You are here

TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI DONEMDE DEVLET AYGITININ DÖNÜŞÜMÜ

THE TRANSFORMATION OF STATE APPARATUS IN THE POST-1980 PERIOD IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Democracy is the accepted and considered to be the most ideal way of ruling in modern and developed societies. This regime's stability depends on the condition that democratic institutions must be transparent, accountable, and open to cooperation. In the cases that these qualities are not present, quite a few pseudo democratic governments, which look like a democracy, but seize internal structures to form autocratic governments systems, also exist. In this context, authoritarianism and demilitarization discourses and policies are intertwined. While some call an action as authoritarian, others might call it demilitarization. Therefore, public policies are of great importance for both society and individuals, as they shape their future. During the period of the last 30 years, which is called neo-liberal, serious change and transformations have happened in state structures. These transformations have affected the role and power of states. Within this framework, how the transformation of state, since 1980, in economic, political and hegemony has been shaped has been discussed in terms of New Public Administration, Governance, privatization of Government Business Enterprises, state intervention into economy and its controlling roles. More specifically, Turkey's neoliberal transformation is examined in terms of its impact on economic and political atmosphere in Turkey. In addition to economic policies, demilitarization, normalization, and centralization policies have been discussed through their reflection on the public realm.
Abstract (Original Language): 
Demokrasi, günümüz modern ve gelişmiş toplumlarında kabul gören ve şu ana dek bulunan en ideal yönetim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rejimin günümüzde istikrarlı bir biçimde işleyebilmesinin kuralı, demokratik kurumların yönetişim ilkelerine uygun yani saydam, hesap verebilir, katılıma ve işbirliğine açık olmasının sağlanmasıdır. Bunun sağlanmadığı durumlarda, görünürde demokratik olan ancak ülkenin iç yapısal sistemini ele geçirerek otokratik bir yönetim sistemi kuran iktidarlar da az değildir. Bu bağlamda otoriterleşme ve sivilleşme arasındaki söylem ve politika çizgileri oldukça iç içedir. Bir kesimin sivilleşme dediğine bir başka kesim otoriterleşme diyebilmektedir. Bu kapsamda uygulanan kamu politikaları hem toplumun hem de her bireyin ayrı ayrı geleceğini şekillendirmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Son 30 yıllık dönemde (neo-liberal dönem olarak adlandırılmaktadır) devlet yapılarında ciddi değişim ve dönüşümler görülmüştür. Bu dönüşümler devletin rolünü ve gücünü de etkilemiştir. Bu kapsamda Yeni Kamu Yönetimi, Yönetişim, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin birer birer özelleştirilmesi, devletin ekonomiye müdahalesi, devletin üretim sürecinden çekilerek düzenleyici ve denetleyici görevler üstlenmesi gibi konular çerçevesinden 1980 sonrası devletin dönüşümünün ekonomik, siyasal ve hegemonya bağlamlarında nasıl gerçekleştiği ve sonuçları ele alınmaya çalışılmış, ayrıca Türkiye özelinde, devletin neo-liberal dönüşümünün günümüz iktisadi ve politik yaşamına etkileri incelenmiştir. Ekonomik politikalara ek olarak sivilleşme, normalleşme ve merkezileşme politikaları ve bunun kamusal hayata yansıması ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Kitap, Makale, Mevzuat
AKINCI, A. (2012) .Modern Ulus Devletlerin Doğuşu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:34, ss.61-70.
ARSLAN, N. (2010). Klasik- Neo Klasik Dönüşüm Süreci: Yeni Kamu Yönetimi. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, ss. 21-38.
BAYRAMOĞLU, S. (2005). Yönetişim Zihniyeti. 1. Baskı, İstanbul: İletişim.
190
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
BOZKURT, E. (ed.) (2005). İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku. 1.Baskı: Ankara: Asil.
ÇAL, S. (2008). Türkiye'de Kamu Hizmeti ve İmtiyazın Dönüşüm Öyküsü. Ankara: TOBB.
ÇEVİK, H. H. (2010). "Kamu Yönetimi Açısından Son Yüzyılda Devletin Değişen Rolü", Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Ve Hizmeti, VII. Kamu Yönetimi Forumu (VII. KAYFOR) Bildiri Kitabı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2010, Kahramanmaraş, s. 38-45.DEMİRCAN, E. (2008). Girişimci Sıfatıyla Devlet: 1980 Sonrası Türkiye Analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:3, Sayı 1, ss.35-58
DOĞAN, S. , KAYA, S. (2011). Gümrük Birliği Sonrasında (1996-2009) Türkiye'nin Avrupa Birliği İle Dış Ticaretinin Ülke ve Fasıl Bazlı Yoğunlaşma Analizi. /. Ü. İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 14, ss. 219-238.
DURSUN, D. (1999). Demokratikleşemeyen Türkiye. İstanbul: İşaret.
ENER, M. Ve DEMİRCAN E.S. (2007) Müdahaleci Devlet Anlayışının Erozyonu: İktisat ve Maliye Politikalarında Değişim - Türkiye Örneği, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Aralık Sayısı, ss. 205-234
GÖZLER, K. (2000). Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi. Birinci Baskı, Bursa: Ekin.
GÜZELSARI, S. (2004). Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Yaklaşımları. A.Ü.SBF - GETA Tartışma Metinleri, No.66.
GÜZELSARI, S. (2008). Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü, Türkiye'de Mali İdarede Yeniden Yapılanma". Birinci Baskı, İstanbul: SAV.
GÜZELSARI, S. (2010). Kurumların Değişen Yapısı. İktisat Dergisi, Sayı:511-512.
KARAHANOĞULLARI, O. (2004/ Kamu Hizmeti. 2. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi.
KARCI, Ş.M. (2008). Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımının Temel Değerleri Üzerine Bir İnceleme. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı: 16, ss. 40-64.
KAYA, M. (2002). Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetiminin Yasama ve Yürütme Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
PARLAR, S. (2005) "Silahlı Bürokrasinin Ekonomi Politiği", 2. Baskı, İstanbul: Mephisto Yayıncılık.
ÖZKAZANÇ, A. (1998).Türkiye'de Siyasi İktidar Tarzının Dönüşümü. Mürekkep Dergisi, Sayı: 10-11, ss. 14-48.
ÖZKOL, A. (1969). Çağdaş Parlamenter Demokrasilerde Kuvvetli İcra Eğilimi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1-2, Ankara, ss. 43-76.
SOBACI, M. (2007). Yönetişim Kavramı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Değerlendirmeler. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:5, Sayv.l
SOĞANCI, M. (2011). Hükümet KHK'lerle Yol Üstündeki Engelleri Temizliyor. Söyleşiyi Yapan: İlhan Ulusoy, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Sayı:3-4.
191
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
SÖNMEZ, Ü. (2011). Piyasanın İdaresi (Neo-liberalizm ve Bağımsız Düzenleyici Kurumların Anatomisi). 1. Baskı, İstanbul: İletişim
TEKİNSOY, A. (1996). Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kanun Hükmünde
Kararname Çıkarma Yetkisinin Hukuksal Niteliği ve Yetki Yasaları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
TUNCER A., USTA, S. (2013/ İki Kriz Arasında Yönetim: Yeni Kamu İşletmeciliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 30, ss. 181-195.
UZGEL, İ. (2009). "AKP: Neoliberal Dönüşümün Yeni Aktörü", der. İlhan Uzgel, Bülent Duru, AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu, Birinci Baskı, Ankara: Phoenix.
YALMAN, G. (2002). Tarihsel Bir Perspektiften Türkiye'de Devlet ve Burjuvazi: Rölativist Bir Paradigma mı, Hegemonya Stratejisi mi?. Praksis, Sayı:5. ss. 7-23.
YÜKSEL, M. (2000). Yönetişim (Governance) Kavramı Üzerine. Ankara Barosu Dergisi, Sayı:3
"5982
Sayıl
ı Halkoyuna Sunulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", 24. Madde, 13 Mayıs 2010 tarihli ve 27580 sayılı Resmi Gazete.
"6222
Sayıl
ı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu", 3 Mayıs 2011 Tarihli ve 27923 Sayılı Resmî Gazete
İnternet Kaynakları
AKÇA, İ. (29 Ağustos 2011), "Orduya Cemaatin Meşru Gördüğü İsimler Geliyor",
http://www.birgun.net/politics index.php?news code=1314605065&year=201 l&mon th=08&day=29. Erişim Tarihi: 02.07.2013
AKÇAY, Ü. "AKP İktidarı Yükselen Otoriterizm ve Gezi Direnişi", (14 Temmuz 2013)
http://www.birgun.net/sunday index.php?news code=1373790251&year=2013&mont h=07&day=14. Erişim Tarihi: 20.07.2013
AK PARTİ Programı, "1.Giriş", http://www.akparti.org.tr/site/akparti/parti-programi, Erişim Tarihi: 02.07.2013
AK PARTİ 2023 Siyasi Vizyonu, (2012)
http://www.akparti.org.tr/upload/documents/akparti2023sivasivizyonuturkc... Erişim Tarihi: 04.07.2013
AK PARTİ TÜZÜĞÜ (2012 Değişiklikleriyle),
http://www.akparti.org.tr/upload/documents/tu%CC%88zu%CC%88k-2013-l.pdf Erişim Tarihi: 01.07.2013
ANONİM a, "İşte 12 Yıllık Sivilleşme Planı!",
http://www.haberturk.com/gundem/haber/665145-iste-12-yillik-sivillesme-p..., Erişim Tarihi: 05.07.2013.
192
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016
ANONİM b, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. Maddesi Değişti, (13 Temmuz 2013), CNN Türk,
http://www.cnnturk.com/2013/turkive/07/13/tsk.ic.hizmet.kanununun.35.mad... sti/715269.0/index.html Erişim Tarihi: 13.07.2013
ANONİM c, "12 Eylül'ün Son Baharı", http://www.haberturk.com/polemik/haber/668518-12- eylulun-son-bahari, Erişim Tarihi: 02.07.2013.
ANONİM d, "Torba Kanun TBMM'de kabul edildi", (12 Temmuz 2013), Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/23713873.asp, Erişim Tarihi: 13.07.2013
ANONİM e, "Gata'da Acil Sivilleşme!", (3 Eylül 2011), Habertürk,
http://www.haberturk.com/gundem/haber/665896-gatada-acil-sivillesme, Erişim Tarihi: 01.07.2013
ANONİM f, "Zorunlu askerlik de tartışılacak!", (1 Eylül 2011), Sabah,
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/09/01/zorunlu-askerlik-de-tartisilacak, Erişim Tarihi: 02.07.2013
ANONİM g, "41 askeri hastane sivillere açılıyor!", (13 Kasım 2012), Haber7,
http://www.haber7.com/genel-saglik/haber/951124-41-askeri-hastane-sivill... aciliyor, Erişim Tarihi: 06.26.2013.
ANONİM h, Anayasa Mahkeme'sinin 7 Temmuz 1994 tarihli, 1994/045-2 karar sayılı ve 1994/049 esas sayılı kararı,
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage karar&ref=show&action=karar&id=l 145&content= Erişim Tarihi: 16 Temmuz 2013
ANONİM ı, Erginden Tutuklu Gazeteci Açıklaması",
http://www.ntvmsnbc.com/id/25405758A Erişim Tarihi: 23.07.2013
BAYRAMOĞLU, A. (13 Mayıs 2009), Yenişafak, "Sivilleşme Yönünde Keskin Adımlar", http://venisafak.com.tr/vazarlar/AliBayramoglu/sivillesme-vonunde-keskin- adimlar/16733. Erişim Tarihi: 04.07.2013
1
"Bozdağ: AK Parti, yargıyı tek çatı altında birleştiren bir adım attı"
http://www.zaman.com.tr/politika bozdag-ak-parti-yargiyi-tek-cati-altinda-birlestiren- bir-adim-atti 2050955.html Erişim Tarihi: 21.07.2013
ÇÖLAŞAN, E. "Balyoz Davası Başlarken", (14 Temmuz 2013)
http://sozcu.com.tr/2013/yazarlar/emin-colasan/balvoz-davasi-baslarken.html, Erişim Tarihi: 23.07.2013.
GÜZELHAN, Y. "AKP Yargıyı İşte Böyle Ele Geçirdi", 15.02.2011,
http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?id=8522, Erişim Tarihi: 22.07.2013
ÖZTURK, F. (2013) "Türkiye ekonomisinin kırılma noktası: 24 Ocak İstikrar Kararları", http://www.dunvabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=244303, Erişim Tarihi: 7 Haziran 2013.
SAĞLAM, R. "666 Sayılı KHK ve AKP'nin Kararname Diktatörlüğü",
http://www.egelihaber.com/yazar.asp?vaziID=2142, Erişim Tarihi: 14.07.2013.
193
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
ŞENER, N. "Müjde 62 Gazeteci Hapiste", (4 Mayıs 2013),
http://www.postaxom.tr/turkiye/YazarHaberDetav/Muide-62-gazeteci-hapiste— .htm?ArticleID= 175272, Erişim Tarihi: 23.07.2013.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com