oluşturduğu sorunlar bu sorunlara neden olan faktörler ele alinarak, stresin örgüt bütünü ve örgüt içindeki bireyler üzerinde oluşturduğu problemler kisa yönlü olarak değerlendirilmiştir.
1-10

REFERENCES

References: 

AKAT, i., BUDAK, G., BUDAK, G.,
(1997); "işletme Yönetimi", Bariş
Yayinlari, izmir. s.353.
BALTAş, A., BALTAş Z., (2009); "Stres
ve Başa Çikma Yollari", Remzi
Kitabevi, 15.Basim s.26
GENÇ, N., (2004); "Yönetim ve
Organizasyon",Seçkin Yayincilik,
Ankara. ss.163-262
EREN, G., ÖZTEMiZ, A.B., "Örgütlerde
Stresin Verimlilik ve Performansla
Etkileşimi";
http:// paribus.tr.googlepages.com/gumust
IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 13
ULUSLARARASI HAKEMLi AKADEMiK SOSYAL BiLiMLER DERGiSi
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Sayisi Sayi: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
14
ekin_oztemiz.pdf. Erişim: 12.03.2011
GÜÇLÜ, N., (2001); "Stres Yönetimi",
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt 21, Sayi: 91-109. Ankara.
ss.103-104-105
KIREL, Ç., (2004); "Örgütsel Davraniş",
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
Yayinlari, ss.187-188-196
KÖKNEL, Ö., (2005); "Kaygidan
Mutluğa" Altin Kitaplar, 17. Baski,
istanbul. s.69
LUTHANS, F., (1992); "Organizational
Behavior", New York: McGraw
Hill Inc., s.404
ÖRNEK, A.ş., AYDIN, ş., (2006); "Kriz
ve Stres Yönetimi", Detay
Yayincilik, Bursa. ss.133-165-216-
220-221-225
şAHiN, H., ERiGÜÇ, G., (2009);
"Hastane Yöneticilerinin Yönetsel
Stresi: Stres Kaynaklari, Belirtiler
ve Başa Çikma", Hacettepe Sağlik
idaresi Dergisi, Ankara. s.220.
SABUNCUOğLU, Z., TÜZ, M., (2005);
"Örgütsel Psikoloji". Alfa Aktüel
Basim Yayincilik, Bursa. ss. 298-299
şiMşEK, M.ş., AKGEMCi, T., ÇELiK,
A., (2005); "Davraniş Bilimlerine
Giriş ve Örgütlerde Davraniş "Adim
Matbaacilik, Konya. s.251.
URAL, A., (2009); "Okul Müdürlerinin
Yönetsel Stres Kaynaklari," Abant
izzet Baysal Üniv. Eğitim Fak.
Dergisi, Cilt 2, Sayi 3, Bolu.
IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 14

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com