You are here

GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETİ SAĞLAMADA ZEKAT MÜESSESESİ VE GİNİ KATSAYISI

Zakat Institutio n for Providing Justice in Income Distribution and Gini Coefficient

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to measure the contribution of zakat institution to the target of fiscal policy to provide the justice in income contribution. In spiral of zakat perception, awareness and the information level about the zakat of the society, it is to indicate that zakat has not only social and religious effects merely but also its economic reflections are very significant. However, material and moral effects of zakat on social structure are seen to be used in religious literature rather than economic field. Therefore, in this study the effect of zakat to provide justice in income distribution and zakat perception of the society were analyzed. For this purpose, the data collected by the survey implemented to the participants were researched by "frequency analysis" in order to present the zakat perception and the need for a clear zakat system and identify the age, gender, monthly avarage income and the entities subject to the zakat. Data were obtained from the participants who were randomly chosen from Uşak, Manisa and Çanakkale provinces and agreed to fill in the survey form via convenience sampling. According to the findings, the need for a clear and reliable zakat system was presented and the effect of zakat in providing the justice in income distribution was measured by calculating Gini coefficient.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, maliye politikasının gelir dağılımındaki adaleti sağlama hedefinde, zekât müessesesinin katkısını ölçmektir. Toplumun zekât algısı, farkındalığı ve zekât hakkında bilgi seviyesi sarmalında, zekâtın salt sosyal ve dini etkilerinin olmadığını, ekonomik yansımalarının da çok önemli olduğunu göstermektir. Zekâtın toplumsal ve sosyal yapı üzerindeki maddi ve manevi etkileri ise iktisat alanından ziyade daha çok dini literatürde kullanıldığı görülmektedir. Bu sebeple bu çalışmada zekâtın gelir dağılımındaki adaleti sağlamadaki etkisi ve toplumun zekât algısı incelenmiştir. Bu amaçla; zekât algısını, şeffaf bir zekât sistemine duyulan ihtiyacı ortaya koymak ve yaş, cinsiyet, aylık ortalama gelir, zekâta konu olabilecek varlıkları tespit etmek adına katılımcılara uygulanan anket ile derlenen veriler 'frekans analizi' ile irdelenmiştir. Veriler kolayda örnekleme yoluyla Uşak, Manisa ve Çanakkale illerinden rastgele seçilen ve anket formunu doldurmayı kabul eden katılımcılardan elde edilmiştir. Anket verilerine göre toplumun zekât algısı sorgulanmış, aylık hane halkı gelirleri ve zekâta konu olabilecek varlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, şeffaf ve güvenilir bir zekât sistemine duyulan ihtiyaç ortaya konmuş, Gini katsayısı hesaplanarak zekâtın gelir dağılımındaki adaleti sağlamadaki etkisi ölçülmüştür.

REFERENCES

References: 

Kitaplar
Edizdoğan, Nihat, ve Çelikkaya Ali. (2010) Vergilerin Ekonomik Analizi. Dora Yayınları: Bursa.
El-Münavi, Abdurrauf, Kunqzü'/-Hakaik I, (1982) (El-Camiu's-Sağfr Kenarında) 5. Basım, Matbaatu Mustafa, Kahire, S.144
Nursi,
Said
. 1992 From The Risale-i Collection: The Words. Vol. 1. Www. Nurpublishers. Com,.
Pehlivan, Osman. (2013) Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi: Trabzon. Sağbaş, İsa. (2013). "Vergi Teorisi." Ankara: Kalkan Matbaası
Savaşan Fatih, 2013 " Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına", Kamu Ekonomisi, Kitap Matbaacılık, İstanbul
Makaleler
ACAR, İ. A. (2006). Vergilemede Tahsis İlkesinin Çevre Vergileri Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, s:215-232
Aktan, Coşkun Can. (2002). "Yoksulluk Sorununun Nedenleri Ve Yoksullukla Mücadele Stratejileri." Yoksullukla Mücadele Stratejileri (C. Can Aktan Ed.), Hak-İş Konfederasyonu Yayını, Ankara (15.12. 2010) Aktan, Coşkun Can. "Vergi Psikolojisinin Temelleri Ve Vergi Ahlaki."Yayınlanmamış Makale, Www. Canaktan. Org/Ckonomilkamu _Maliyesi/Vergi-Psiko/Vergi-Psik. Pdf (Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2006) (2005).
70
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 57 Eylül - Ekim 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org
Azhana, Othman, , Abdul Halim Mohd Noor, And Arifin Md Salleh. (2015)"An Analysıs Relatıonshıp Between Socıal Exclusıon And Non-Recıpıents Asnaf Of Zakat Fund (Nrazf)." Australian Journal Of Sustainable Business And Society, Cilt:2, S:41 .
Certel, Hüseyin. (1998) "İslamî İbadetlerin Psiko-Sosyal İşlevleri." Ekev Akademik Dergisi 3: 147-156.
Candan, Nesrin. (2007) "İbni Haldun'un Gözüyle Kamu Maliyesi Yaklaşımı."Yönetim Ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14.2: 235-245.
Çarkoğlu, Ali. (2006) "Türkiye'de Bireysel Bağışlar Ve Vakıf Uygulamalarında Eğilimler.": 81-159. Sabancı Üniversitesi
Doğan, Cem, and Murat Tek. (2007). "Türkiye'de gelir dağılımının toplanma oranı yöntemiyle analizi." AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Dumlu, Emrullah. (2010) "İslam'ın İlk Dönemlerindeki Uygulamalar Ekseninde Kamusal Bir Gelir Olarak Zekât", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 33.
Dalgın, Nihat. (2004) "Zekât Hükümleri." Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16.16: 43-72.
Dumlu, Emrullah. (2011) "Kamu Harcamaları Açısından Zekât." Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36
Eren, İsmail, (2013) "İslam'ın Ekonomik Yapısında İnsan Modeli: Homo Economicus İle Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme." Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18.1.
Ersin, İrfan, And Cengizhan Yıldırım. (2015) "İslam Ekonomisi Çerçevesinde Necmettin Erbakan'ın Adil Düzen Söylemi." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:15, Yıl:15, Sayı:1, 15: 143-173
Gökbunar, Ali, Sibel Selim, And Halit Yanıkkaya. (2007) "Türkiye'de Vergi Ahlakını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma." Ekonomik Yalasim 18.63 ,69-94.
Hafez, Muhammad S. 2011 "Zakat The Islamic Taxation." A Gateway to Reform Global
Economy,: 11
İpek, M. A. D. İ. (2015): "Homo Economıcus'un Doyumsuzluk-"Açgözlülük" Aksiyomunun Semavi Dinler Perspektifinden Değerlendirmesi."Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14.53 145-162.
Joharia, Fuadah, Muhammad Ridhwan Ab Aziza, And Ahmad Fahme Mohd Alia. (2014): "The Role Of Zakat İn Reducing Poverty And İncome İnequality Among New Convert (Muallaf) İn Selangor, Malaysia." Online Journal Reaserc İn Islamic Studies, Vol. 1 No. 3 : 43-56
Johari, Fuadah, Et Al. (2014): "The Importance Of Zakat Distribution And Urban-Rural Poverty Incidence Among Muallaf (New Convert)." Asian Social Science 10.21 P42.
71
V
AKADEMİ
K BAKIŞ DERGİSİ
A Sayı: 57 Eylül - Ekim 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
£j ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org
Kılıç, Ramazan, And Şahin Çetinkaya. 2012"Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardım Stratejileri Ve Bir Model Önerisi." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı 34 - Aralık
Kızıltan, A.ve Çubukçu F, 2005DGelir Dağılımında Değişmeler ve Erzurum Örneği, Atatürk Üniversitesi, Erzincan Hukuku Fakültesi Dergisi, Cilt:IX Sayı:1-2, Yıl:,s.665-674.
Khouj, Abdullah Muhammed. (2011). "İslam'da Eğitim." Çev: Semra Çinemre, OMÜİFD30, 277-305
Muhtada, Dani.
(2008)
: "The Role Of Zakat Organization İn Empowering The Peasantry: A Case Study Of The Rumah Zakat Yogyakarta, Indonesia." Islamic Finance For Micro And Medium Enterprises 289.
Nadzri, Farah Aida Ahmad, R. Abd, And M. Omar Rahman. (2012) "Zakat And Poverty Alleviation: Roles Of Zakat Institutions İn Malaysia." International Journal Of Arts And Commerce 1.7 61-72.
Özdemir, Ahmet. (2013) "Zekât Ve Vergi Mükellefiyetinde Fırsat Eşitliği Ve Adaletin Sağlanması." Ekev Akademi Dergisi Yıl: 17 Sayı: 56
Torgler, Benno.
(2005
) "Tax Morale And Direct Democracy." European Journal Of Political Economy Cilt:21 s: 525-531.
Yavuz, Ali, and Serdar Çiçek. "İsparta İlinin Vergi Gelirlerinin Analizi Yoluyla Sosyo¬Ekonomik Yapısı Üzerine Bir İnceleme." Maliye Dergisi 157 (2009): 166-182.
Yusoff,
Mohamme
d B. (2006)."Fiscal Policy İn An Islamic Economy And The Role Of Zakat." International Journal Of Economics, Management And Accounting 14.2, 117-
Ulusal
v
e Uluslararası Bildiriler
Azhana, Othman, And Abd Halim Mohd Noor. (Icber 2012), "Role Of Zakat İn Minimizing Economie İnequalities Among Muslim: A Preliminary Study On Non Recipients Of Zakat Fund (Nrzf)." 3 Rd International Conference On Business And Economic Research ,Bandung, Indonesia.
Koçal, A. Vedat. 2014 "Bir Sosyal Politika Ve Siyasal Meşruiyet Aracı Olarak 'Hayırseverlik': Türkiye'de Sivil Yardım Organizasyonlarının Politik Ekonomisi Ve Siyasal İşlevi." 5. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, s: 211¬224
Zaim, Sabahaddin. (1987). "Vakıfların Milli Ekonomiye Etkileri." İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (Yayımlanmış Bildiri Kitabı) s:210
Patmawati, Ibrahim, 2006 Economic Role Of Zakat İn Reducing İncome İnequality And Poverty İn Selangor. Diss. Universiti Putra Malaysia,. Abstract Of Thesis Presented To The Senate Of Universiti Putra Malaysia İnfulfillment Of The Requirement For The Degree Of Doctor Of Philosophy

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com