You are here

TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DE STİN AS YONL ARI AÇISINDAN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF TOURISTIC PRODUCT DIVERSIFICATION IN TERMS OF ITS SUSTAINABLE DESTINATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The most important factor that directs tourism movements to destinations is touristic products. Touristic products are evaluated in particular periods of the year and at particular locations according to classical tourism comprehension. Tourism sector has to be sustainable when the increasing competition conditions considered. It should be paid strict attention that resources are maintained and applied overall of the year and destination for sustainable tourism. Sustainable tourism is only possible with product diversification because of its aforementioned characteristics. Despite of this fact studies which have been conducted up to now are either superficial or ignored tourism. In this study, it is conducted to emphasize the importance of basic touristic products with products peculiar to individuals in terms of both the sustainability of tourism and destinations. Strategic options related to diversification and development of touristic products are provided along with it.
Abstract (Original Language): 
Destinasyonlara turizm hareketlerini yönlendiren en önemli unsur turistik ürünlerdir. Klasik turizm anlayışına göre turistik ürünler genel olarak yılın belirli zamanlarında ve belli mekânlarda değerlendirilmektedir. Artan rekabet şartları göz önünde bulundurulduğunda turizm sektörünün sürdürülebilir olması gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm için de kaynakların korunarak, yılın ve destinasyonun genelinde kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bu özelliğinden dolayı turizmin sürdürülebilir olması ancak ürün çeşitliliği ile gerçekleşmektedir. Bu gerçeğe rağmen günümüze kadar yapılan çalışmalar ya yüzeysel olarak geçiştirilmiş ya da ihmal edilmiştir. Bu çalışmada temel turistik ürünler ile birlikte kişiye özel ürünlerin hem destinasyonlar hem de turizmin sürdürülebilir olması açısından önemine vurgu yapmak amacıyla yapılmıştır. Bununla birlikte turistik ürünlerin özellikleri, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili stratejik seçeneklerde sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Akgöz, E. , Göral, R. ve Gürsoy, Y. (2014). "Yenilik Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Kurban Bayramı Örneği", Selçuk Üni., Sos. Bil. Ent. Dergisi, Sayı; 31,2014, ss. 1-12.
Bahar O. ve Sarı Y., (2006). "Küreselleşme Sürecinde Türkiye 'de Turizm Sektörüne Sağlanan Teşvikler", II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, (20-22 Nisan 2006), ss. 315-328.
Baytok A., (1998) "Türkiye'de Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Kongre Turizminin Geliştirilmesi", Dokuz Eylül Üni., Sos. Bil. Ent., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
Benur,
A
. and Bramwell, B. (2015). "Tourism Product Development And Product Diversification In Destinations'', Tourism Management 50 (2015), p. 213-224.
Cengiz, F. (2012/ "Üçüncü Yaş Turistlere Yönelik Turistik Ürün Analizi; Alanya Uygulaması", Akdeniz Üni. Sos. Bil. Ent., Yayınlanmamış Doktora Tezi, Antalya.
Çeken H., Dalgın T. ve Karadağ L. (2009). "Küreselleşme ve Uluslararası Turizm Arasındaki İlişki", Muğla Üni., Sos. Bil. Ent", Sayı. 22, (Bahar, 2009), 22-36.
Çubuk, Mehmet (1996) "Sürdürülebilir Turizm; Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım", 19. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, Mimar Sinan Üni., İstanbul.
Dabour, N.
(2003)
. "Problems And Prospects Of Sustainable Tourism Development In The Countries: Ekotourism" Journal of Economic Cooperation 24, 1 (2003), pp. 25-62.
Demir, M. ve Demir, Ş., (2004). "Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Futbol Turizmi; Antalya Bölgesinde Bir Araştırma", Dokuz Eylül Üni., Sos. Bil. Ent. Dergisi, Cilt; 6 Sayı; 1 ss. 94-116.
Farmaki, A.
(2012)
. "A Supply-Side Evaluation Of Coastal Tourism Diversification: The Case Of Cyprus", Tourism Planning and Development, 9 (2), pp. 183-203.
Garrod, B. and Fyall, A. (1998). "Beyond the Rhetoric of Sustainable Tourism?", Tourism Management, Vol: 19, No:3, pp. 199-212.
406
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 55 Mayıs - Haziran 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http ://www. akademikbakis. org
Gartner, C. W. (1996). Tourism Development; Principles, Processes and Policies, International Thomson Publishing Inc.
Hacı oğlu, N. (2000). Turizm Pazarlaması, Vipaş A.Ş. Bursa.
Hacıoğlu, N. ve Avcıkurt, C. (2008). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
Jansen-Verbeke, M. and Lievois, E.
(1999)
. Analysing Heritage Resources For Urban Tourism In European Cities. In D. Pearce, & R. Butler (Eds.), Contemporary Issues In Tourism Development, London: Routledge, pp. 81-107.
Kozak M., (2005). Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Turizm ve Rekabet Edebilirlik, Detay Yayıncılık, Ankara.
Kozak M. ve Bahçe S., (2009). Özel İlgi Turizmi, Detay Yayıncılık, Ankara.
Kozak, M. ve Kızılırmak, İ. (2006). "Turistik Ürün Çeşitlendirmesi: Kültür Ve Turizm Müdürleri Görüşlerine Dayalı Bölgesel Yaklaşımlar", Mustafa Kemal Üni., Sos. Bil. Ent., Dergisi, Cilt; 3, Sayı; 5.
Lars Aransson, (1994). "Sustainable Tourism Systems: The Example of Sustainable Rural Tourism in Sweden", Journal of Sustainable Tourism. Vol. 2, no. 1-2, 1994, pp. 77-92.
Lawton, L., and Weaver, D. (2006). Tourism Management (3rd ed.). Milton, Queensland: Wiley, Australia.
Liu, Z. (2003). "Sustainable Tourism Development: A Critique", Journal of Sustainable Tourism, Vol.11, No.6, 2003, pp. 459-473.
Novelli, M. (2005). Niche tourism: Contemporary Issues, Trends And Cases. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Smith, S. (1994). The Tourism Product. Annals Of Tourism Research, 21(3), pp. 582-595.
Smith, V. and Eadington, W. (Eds.). (1992). Tourism Alternatives: Potentials And Problems In The Development Of Tourism. New York, NY: Wiley.
Torres, R. (2002). Cancun's Tourism Development From A Fordist Spectrum Of Analysis. Tourist Studies, 2 (1), pp. 87-116.
Tosun, C. ve Bilim, Y. (2004). "Şehirlerin Turistik Açıdan Pazarlanmasf, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Güz, 15, (2): ss. 125-138.
Tosun, C, Bilim, Y. ve Temizkan, R. (2003). "Alternatif turizm ve turistik Ürün Çeşitlendirme Stratejileri; Hatay Örneği", Türkiye'nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, 3-4 Mayıs 2003. Çankırı.
Tunç A. ve Saç F., (1998). Genel Turizm Gelişimi-Geleceği, Detay Yayıncılık, Ankara.
Ünüsan Ç. ve Sezgin M. (2007). Turizm Pazarlaması, LiteraTürk, İstanbul.
Vainikka, V.
(2013)
. Rethinking Mass Tourism. Tourist Studies, 13(3), pp. 268-286.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com