You are here

YAPAY SİNİR AGI YÖNTEMİ İLE DAMACANA SU SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİ

ESTIMATION OF THE SALES AMOUNTS OF THE DISPENSER SIZE WATER WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK METHOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The subject of this study is the estimation of the sales amount of the dispenser size water. The aim of this study is the estimation of the monthly sales amounts of the company's seller in Bursa that sales dispenser size water by using Artificial Neural Network (ANN) Method. With this aim, the monthly data between December 2010 and February 2015 were gathered from the seller of the Korusu Water Company that is located in Özlüce district and ANN estimations were performed. Results show that the estimated values of the trained network were captured the seasonality of the real sales values. The estimated values were found to be consistent with the real values. The network was found to have the generalization feature which means that consistent predictions can be obtained with the trained network. At last, the predictions of the sales values for fifteen months were obtained by using the sliding window method.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın konusu damacana su satış miktarlarının tahmin edilmesidir. Bu çalışmanın amacı Bursa'da damacana su satışı yapan bir şirketin bayisinin aylık satış miktarlarının Yapay Sinir Ağı (YSA) Yöntemi kullanılarak tahmin edilmesidir. Bu amaçla, Korusu Su Şirketi'nin Özlüce semtinde bulunan bayiden Aralık 2010 ve Şubat 2015 arasında aylık veriler elde edilmiştir ve YSA tahminleri yapılmıştır. Sonuçlar eğitilmiş ağdan tahmin edilen değerlerin gerçek satış değerlerinin mevsimselliğinin yakalandığını göstermektedir. Tahmin edilen değerler ile gerçek değerler tutarlı bulunmuştur. Eğitilmiş ağ ile tutarlı öngörülerin elde edilebileceği anlamına gelen ağın genelleme yeteneğine sahip olduğu bulunmuştur. Son olarak, kayan pencere yöntemi kullanılarak on beş ay için satış değerlerinin öngörüleri elde edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akcan Ahmet ve Cem Kartal, (2011), "İMKB Sigorta Endeksini Oluşturan Şirketlerin Hisse Senedi Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 51, s. 27-40.
Akçalı Burçay Yaşar, (2015), "MIST Ülkeleri Finansal Baskı Endekslerinin Yapay Sinir Ağları ve Box-Jenkins Yöntemleriyle Tahmin Edilerek Finansal Krizlerin Öngörülmesi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17, 2, s. 347-384.
Akın Melda, (2001), "Yapay Sinir Ağları", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No 25, s. 7-19.
Altan Şenol, (2008), "Döviz Kuru Öngörü Performansı için Alternatif Bir Yaklaşım: Yapay Sinir Ağı", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10/2, s. 141¬160.
Asilkan Özcan ve Sezgin Irmak, (2009), "İkinci El Otomobillerin Gelecekteki Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 2, s. 375-391.
Ata Raşit, (2014), "Akhisar Bölgesi için Ortalama Rüzgar Hızlarına Bağlı Rüzgar Esme Sürelerinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 20, Sayı 5, s. 162-165.
Ataseven Burçin, (2013), "Yapay Sinir Ağları ile Öngörü Modellemesi", Öneri, C. 10, s. 39, s. 101-115.
Atik Kemal, Nazif Kahraman ve Bilge Albayrak Çeper,
(2013)
, "Prediction of Performance and Emission Parameters of an Si Engine by Using Artificial Neural Networks", Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 33, 2, 57-64.
Aydemir Erdal, Meltam Karaatlı, Gökhan Yılmaz ve Serdar Aksoy, (2014), "112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrı Sayılarını Belirleyebilmek için bir Yapay Sinir Ağları Tahminleme Modeli Geliştirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 20, Sayı 5, s. 145-149.
142
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 56 Temmuz - Ağustos 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Aygören Hakan, Hakan Sarıtaş ve Tuncay Moralı, (2012), "İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1, ss. 73-88.
Benli Yasemin Keskin ve Ayşe Yıldız, (2014), "Altın Fiyatlarının Zaman Serisi Yöntemleri ve Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 42, s. 213-224.
Bilgili Mehmet, Erdoğan Şimşek ve Beşir Şahin, (2010), "Ege Bölgesindeki Toprak Sıcaklıklarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Belirlenmesi", Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 30, 1, 121-132.
Çuhadar Murat, İbrahim Güngör ve Ali Göksu, (2009), "Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmini ve Zaman Serisi Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi: Antalya İline Yönelik Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 1, s. 99-114.
Elmas Çetin, (2003), Yapay Sinir Ağları (Kuram, Mimari, Eğitim, Uygulama), SeçkinYayıncılık, Ankara.
Erilli N. Alp, Erol Eğrioğlu, Ufuk Yolcu, Ç. Hakan Aladağ ve V. Rezan Uslu, (2010), "Türkiye'de Enflasyonun İleri ve Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağlarının Melez Yaklaşımı ile Öngörüsü", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1), s. 42-55.
Es Hüseyin Avni, F. Yeşim Kalender ve Coşkun Hamzaçebi, (2014), "Yapay Sinir Ağları ile Türkiye Net Enerji Talep Tahmini", Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 29, No. 3, s. 495-504.
Gülpınar Vildan, (2013), "Yapay Sinir Ağları ve Sosyal Ağ Analizi Yardımı ile Türk Telekomünkasyon Piyasasında Müşteri Kaybı Analizi", Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, Cilt XXXIV, Sayı I, s. 331-350.
Hotunluoğlu Hakan ve Etem Karakaya,
(2011)
, "Forecasting Turkey's Energy Demand Using Artificial Neural Networks: Three Scenario Applications", Ege Akademik Bakış, Cilt 11, Özel Sayı, s. 87-94.
İlbaş Mustafa ve Mahmut Türkmen,
(2012)
, "Estimation of Exhaust Gas Temperature Using Artificial Neural Network in Turbofan Engines", Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, s. 11-18.
Jain Anil K., Jianchang Mao ve K. M. Mohiuddin, (1996), "Artificial Neural Networks: A Tutorial", IEEE, 31-44.
Karaali
Faik
a Çağla ve Füsun Ülengin, (2008), "Yapay Sinir Ağları ve Bilişsel Haritalar Kullanarak İşsizlik Oranı Öngörü Çalışması", İtü Mühendislik Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, s. 15-26.
143
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 56 Temmuz - Ağustos 2016 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Karaatlı Meltem, Özlem Ceyda Helvacıoğlu, Nuri Ömürbek ve Gönül Tokgöz, (2012), "Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Otomobil Satış Tahmini", Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 17, pp. 87-100.
Karahan Mehmet, (2015a), "Yapay Sinir Ağları Metodu ile İhracat Miktarlarının Tahmini: ARIMA ve YSA Metodunun Karşılaştırmalı Analizi", Ege Akademik Bakış, Cilt 15, Sayı 2, s. 165-172.
Karahan Mehmet, (2015b), "Turizm Talebini Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmin Edilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 2, s. 195-209.
Karymshakov Kamalbek ve Yzat Abdykaparov
(2012)
, "Forecasting Stock Index Movement with Artificial Neural Networks: The Case of Istanbul Stock Exchange", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, s. 231-242.
Krenker Andrej, Janez Bester ve Andrej Kos,
(2015)
, "Introduction to the Artificial Neural Networks", Accessed on 09.01.2015 from www.intechopen.com.
Okkan Umut ve H. Yıldırım Dalkılış, (2012), "Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağları ile Kemer Barajı Aylık Akımlarının Modellenmesi", İMO Teknik Dergi, Teknik Yazı, Yazı 379, s. 5957-5966.
Özkan Filiz, (2012), "Döviz Kuru Tahmininde Parasal Model ve Yapay Sinir Ağları Karşılaştırması", Business and Economics Research Journal, Vol. 3, Bo. 1, pp. 27-39.
Öztemel Ercan, (2006), Yapay Sinir Ağları, PapatyaYayıncılık, İstanbul.
Polat Özgür ve Ş. Mustafa Ersungur, (2012), "Türkiye'nin Dış Ticaret Öngörüsü", Journal of Business Economics and Political Science, Vol. 1, No. 1, pp. 83-95.
Söyler Hasan ve Oktay Kızılkaya, (2015), "Türkiye'nin GSYİH Tahmini için Yapay Sinir Ağları Model Performanslarının Karşılaştırılması", C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, s. 45-58.
Terzi Özlem ve Eda Çevik,
(2012)
, "Rainfall Estimation Using Artificial Neural Network Method", SDU International Journal of Technologic Systems, Vol. 4, No. 1, pp. 10-19.
Terzi Özlem ve Mehmet Köse, (2012), "Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Göksu Nehrinin Akım Tahmini", SDU International Journal of Technologic Systems, Vol. 4, No. 3, pp.
1-7.
Tosunoğlu Nuray Güneri ve Yasemin Keskin Benli, (2012), "Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü", Ege Akademik Bakış, Cilt 12, Sayı 4, s. 541-547.
Turhan Kemal, Burçin Kurt ve Yasemin Zeynep Engin,
(2013)
, "Estimation of Student Success with Artificial Neural Networks", Eğitim ve Bilim, Cilt 37, Sayı 170, s. 112¬120.
144
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
£j ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 56 Temmuz - Ağustos 2016
Ulusoy Tolga, (2010), "İMKB Endeks Öngörüsü için İleri Beslemeli Ağ Mimarisine Sahip Yapay Sinir Ağı Modellemesi", International Journal of Economic and Admistrative Studies, No 5, pp. 21-40.
Utkun Emine, (2014), "Giyim Konforunun Tahminlemesinde Yapay Sinir Ağları Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Bir Literatür Araştırması", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 20, Sayı 7, s. 272-280.
Yakut Emre, Bekir Elmas ve Selahattin Yavuz, (2014), "Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 1, s. 139-157.
145

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com