You are here

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MYO ÖRNEĞİ

A SURVEY OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS' TENDENCY ONTO ENTREPRENEURSHIP: EXAMPLE OF TRADE EXCHANGE OF CARSAMBA VOCATIONAL HIGH SCHOOL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the societies, the major objective of social policy that the state apply, the peace, justice and improved economic sense of living the country to increase the prosperity element must be made sustainable by being developed, as well as innovation. For this, it is necessary to ensure adequate employment for young people to work. In order to ensure this employment, there is a need for individuals with features who can take risks to provide employment opportunities for focused change-oriented and individuals with features such as the need for high achievement. For young people's employment it is necessary to have best education for them as well as being able to have received the best technical and theoretical sense must improve them. In this case the role of the universities is very important for bringing up qualified people and introduces them to society. It is necessary to reveal the tendency of the university student's evaluate their point of view about the entrepreneurship and to identify their characteristic feature's impact on their tendency to entrepreneurship. For this purpose, a survey is applied to 2nd grade students, studying at Ondokuz Mayıs University Çarşamba Mercantile Exchange Occupation School, to determine their level of entrepreneurship and reveal their expectations for the future. The necessary statistical analyzes were interpreted by using SPSS.
Abstract (Original Language): 
Toplumlarda, devletin uyguladığı sosyal politikaların başlıca hedefi olan barış, adalet ve refah unsurlarının artırılması için yaşanılan ülkenin ekonomik anlamda gelişmiş olmasının yanı sıra yeniliklerle sürdürülebilir hale getirilmiş olması gerekmektedir. Bunun için çalışmaya elverişli genç nüfusun istihdamının sağlanması gerekmektedir. İstihdamın sağlanması için risk alabilen, fırsatlara odaklanmış, değişim odaklı, yüksek başarma ihtiyacı gibi özelliklere sahip bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Gençlerin istihdam sahibi olabilmeleri için gerekli eğitimi en iyi şekilde almış olmalarının yanı sıra teknik ve teorik anlamda kendilerini yetiştirmeleri gerekmektedir. Bu durumda kaliteli eleman yetiştirilerek topluma kazandırılmasında üniversitelerin görevi oldukça büyüktür. Geleceğin potansiyel girişimcileri olan üniversite öğrencilerinin, girişimciliğe bakış açılarını ölçmek ve öğrencilerin kişisel özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemek gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda gerekli bulguların elde edilebilmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulunda okuyan 2. Sınıf öğrencilerine girişimcilik düzeylerini belirlemek ve geleceğe yönelik beklentilerini ortaya koymak için anket çalışması uygulanmış ve gerekli istatistiksel analizler SPSS programı ile değerlendirilerek yorumlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Ağca V. (2005). Girişimcilik, Girişimcilik Yaklaşımları ve Girişimsel Süreç: Kavramsal Bir Çerçeve, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 7-1, 149-167.
Başar E., Altın H., Doğan V. (2013), Meslek Yüksekokulları için Girişimcilik, Nobel Akademi Yayınevi, 10-14.
188
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 57 Eylül - Ekim 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Dündar S. ve Ağca V. (2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Amprik Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi İİBFDergisi, 25-1, 121-142.
Littunen H.(2000), Entrepreneurship
an
d the Characteristics of the Entrepreneurial Personality, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6 (6), s.295-309.
Macko A. , Tadeusz T. (2000), Enrepreneurship and Risk Taking, Applied Psychology, 58(3), s. 469-487.
Mc Clelland, D.C., (1961). The Achieving Society, Princeton, N.J:Van Nostrant,16.
Morris, Michael H (1998). Ebtrepreneurial Intensity: Sustaintable Advantages for Individuals,
Organizations and Societies, Greenwood Publishing Group.
Muelller S.L., Thomas A.S. (2001), Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness, Journal of Business Venturing.16f1).51-75.
Walker F. A. (1876), The Wages question, 245.
Timothy J. W., Vijoy R. (2013), Strategic management in the 21st century, 280. Shapero A. (1975), The displaced, Uncomfortable Entreprenevr, Psyhology Today, 83-88.
Zhao F. (2005). Exploring the Synergy Between Entrepreneurship and Innovation, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 11(1), s. 25-42.
189

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com