You are here

TÜRKİYE' DE ORGANİK URUN TÜKETİMİNİN MEVCUT DURUMU VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ

EXISTING STATE OF ORGANIC PRODUCT CONSUMPTION IN TURKEY AND THE CONSUMER TRENDS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, the approaches of the consumers to organic products in Turkey and the effective factors on their consumption of organic products have been researched. For this purpose, 1508 surveys have been conducted in the 7 biggest provinces of the 7 geographical regions throughout Turkey. On the basis of each province, frequency tables have been set and interpreted. Logistic regression analysis has been carried out as the statistical analysis. According to the results of the analysis, statistically significant variables on organic product consumption have been determined as gender, marital status, occupation, monthly income of consumers, whether they know the definition of organic product or they know the necessity of a certificate for the organic products, their information resources on organic products, and the province they live in. The probability of the organic product consumption in the country has been determined as 92%. By considering the places where the consumers live, that is to say, the regional and the cultural differences, the use of the arguments that will help all the consumers to gain knowledge about organic products, the selling of these products in wholesale and retail markets in order to create awareness, raising consumer awareness to an adequate level through mass media and acceleration of the researches on the balance of supply and demand in order to provide price stabilization for each income group can be considered as different methods to popularize organic products and the fact of healthy consumption.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada da, Türkiye' deki tüketicilerin organik ürünler konusundaki yaklaşımları ve onların organik ürün tüketimleri üzerindeki etkili faktörler araştırılmıştır. Bu amaçla, 7 coğrafi bölgedeki 7 büyük şehirde 1508 anket yapılmıştır. İl bazında frekans tabloları oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. İstatistiksel analiz olarak logistik regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, organik ürün tüketme olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı görülen değişkenler, tüketicilerin cinsiyeti, medeni durumu, mesleği, aylık geliri, organik ürün tanımını bilip bilmeme durumları, organik ürünlere ait sertifika olması gerektiğini bilip bilmeme durumu, organik ürünler konusundaki bilgi kaynakları ve yaşadıkları şehirler olarak belirlenmiştir. Ülkedeki organik ürün tüketme olasılığı yaklaşık % 92 olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin, yaşadıkları yerler yani bölgesel ve kültürel farklılıkları dikkate alınarak, bütün tüketicilerin organik ürün konusunda bilgi sahibi olacak argümanların kullanılması, toptan ve perakende pazarlarda bu ürünlerin satışı ile tüketicilerde farkmdalık yaratılması, kitle iletişim araçları ile tüketici bilincinin yeterli düzeye getirilmesi ve her gelir grubunda tüketicinin ulaşabileceği düzeyde bir fiyat istikrarının sağlanması için arz talep dengesi yönündeki çalışmalara hız kazandırılması organik ürünlerin yaygınlaştırılmasında ve sağlıklı tüketim olgusunda farklı yöntemler olarak değerlendirilebilir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akın, M, Çiçek, R., İnal, M.E., Toksan, M., (2010). Niğde İlindeki Tüketicilerin Sosyo -Demografik Özellikleri İle Organik Gıdalara İlişkin Tutum ve Bireysel Değerleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 29-56.
Aschemann-Witzel, J., Maroscheck, N., Hamm, U., (2013). Are organic consumers preferring or avoiding foods with nutrition and health claims?, Food Quality and Preference, 30-
Demiryürek K., (2004) "Dünya ve Türkiye'de Organik Tarım", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (3/4): 63-71.
Dickson-Spillmann, M., Siegrist, M., Keller, C.
(2011)
. Attitudes toward chemicals are associated with preference for natural food. Food Quality and Preference, 22(1), 149-
Goetzke, B., Nitzko, S., Spiller - Appetite, A., (2014). Consumption of organic and functional food. A matter of well-being and health?. Appetite 77, 96-105.
Güneş, T., Arıkan, R., (1988). Tarım Ekonomisi İstatistiği. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yay 1049.
Guilabert, M.,
Wood
, J. A. (2012). USDA certification of food as organic: An investigation of consumer beliefs about the health benefits of organic food. Journal of Food Products
References
68-76.
156.
Marketing, 18(5), 353-368.
365
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 54 Mart - Nisan 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Gürler A.Z., (2012). Analitik Tarım Ekonomisi, Geliştirilmiş 2. Basım, Nobel Yayınları, ISBN:978-605-133-178-2. S: 214, Ankara.
Harrison, R., Newholm, T., Shaw, D. (Eds.). (2005). The ethical consumer. Los Angeles: Sage.
Karaman, S., Özsayın, S., Karahan, H, (2013). Organik Yaş Meyve ve Sebzelerin Doğrudan Pazarlanmasında Tüketici Memnuniyeti. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 83-
Kramer, J. S.,
(1991)
. The LOGIT model for economists. Edward Arnold, London.
Laajami A., Briz., J.E., (1992). Analisis del consuma de la carne de ovino en Espana. Revista de Estudios Agro-Sociales, Ministerio De Agricultura, Pesca Alimentacion, Espana, aktaran: Sengül S., Emeksiz F., Yurdakul O. (1998) DİE Araştırma Sempozyumu'98 Bildirileri, Ankara.
Manika, R., Ulrich, H,
(2015)
. How are organic food prices affecting consumer behaviour? A review. Food Quality and Preference, DOI:
http://dx.doi.Org/10.1016/i.foodqual.2015.02.002
Marette, S., Messean, A., Millet, G., (2012). Consumers' willingness to pay for ecofriendly apples under different labels: evidences from a lab experiment. Food Policy 37 (2), 151-161, http://dx.doi.Org/10.1016/i.foodpol.2011.12.001 .
Meike Janssen, W., Hamm, U., (2014). Governmental and private certification labels for organic food: Consumer attitudes and preferences in Germany. Food Policy 49, 437-
Eachern, M.C., Micheal G., Mcclean, P., (2002). "Organic Purchasing Motivations and Attitudes: are They Ethical?", International Journal Of Consumer Studies, Vol; 26, No: 2, ss. 85-89.
Merey, E., (2008).
"Organi
k Tarım Nedir?" http ://onpunto. com/ShowBlog2. aspx? Web=ercanmerey&CId=57826&detay=Organik_Tarim_Nedir&Date=24.07.2008.
Onurlubaş, E., Yılmaz,
N
, (2013). Fast food consumption habits of university students, Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (3&4 ): 12 - 14.
Özer, H, (2004). Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller Teori ve Bir Uygulama, Nobel Yayınları, No: 667, Ankara.
Shafıe, F., A., Rennie, D.,
(2012)
. Consumer Perceptions towards Organic Food. Procedia -Social and Behavioral Sciences 49-360 - 367.
Stolz, H, Stolze, M., Janssen, M., Hamm, U., (2011). Preferences and determinants for organic, conventional and conventional-plus products. The case of occasional organic
87.
448.
366
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 54 Mart - Nisan 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
consumers. Food Qual. Prefer. 22 (8), 772-779,
http://dx.doi.Org/10.1016/i.foodqual.2011.06.011.
Uygur, Ş. Ö., (2005). "Organik Arıcılık", Uludağ Bee Journal, Agust (5), 103 - 106.
Van Loo, E., Caputo, V., Nayga, R., Meullenet, J., Ricke, S., (2011). Consumers' willingness to pay for organic chicken breast: evidence from choice experiment. Food Qual. Prefer. 22 (7), 603-613, http://dx.doi.Org/10.1016/i.foodqual.2011.02.003.
Vega-Zamora, M., Paras-Zora, M., Murgado-Armenteros, E.M., Tores-Ruiz, F.J., (2013). The Influence of the Term 'Organic' on Organic Food Purchasing Behavior, Procedia -Social and Behavioral Sciences 81 660 - 671.
Vitterso, G., Tangeland, T., (2014). The role of consumers in transitions towards sustainable food consumption. The case of organic food in Norway. Journal of Cleaner Production xxx, le9.
Yazdanpanah, M.,
Forouzani
, M., Hojjati, M., (2015). Willingness of Iranian young adults to eat organic foods: Application of the Health Belief Model. Food Quality and Preference 41, 75-83.
367

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com