You are here

KÜRESEL ISINMANIN ARTIŞ NEDENLERİNİN SU KAYNAKLARI VE TURİST SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI

REFLECTION OF GLOBAL WARMING ON THE WATER SOURCES AND THE HEALTH OF TOURISTS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Enviromental pollution is a common problem of all countries. In order to meet humans endless needs, they destruct the enviroment by wastefull consumption, excessive production, and unconscious use of resources. Nowadays, Hydrological variables due to global climate changes has gained more importance. Water is one of the most important need for human life. Water has an important place in respect of its role in maintaining a healty way of life. However, our country's water resources are getting polluted day by day and the amount of water need the per capita is inceasing fast year by year due to population growth. The cities which were interested more by tourists has more water consumption than the other cities. With excessive water consumption on the one hand a result of irresponsible use contaminates the water resources. This situation constitutes a danger to tourist health. İn this study, the problems bormed from water shortages that may ocur as a result of global warming and water pollution due to tourism and tourists were investigated and evaluated.
Abstract (Original Language): 
Çevresel kirlenme bütün ülkelerin ortak sorunudur. İnsanlar, sonsuz ihtiyaçlarını karşılamak için savurgan tüketim, aşırı üretim ve kaynakların bilinçsiz kullanımıyla çevreyi tahrip etmektedir. Hidrolojik değişkenler küresel iklim değişimi nedeniyle günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Su, insan yaşamının en önemli ihtiyaçlarından biridir. Yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde oynadığı rol itibariyle su çok önemli bir yere sahiptir. Ancak, ülkemizin su kaynakları her geçen gün kirlenmekte ve kişi başına düşen su miktarı ihtiyacı nüfus artışı ile birlikte yıldan yıla hızla artmaktadır. İnsanların turistik amaçla, ilgi gösterdikleri kentlerde su tüketimi diğer kentlere oranla oldukça fazladır. Turistik yerlerde aşırı su tüketimi ile birlikte bir yandan da bilinçsiz kullanım sonucu su kaynakları kirlenmektedir. Bu durum ise turist sağlığını tehlikeye sokabilmektedir. Bu çalışma küresel ısınma sonucu oluşabilecek su sıkıntısı ve kirli sular nedeniyle turizmin ve turistlerin ne tür problemler yaşadığını araştırmak ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
188
203

REFERENCES

References: 

Akın, M. Ve Akın, G. (2007) "Suyun Önemi, Türkiye'de Su Potansiyeli, Su Havzaları ve Su Kirliliği", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47(2), 105-118.
Akkaya, C, Efeoğlu, A., ve Yeşil, N. (2006) "Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği", TMMOB Su Politikaları Kongresi, 21-23 Mart, 195-204, Ankara.
Aküzüm, T., Çakmak, B., ve Gökalp, Z. (2010) "Türkiye'de su kaynakları yönetiminin değerlendirilmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 67-74.
Atay, L., ve Dilek, S. E. (2013) "Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: İbiş Otel Örneği" Süleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 18(1), 203-219.
Aydın, F. ve Topaloğlu, F. (2010) "Türkiye Buharlaşma Verilerinin Gidiş Analizi", Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 22(2), 173-184.
Baoying N. ve
Yuanqing
, H. (2007) "Tourism Development and Water Pollution: Case Study in Lijiang Ancient Town", China Population, Resources and Environment, 17(5), 123-
Berrittella, M., Bigano, A., Roson, R. ve Tol, RS (2006) "A General Equilibrium Analysis Of Climate Change Impacts On Tourism", EEE Working Papers Series - N. 17, 27 (5), 913-924.
Bilal, A. K, ve Sevin, H. D. (2000) "Turist Sağlığı ve Turist Sağlığı İmkânları Açısından Antalya Bölgesinde Bir İnceleme", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 5(1).
Bulduk S. (2003) Gıda ve Personel Hijyeni, Detay Yayıncılık, Ankara.
Ciscar, J.
(2009
) "Climate Change Impacts in Europe Final Report of the PESETA Research Project", JRC Scientific and Tecnical Reports.
Çakır, G., ve Çakır, A. (2010) "Konaklama Tesislerinde Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Uygulamalar", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 31-36.
Çepel, N., Ergün, C. ve Aydemir, A., (2007) "Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişimi", Tema Vakfı Yayınları, Ankara.
127.
201
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 54 Mart - Nisan 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN1694-528X
İktisa
t ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Çimen, M. ve Öztürk, S. (2010) "Küresel Isınma, İklim Değişikliğinin Solunum Sistemi Üzerine Etkisi ve Büyükşehir Bronşiti", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 24(2), 141-146.
De Freitas, C. R.
(2001
) "Theory, concepts and methods in tourism climate research", In Proceedings of the First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, 3-20).
Erdoğan, Z., Zeydan, Ö. ve Sert, H. (2008) "İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri", Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 16(61), 71-76.
Erdoğan, R., Mansuroğlu, S., Atik, M. ve Gülyavuz, P. (2009) "Turizm Kentlerinde Suyun Yeniden Kullanımı: Antalya Örneği", 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran, Konya.
Giles, A. R., & Perry, A. H. (1998)." The use of a temporal analogue to investigate the possible impact of projected global warming on the UK tourist industry", Tourism management, 19(1), 75-80.
Güner, A., Atasever, M. ve Atasever, M. A. (2012) "Yeni ortaya çıkan ve tekrar önem kazanan gıda kaynaklı bakteriyel patojenler", Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(5), 889-898.
Kahraman N. ve O. Türkay (2006) "Turizm Ve Çevre", Detay Yayıncılık, Ankara.
Kantardjiev, T.,
Ivanov
, I, Velinov, T., Padeshki, P., Popov, B., Nenova, R. ve Mincheff, M. (2006). "Tularemia outbreak, Bulgaria, 1997-2005 Emerging infectious diseases, 12(4), 678.
Karabulut, M.
(2009)
. "Precipitation Trends in Kahramanmaraş Along with Gaziantep and Adıyaman during the period of 1963-2005", Ekoloji, 18(71), 15-24.
Koç, H. ve Güçer, E., (2005) "İklim Değişikliklerinin Turizm Üzerine Etkisi" Gazi Üniversitesi Ttefdergi, 37-53.
Kovancılar, B. (2001) "Küresel Isınma Sorununun Çözümünde Karbon Vergisi Etkisi", Yönetim ve Ekonomi, 8(2), 4-17.
Lehmann, L. B.
(2009) "The Relationship between tourism and water in dry land Regions", Proceedings of the Environmental Research Event, Noosa, QLD 1., 1-9.
McMichael, A. J. ve Haines, A. (1997) "Global climate change: the potential effects on health", BMJ: British Medical Journal, 315(7111), 805.
Okuyucu, C, Ramazanoğlu, F. ve Tel, M. (2006) "Çevresel Faktörlerdeki Değişimin Serbest Zaman Faaliyetlerine Etkileri", Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.
Overpeck, J. T., Otto-Bliesner, B. L., Miller, G. H, Muhs, D. R.,
Alley
, R. B. ve Kiehl, J. T. (2006). "Paleoclimatic evidence for future ice-sheet instability and rapid sea-level rise", Science, 311(5768), 1747-1750.
Özmen, M.T. (2009) "Sera Gazı, Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü", Türkiye Mühendislik Haberleri, 453(1), 42-46.
Öztürk, K. (2002) "Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye'ye Olası Etkileri", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 47-65.
202
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 54 Mart - Nisan 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN1694-528X
İktisa
t ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Nielsen, S. L. P. (2008) Climate change and tourism intertwined (Doctoral dissertation, Diss., Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich, Nr. 17758).
Reintjes, R., Dedushaj, I, Gjini, A., Jorgensen, T. R., Cotter, B., Lieftucht, A., ... & Humolli, I. (2002) "Tularemia outbreak investigation in Kosovo: case control and environmental studies", Emerging infectious diseases, 8(1), 69-73.
Sağlam, N. E., Düzgüneş, E. ve Balık, L, (2008) "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği", EgeÜniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25(1), 89-94.
Sevim, B ve Ünlüönen, K. (2010) "İklim Değişikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama İşetmelerinde Bir Uygulama", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 43-66.
Sevim, B ve Zeydan, Ö., (2007) "İklim Değişikliğinin Türkiye Turizmine Etkileri", Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, 21-23.
Simav, Ö., ve Şeker, D. Z. (2013) "Kıyı Etkilenebilirlik Göstergesi İle Türkiye Kıyıları Risk Alanlarının Tespiti", TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13 Kasım, Ankara.
Stefano, L.,
(2004
) Freshwater and Tourism in the Mediterranean, WWF Mediterranean Programme, Rome.
Terzi, G. (2005) "Gıda Kaynaklı Protozoon Enfeksiyonların İnsan Sağlığı Açısından Önemi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(2), 47-55.
Tuna, M., (2006) Türkiye'de Çevrecilik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Tutar, F., Kılıç, N., ve Aytekin, S. (2012) "Türkiye'de Suyun Ekonomik Analizi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012(9), 231-246.
Türkeş, M., (2006) "Küresel İklimin Geleceği ve Kyoto Protokolü", Jeopolitik, S.29, s.99-
Wilton, D., & Wirjanto, T. (1998). An analysis of the seasonal variation in the national tourism indicators. Ottawa, Canada: Canadian Tourism Commission.
Viner, D., ve Agnew, M. (1999). "Climate change and its impacts on tourism", Climatic Research Unit, University of East Anglia, Norwich, 49.
Yeşiltaş, M. (2009) "Karadeniz bölgesindeki turizm olanaklarının swot analizi ile değerlendirilmesi", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009(3),
Zeydan, Ö. ve Sevim, B. (2008) "İklim Değişikliğinin Kış Turizmine Etkileri", TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, 159-174.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com