You are here

KREDİ KARTLARINA GETİRİLEN TAKSİT SINIRLANDIRMASININ TÜKETİCİNİN HARCAMA DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA (TRABZON-GÜMÜŞHANE-BAYBURT ÖRNEĞİ)

An Applıcatıon To Measure The Effects Of The Restrıctıons In The Installment Sellıngs Wıth Credıt Cards, On The Consumptıon Levels (The Sample Of Trabzon-Gümüşhane-Bayburt)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Enabling to buy commodities or services without paying cash at the time of purchase, credit cards are preferred as modern means of payment. Today, the speed of the circulation and depreciation of banknotes are also the reasons for the usage of cards widely. A fortiori, credit cards have been using to support the purchasing power of the people with limited income, on the other hand they are the instruments to ensure the safety of the people with sufficient assets. Operations carried out by credit cards cause increasing in payment and borrowing abilities of the consumers, at the same time diminishing precautional holdings. However, credit card usage helps to stabilize the velocity of money ciculation and supports aggregate demand. In this article, it is intented to measure the effects of the restrictions in the installment sellings, which are actualized by credit cards, on consumer spending levels. For this purpose, 390 of the survey forms applied in Gümüşhane-Trabzon-Bayburt provinces were approved valid. Upon evaulated data with SPSS software, frequency distributions were obtained and reliability tests were performed in the 95% confidence intervals. Then, Pearson Chi-Square tests were implied for the significiance levels. According to the results, the restrictions on the credit card usage could not affect the consumption of the compulsory or basic items; however, could cause decreases in the expenditures for the other goods.
Abstract (Original Language): 
Kart sahibine peşin para ödemeden bir mal satın almayı veya bir hizmetten faydalanmayı sağlayan kredi kartları, modern bir ödeme aracı olarak tercih edilmektedir. Günümüzde paranın tedavül hızından ve kötü kullanımından dolayı kirlenmesi, yıpranması ve değer kaybetmesi gibi nedenlerinden dolayı kredi kartları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kredi kartları daha çok maddi imkânları kısıtlı olan kişilerin alım güçlerini desteklemek, varlıkları yerinde olan kişilerin de güvenliklerini sağlamak için kullanılan bir araçtır. Kredi kartıyla gerçekleştirilen işlemler, tüketicilerin ödeme ve borçlanma imkânlarının artmasına, zorunlu olarak elde tutulan para miktarının azalmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda kredi kartı kullanımı paranın dolaşım hızının dengelenmesine ve toplam talebin canlı tutulmasına yardımcı olmaktadır. Bu makalede kredi kartlarına getirilen taksit sınırlandırılmasının tüketicilerin harcama düzeyleri üzerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Gümüşhane- Trabzon- Bayburt illerinde uygulanan anket formlarından 390'ı geçerli sayılmıştır. Bu bağlamda, anket formları SPSS paket programında değerlendirilerek frekans dağılımları çıkarılmış ve %95 güven aralığında güvenilirlik testleri yapılmıştır. Daha sonra çapraz tablolara Pearson Chi-Square (Ki- kare) testi uygulanarak anlamlılık düzeylerine bakılmıştır. Araştırma sonucunda, kredi kartlarına getirilen sınırlandırmaların, sürekli ihtiyaç oluşturan kalemlerdeki tüketimi fazla etkilemeyeceği; ancak diğer kalemlerdeki harcamalarda azalışa yol açabileceği görülmüştür.
342
366

REFERENCES

References: 

ADAKLI, G. 2001: "Yayıncılık Alanında Mülkiyet ve Kontrol. Medya Politikaları".
(Editör: B. Kejanlıoğlu, G. Adaklı, S. Çelenk). Ankara: İletişim Yayınları.
AKIN, G. G,-AYSAN, F. A.- BORİCİ, D.-YALDIRAN, L. 2013: "Regulate One Service, Tame The Entire Market: Credit Cards İn Turkey", Journal Of Banking & Finance, Vol: 37, 1195-1204
AŞAN, Z. 2007: "Kredi Kartı Kullanan Müşterilerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Kümeleme Analiziyle İncelenmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 256-267.
BERGSTEN,
Eri
c E. 1967: "Credit Cards-A Prelude to the Cashless Society", Boston Colluge Industrial and Commercial Law Rewiew, Vol. 8, Issue 3, 485-518
ÇAVUŞ, M. F. 2006: "Bireysel Finansman Temininde Kredi Kartları: Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 173-187.
ÇİÇEK, R.-DEMİRDELEN, K. 2010: "Kredi Kartı Kullanıcılarının Kart Tercihlerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Niğde Üniversitesi Akademisyenleri Örneği", İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 66, 1-20.
CONBOY, M. D.,
2004
: "Journalism: A Critical History". London: Sage Publications.
DAĞTAŞ, B. 2003: "Reklamı Okumak". Ankara: Ütopya Yayınları.
DEMİRDAĞ, L.- BAYDEMİR, M. 1997: "Kredi Kartları ve Uygulaması" s.1
DURUKAN, T.-ELİBOL, H.-ÖZHAVZALI, M. 2005: "Kredi Kartlarındaki Taksit Uygulamasının Tüketicinin Harcama Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye
364
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 58 Kasım - Aralık 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Yönelik Bir Araştırma (Kırıkkale İli Örneği)", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, s.143-153.
FREEMAN, A. 2013: "Fınancıal Reform Durıng The Great Recessıon: Dood—Frank, Executıve Compensatıon, And The Card Act: Payback: A Structural Analysis OF The Credit Card Problem", Arizona Law Review, Vol: 55, s.151-199.
HABERMAS, J. 1989: "The Theory of Communicative Action: Reason and the
Rationalization of Society", Vol.1. (İng. Çev: T. McCarthy ve J. Habermas. Boston: Beacon Press.
HEFFERNAN, N., 2000: "Capital, class and technology in contemporary American culture: Projecting post-fordism". London: Pluto Press.
KARAMUSTAFA,
K.-BİÇKES
, M. D. 2003: "Kredi Kartı Sahip ve Kullanıcılarının Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma: Nevşehir Örneği", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), s.91-113.
KAYA, F. 2009: "Türkiye'de Kredi Kartı Uygulaması", Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No:263, 1-190
KESKİN, H, D.-KOPARAN, H. 2010: "Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), s.111-129.
ODABAŞI, Y. 1996: "Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi", İşletme Fakültesi Yayını, Eskişehir, s.31
ÖRÜCÜ, E. 2003: "Kredi Kartı Kullanımının Tüketici Davranışları Üzerine Olan Etkisinin Kamu Çalışanları Açısından İncelenmesi: Manisa Orman İşletmesi Çalışanları Örneği", Mevzuat Dergisi Yayını, 6 (68), s.2
PİNTO, M. B.,-PARENTE, D. H. -MANSFİELD,
P.M
. 2005: "Information Learned from Socialization Agents: Its Relationship to Credit Card Use", Family and Consumer Sciences Research Journal, 33, s.357-367
THOMAS, A. D.-GREGORY, E.- ZYWİCKİ, J.T. 2015: "An Assessment Of Behavioral Law And Economics Contentions And What We Know Empirically About Credit Card Use By Consumers", Supreme Court Economic Review, Vol: 22 (1), 1-54
TORLAK,
Ö
. 2002: "Kredi Kartı Kullanımının Satın Alma Alışkanlıklarına Etkileri
Üzerine Eskişehir'de Bir Araştırma", Yönetim, 13 (41), s.67-78
TUĞAY, O. - BAŞGÜL, N. 2007: "Önemli Bir Finansman Kaynağı Olarak Kredi Kartları: Kredi Kartlarının Kart Sahiplerinin Harcamaları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Burdur İlinde Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), s.215-226.
365
V
AKADEMİ
K BAKIŞ DERGİSİ
A Sayı: 58 Kasım - Aralık 2016
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
£j ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org
YILMAZ, V.-AKTAŞ, C.-ARSLAN, M.-TALHA, S. :2009 "Müşterilerin Kredi Kartına Olan Tutumlarının Çoklu Regresyon Ve Faktör Analizi İle İncelenmesi", Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı:22, s.127-139
WEBER,
M
. 1985: "Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu" (Çev: Z. Aruoba). İstanbul: Hil Yayınları.
URL
1
: http://www.kredi-kartlari.net/kredi-kartlari/kredi-kartinin-faydalari/, 20.03.2014
URL
2
: http://www.ekodialog.com/kredi-karti-piyasasi/kredi-kartlarinin-yararlar..., 14.03.2014
URL
3
: http://www.yeniisfikirleri.net/kredi-kartinin-avantajlari-ve dezavantajları/, 15.03.2014

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com