You are here

SCIENTIFIC METHOD AND ETHICS IN SPORTS: FOR STUDENTS' PERSPECTIVE

SCIENTIFIC METHOD AND ETHICS IN SPORTS: FOR STUDENTS' PERSPECTIVE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study consists of a compilation in which ideas and norms that constitute the basis of ethical values of the science of sports gaining ground day by day and generally accepted by the majority of the society or community are discussed with the interaction of the intellectual analysis effort which the sports scientists introduce in their studies so as to achieve the final purpose. It is intended to lay a discussion ground for the young academicians and researchers in terms of the presence of a relationship between the adaptation of scientific methods in the sports field, scientific ethics and sports sciences by a literature research on which this compilation is based. This compilation starts with the presentation of introductory information on scientific methods and ethics in sports. This chapter reveals the different points of views within the literature on the reflections of ethical values on scientific activities in the sports field. The following chapter conveys the importance of an understanding, away from the effects of philosophical views and emotions, through the determination of limits by introducing the problems that are factually observable, the development of hypotheses on the solutions of the determined problems and the explication of the verification stages to the accuracy of the hypotheses that introduced for the young academicians and researchers who make studies on this field. Emphasizing the importance of the process in which the transformation of all the data that verified into general principles and achieving the general laws by the guidance of the principles that sports scientists introduce in similar guides the young scientists of sports in transforming their conventional attitudes to more organized attitudes in the integration of the scientific methods into sports.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, son yıllarda giderek artan önemiyle spor biliminin etik değerlerini temellendiren ve toplum ya da topluluğun büyük bir kısmı tarafından genel kabul gören yargılar ve normların, spor bilimcilerinin çalışmalarında nihai amacı gerçekleştirmek için ortaya koydukları düşünsel çözümleyicilik gücüyle etkileşiminin tartışıldığı bir derlemeden oluşmaktadır. Derlemenin temellendirildiği literatür taramasıyla, spor alanına bilimsel yöntemin oryantasyonu, bilim etiği ve spor bilimleri arasındaki ilişkinin varlığı konusunda genç akademisyen ve araştırmacılar için bir tartışma zemini hazırlamak amaçlanmaktadır. Derleme, sporda bilimsel yöntem ve etik hakkında giriş niteliğinde bilgilerin sunulması ve bu alanda yapılan araştırmaların gözden geçirilmesiyle başlamaktadır. Bu bölüm, etik değerlerin spor alanındaki bilimsel etkinliklere yansımaları ile ilgili literatürdeki farklı bakış açılarını ortaya koymaktadır. ızleyen bölümde, sporda olgusal olarak gözlenebilen problemleri ortaya koyarak sınırlarını belirleme, saptanmış bu problemlerin çözümüne ilişkin hipotezler oluşturma ve ortaya konulan hipotezlerin doğruluklarını sınama aşamaları irdelenerek, bu alanda çalışmalar üreten genç akademisyen ve araştırmacılara, kişisel inanç, felsefi görüş ve duyguların etkisinden uzak bir anlayışın önemi aktarılmaktadır. Doğrulukları sınanan verilerin birleştirilerek genel ilkelere dönüştürülmesi ve spor bilimcilerinin ortaya koyduğu benzer ilkelerin yol göstericiliğiyle genel geçerliliği olan yasalara ulaşılması sürecinin öneminin vurgulanmasıyla, genç spor bilimcilerinin, bilimsel yöntemin spor alanına entegre edilmesinde alışageldikleri tarzdaki yaklaşımlarını daha organize yaklaşımlara dönüştürebilmeleri için yol gösterilmektedir.

REFERENCES

References: 

DAL, ı. Y., (2004). The Views of the
Students of Physical Education and
Sport Academy in the Anatolian
University on Using Facilities of
the Informatic Technologies In The
Scientific Researchs, (MA Thesis).
DOMJAN, N. H., (2003). An Analysis Of
Elementary Teachers' Perceptions
Of Teaching Science As Inquiry.
University Of Houston,
(Unpublished Phd Thesis).
GÜNDÜZ, N., SUNAY, H., (2001). The
Aims of Prospective Students For
Their Application To the Physical
Education and Sport Academy,
Criterias of the Academies of
Selection of Students, Aims of the
198
IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 198
ULUSLARARASI HAKEMLı AKADEMıK SOSYAL BıLıMLER DERGıSı
Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 Sayısı Sayı: 1 / Cilt: 1 Spring July- August- September2011 Volume:01 Issue:01 Jel Kodu: JEL M
www.iibdergisi.com
Academies. Gazi Physical
Education and Sport Sciences
Magazine, VI, 2 : pp.39 - 50.
KARASAR, N., (2002). Scientific
Research Method. (XI. Volume),
pp. 45. Ankara: Nobel Publishing.
MINISTRY OF NATIONAL
EDUCATION TRAINING AND
DICIPLINE OFFICE, (2000).
Schedule of Scicence Courses for
Elementary Schools. Ankara.
SUNAY, H., (1998). Qualifications and
Education of Sport Managers.
Physical Education and Sport
Sciences Magazine. III, 1: pp.59- 68.
TAMER, K., (1991). Training of Physical
Education and Sport Educator. 1st
National Symposium of Physical
Education and Sport in the
Education Institutions, pp. 397-403.
ızmir.
TUNCEL, S. D., (2008). The Views of the
Students of Physical Education and
Sport Academy in the Anatolian
University on Using Facilities of
the Informatic Technologies In The
Scientific Researchs, VI (2008), 3:
pp.125 - 127.
ULUS, T., (1995). Internet Guide For
Everyone, pp. 1 - 22. ıstanbul:
Literatür Publishing.
YILDIRIM C., (2007). Philosophy of
Science (XI. Volume), pp. 57-58.
Istanbul: Remzi Publishing.
199

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com