You are here

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MERİTOKRASİ İHLALİ SONUCU OLUŞAN YENİ BİR LİDERLİK: HAFİ LİDERLİK

A New Leader Type Due To Meritocracy Violations At Educational Organization: Cryptic leadership

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The choosing of administrators is a vital process because administrators undertake the leadership role in organizations. Leader is the person who will carry the organization one step further and make it fulfil its mission in the best way. The choosing of administrators among public institution employees has always been a problematic issue. Especially in the recent years, the promotion of organization via assignment method have caused meritocracy violations and thus, those meritocracy violations have caused cryptic leaders to emerge. Cryptic leader is the person -in or out of the organization- who has the impact on the administrators' decision making process. The impact of the cryptic leader on the administrator is due to the fact that he is the one to assign the administrator or the administrator does not bear the administrative skills. This study attempts to form a definition of cryptic leadership which means affecting the administrators, who do not have leadership skills.
Abstract (Original Language): 
Yönetici seçimi; örgütlerde hayati öneme sahip bir süreçtir. Çünkü yönetici aynı zamanda örgütlerde liderlik vasfını da üstlenmektedir. Lider ise örgütü ileriye taşıyacak, örgütün üstlenmiş olduğu misyonu en iyi şekilde yerine getirecek olan kişidir. Yöneticilik gibi kritik görevlere kamu örgüt çalışanlarının seçilmesi her zaman sorun teşkil etmiştir. Özellikle son zamanlarda yöneticilerin görevlendirme usulü ile göreve getirilmeleri meritokrasi ihlallerine, bu ihlaller ise hafi liderlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hafi lider, örgüt içinden veya örgüt dışından, yöneticinin karar verme sürecine etkide bulunan kişidir. Hafi liderin yönetici üzerindeki etki gücü bazen yöneticiyi işgal ettiği makama getirmesinden bazen de yöneticinin yönetim ve liderlik özelliği taşımamasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada liderlik özelliği taşımayan yöneticilerin informal şekilde yönetilmesini ifade eden hafi liderliğin tanımı oluşturulmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akbaba, A. ve Erenler, E.(2008). Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Liderlik Yönelimleri ve İşletme Performansı İlişkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 1
Al tuny a, N.(2009). Köy Enstitüleri Sistemine Toplu Bir Bakış. İstanbul: Kaveg-(Köy Ens. Araş. ve Eğit. Geliş. Der)
Allen, A.(2011). Michael Young's The Rise of the Meritocracy: A Philosophical Critique. British Journal of Educational Studies 59(4), 367-382.
Alvarado, L.A.(2010). Dispelling the Meritocracy Myth: Lessons for Higher Education and Student Affairs Educators.
Aydın, M.(2000). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu.
Baykal, D.(1994). Örgütlerde liderlik ve İşçi Sendikaları Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarına İlişkin Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Bennis, W. G.
(1989)
. On Becoming a Leader. Reading, MA: Addison-Wesley.
Bozdoğan, K.(2010). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları ile Okulun Öğrenme İkliminin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
Büke, M. ve Tekarslan, E.(2010). Nepotizm'in Çalışanlar Üzerine Etkileri: Aile İşletmelerine Yönelik Bir Saha Araştırması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(6), 1-21
Cinel, M.O.(2008). Karizmatik Liderlik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Unsurları Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
Çelik, V.(1998) Eğitimde Dönüşümcü Liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Sayı: 16
Çelik, V.(2000). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem A.
Çetin, N.G. ve Beceren, E.(2007). Lider Kişilik: Gandhi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 110-132
Deliveli, 0.(2010). Yönetimde Yeni Yönelimler Bağlamında Lider Yöneticilik. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İsparta.
DeRue, S., Nahrgang, J.D.,
Wellman
, N. ve Humphrey, S.E.(2011). Trait and behavioral theories of leadership: an integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology, 64, 7-52
213
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 54 Mart - Nisan 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Ertan-Kantos, Z.(2011). Örgüt Metaforlarında Liderlik: Kavramsal Bir Çözümleme. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi Cilt:l Sayı:l
Fleenor,
Joh
n W. (2006). Trait Approach to Leadership. Encyclopaedia of industrial and organizational psychology. Sage publications.
Güney, Y.(1992). Fiedler'in Durumsal Önderlik Modeli Açısından Atatürk'ün Önderliğinin Değerlendirilmesi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 23
House, R.J.(1996). Path-Goal theory of leadership: lessons, legacy, and a reformulated theory. Leadership Quarterly 7(3), 323-352
Hoy, W.K.
v
e Miskel, C.G.(2010). Eğitim Yönetimi Teori, Araştırma ve Uygulama. Ankara: Nobel.
Karagözoğlu, A.A.(2013). Eğitim Kurumları Yöneticisi Yetiştirme ve Atamada Meritokrasi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
Kerr, S. ve
Jermier
, J.M.(1978). Substitutes for Leadership: Their Meaning and Measurement. Organizational Behavior And Human Performance 22, 375-403
Kılınç, T.(1995). Durumsal Liderlik Anlayışında Gelişmeler: Liderliğe İkameler Yaklaşımı.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi C:24 S: 1
Koçel, T.(1998). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta.
Leblebici, D.N.(2008). 21. Yüzyılın Liderlik Anlayışına Bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 32 No:l
Marsh, D.T.
(1992). Leadership and itsfunctions in furtherand higher education. Mendip Papers, ED 378 869
MEB (1998). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik. Resmi Gazete Tarih: 23 Eylül 1998 Sayı: 23472
MEB (1999). Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarih: 30 Nisan 1999 Sayı: 23681
MEB (2014). Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik. Resmi Gazete Tarih: 10 Haziran 2014 Sayı:
Peretomode,
0.(2012)
. Situational And Contingency Theories Of Leadership: Are They The Same?. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). ISSN: 22 78-48 7X. 4(3)
Reddin, W.J.(1967). The 3-D Managment Style Theory. Training and Development Journal, April, 8-17.
Şimşek, M.Ş.(2002). Yönetim ve Organizasyon. Konya: Günay.
Torun, Y.(2009). Meritokrasi: Adaletin Terazisi Mi Yoksa Bir Adalet İllüzyonu Mu?. Eğitim Bilim Toplum Dergisi Cilt: 7 Sayı:26, 89-99
Tortop, N, Aykaç, B, Yayman, H. ve Özer, M.A.(2007). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Uygur, A. ve Göral, R.(2005). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel.
29026
214
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 54 Mart - Nisan 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN1694-528X
İktisa
t ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Yıldırım, M.(2013). Kamu Yönetiminin Kadim Paradoksu: Nepotizm ve Meritokrasi. Celal Bay ar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2)
Yıldırım, İ.S.(2007). Türkiye'de Sendikalılaşma Sürecinde Öğretmen Sendikaları ve Siyasetle İlişkisi: Adapazarı Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Yıldız, M.(2002). Liderlik Yaklaşımları ve Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Araştırmaları.
Türk İdare Dergisi, Cilt 74, Sayı 435
Yücetürk, E.E.(2000). Türk Kamu Yönetiminde Azalan Meritokrasi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayv.l
Zel, U.(2001). Kişilik ve Liderlik. Ankara: Seçkin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com