You are here

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ - ÖRGÜTSEL İKLİM VE ETKİLEŞİMLERİ

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL CLIMATE AND THEIR INTERACTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Globalization of information rapidly and disappearance of boundaries in economy with technological effects confront us a reeling period of change. Organizations as open systems have become to be more affected from the environment and they have found themselves in the midst of a global race. In an environment where the uncertainty and international competition increased, they had to maintain a healthy flow of information and to make right decisions. Organizational culture becomes more important for businesses living in a changing and developing environment. Besides with this change, companies have to create an organizational climate in which peoples are motivated to work more willingly and efficiently. Interactions of organizational culture and organizational climate with each other are discussed in the study.
Abstract (Original Language): 
Bilgininin hızla küreselleşmesi ve teknolojik etkilerle ekonomideki sınırların ortadan kalkması, bizleri baş döndürücü bir değişim süreci ile karşı karşıya bırakmıştır. Örgütler açık sistemler olarak çevreden daha fazla etkilenir hale gelmişler ve kendilerini küresel bir yarışın ortasında bulmuşlardır. Belirsizliğin ve uluslararası rekabetin arttığı bir ortamda sağlıklı bir bilgi akışını sağlamak ve doğru kararlar vermek zorunda kalmışlardır. Örgüt kültürü giderek değişen ve gelişen bir çevrede yasayan isletmeler için giderek daha önemli hale gelmektedir. Ayrıca şirketlerin, yaşanılan bu değişimle beraber, insanların istekli ve etkili çalışmaya motive edildiği bir örgütsel iklim yaratmaya zorunlu hale gelmektedir. Çalışmada Örgüt Kültür ile Örgütsel iklimin birbiriyle etkileşimleri ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

TERZİ, A. R., (2000); “Örgüt Kültürü”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara: 1 – 21
AYTAÇ, S., (2003), “Çalışma Psikolojisi Alanında Yeni Bir Yaklaşım”, Örgütsel Sağlık” Endüstri ilişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, www.isguc.org
DAVİDSON, M.C.G. (2003), “Does Organizational Climate Add to Service Quality in Hotels?”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15/4, 206
ERGÜN, E., (2003), “isletmelerdeki Kültürel Özelliklerin Örgüt Performansına Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, Gebze ileri Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze: 9
EVAN, M. W., (1968), “A Systems Model of Organizational Climate”, In R. Tagiuri, & H. Litwin (Eds.), Organizational Climate: Explorations Of A Concept. Division Of Research Graduate School Of Business Administration, Printed United States Of America: 114
HASANOĞLU, M., (2004), “Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: *Muharrem Varol, Örgüt Kültümizderü ve Örgüt İklimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XLIV, No: 1–2, Ankara: 1989, 219.
ÇETİN M. Ö., (2004), “Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara: 12-13
ARSLAN, N. T., (2004), “Örgütsel performansı belirleyici bir etmen olarak örgüt kültürü ve iklimi hakkında bir değerlendirme” Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Isparta: C.9, 223

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com