You are here

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERrLOJİSTİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This stusdy investigates the pairwise relationships of managers' profiles (Gender, Age, Education Level, Experience, Position, Experience, Responsible People Number) and their Management Information Systems (MIS) usage profiles (Goal and Usage Frequency) using Pearson Chi-Square test based on a sample consisting of 120 managers obtained through random sampling. Among these relationships, the relationships between managers' frequency of MIS use and gender, frequency of use and education levels, level of management and purpose of use of MIS, frequency of use of MIS and purpose of use were statistically significant at 95% confidence. Other two-way relations were not statistically significant at 95% confidence.
Abstract (Original Language): 
Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS), yönetimin gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak, üst düzeyden alt düzeye doğru ve yönetim gereksinimleri doğrultusunda, işletmenin amaçları göz önüne alınarak geliştirilen her türlü donanım ve yazılımdan oluşan sistemlerdir. Bu çalışma, rassal örneklem yoluyla seçilen 120 yöneticiye uygulanan bir keşfedici ankette yer alan ve YBS kullanıcıların demografik özelliklerini yansıtan 9 faktör (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, sektör, pozisyon, tecrübe, sorumlu olunun kişi sayısı, YBS kullanım amacı, YBS kullanım sıklığı) arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma ile, %95 güvenirlikle Cinsiyet - Amaç, Cinsiyet - Sıklık, Eğitim Düzeyi -Sıklık, Sorumlu Kişi Sayısı - Amaç, Sorumlu Kişi Sayısı - Sıklık, Amaç - Sıklık arasındaki ilişkiler anlamlı bulunmuştur. Böylece YBS kullanıcılarının profili ortaya çıkmış olup, gereksinim duyulan hususlarda eğitimler düzenlenerek profilin güçlenmesi sağlanabilecektir.

REFERENCES

References: 

Akolaş, D. A.(2004).Bilişim sistemleri ve bilişim teknolojisinin küreselleşme olgusu ve girişimcilik üzerine yansımaları.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12, s.29-43. ,
Emhan, A., (2007) Karar Verme Süreci ve Bu Süreçte Bilişim Sistemlerinin Kullanılması,
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(21): 212-224.
Kaya, İ. (1984). Pazarlama Bilgi sistemleri. İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi,
Laudon, K. C. ve
LAUDON
, J. P.(199'6).Management information systems, organization, and technology. New Jersey :Prentice-Hall Inc.
Maguıre, S.
v
e Redman, T. (2007). The role of human resource management in information systems deve\opment.ManagementDecision. 45(2): 252-264.
O'brien, J. A. veMarakas, G. (2007).Enterprise information systems. New York:The Mcgraw-Hill.
Özcan, B. (2006). Yönetim Bilişim Sistemleriyle İşletmelerde Değer Yaratılması" Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstıtüsü.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Tecim, V. ve Gökşen, Y. (2009). Bilişim Teknolojilerinin Üniversitelerde Etkin Kullanımı Üzerine Bir Çalışma. Journal of Yasar University. 4(14), 2237-2256.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com