You are here

TÜRKİYE'DE FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ İKİLEMİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE PEDAGOJİK FORMASYON UYGULAMALARI

TEACHER TRAINING AND PEDAGOGY FORMATION APPLICATIONS WITHIN DILEMMA OF FACULTY OF SCIENCE-LITERATURE AND FACULTY OF EDUCATION IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Teacher training and to determine the ideal education institution for this purpose, today is one of the important problems of the Turkish national education and higher education. The dilemma of science- literature faculty and faculty of education is the main source of this problem. The problem is caused by the inability to answer questions about, science and literature graduates or education faculty graduates must be/should be teachers. However, those who have completed the educational institutions which have been added to this question once the teacher is good question. From 1980 to the present day, these two questions, which demonstrated different approaches different governments in the governance of the country. Approaches wasn't sustainable and it is far from reality because the problem has not been solved. On the other hand, over time, many new universities have established. This is also increased due to the number and the placement of the faculties mentioned. Thus, the problem has taken a situation that continues to grow. The problem now, two new problems have been added. First, teacher candidates who have graduated from this school, how much the factors of the assignment. Secondly how to prevent cumulative voting. In this research, the dilemma between science-literature and the faculty of education in our country, Çankırı Karatekin University (CAKU), certificate of pedagogic formation education to students in the Faculty of literature the Department of Geography has embodied awareness in the light of applicable survey data. Department of Geography teacher candidates' approaches to the problem have been assessed positive, negative and neutral, and suggestions for solution are presented.
Abstract (Original Language): 
Öğretmen yetiştirme ve bunun için ideal eğitim kurumlarının belirlenmesi, günümüz Türk milli eğitiminin ve yükseköğretiminin en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Fen-edebiyat ve eğitim fakülteleri arasındaki ikilem bu sorunun temel kaynağıdır. Sorun, fen-edebiyat fakültesi mezunları mı yoksa eğitim fakültesi mezunları mı öğretmen olmalı/yapılmalı sorusuna yanıt verilememesinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu soruya zamanla hangi eğitim kurumunu bitirenler iyi öğretmen olur sorusu da eklenmiştir. 1980'den günümüze bu iki soruya, ülke yönetimini üstlenen farklı iktidarlar farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Yaklaşımlar, sürdürülebilir olmaktan ve gerçeklikten uzak olduğu için sorun çözülememiştir. Diğer taraftan zaman içinde onlarca yeni üniversite kurulmuş, bu da adı geçen fakülte sayı ve kontenjanlarını artırmıştır. Böylece sorun, büyüyerek devam eden bir durum almıştır. Artık soruna, iki yeni sorun daha eklenmiştir. İlki, bu fakültelerden mezun olan öğretmen adaylarının ne kadarının atamasının yapılacağıdır. İkincisi, yığılmanın nasıl önleneceğidir. Bu araştırmada, ülkemizde eğitim fakültesi ve fen-edebiyat fakülteleri arasındaki ikilem, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Edebiyat Fakültesi'nin pedagojik formasyon sertifika eğitimi alan Coğrafya Bölümü öğrencilerine uygulanan farkındalık anketi verilerinin ışığında somutlaştırılmıştır. Coğrafya bölümü öğretmen adaylarının soruna yaklaşımları olumlu, olumsuz ve nötr olarak değerlendirilmiş, çözüme yönelik öneriler sunulmuştur.
264
275

REFERENCES

References: 

Arık, İ. A. (1992). Psikolojide Bilimsel Yöntem, İstanbul: İstanbul Ün. Yayınları. Yay. No: 370B.
Can, G. (1991) Eğitim Fakültesi Lisans ve Öğretmenlik Sertifikası Programlarının Öğretmen Adaylarına Tutum Geliştirme Açısından Etkililiği, İzmir I. Eğitim Kongresi Bildirileri (2526-27 Kasım 1991) İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Yayını, ss. 162-167.
Engeç, N. (1991). Öğretmen Adaylarının Yeterlik Sınavı Başarıları ile Üniversite Başarıları Arasındaki İlişkileri Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 6, ss.149- 169.
Kavcar, C. (1998). Türkçe Eğitimi ve Sorunları, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 65,
ss.5-17.
Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 8. Basım, Ankara: Nobel Yayım Dağ. Ltd. Şti.
Miles, M. B, & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis, 2nd Ed., Newbury Park, CA: Sage.
Özgür, F. N. (1994). Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Sözer, E. (1996). Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6/ 2, ss.7-21.
Saracaloğlu, A. S. (1991) Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, İzmir I. Eğitim Kongresi Bildirileri (25-26-27 Kasım 1991) İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Yayını, ss. 565-569.
Senemoğlu, N. (1989). Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirmede Fen-Edebiyat Ve Eğitim Fakültelerinin Etkililiği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, ss.109- 126.
Sürücü, A. (1997). Öğretmenlik Formasyonu Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, (S.Ü.E.F. Yaz Kursu Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Şenel, E. A. (1999). Öğretmenlik Sertifikası Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Öğretmenlik Uygulamalarının Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com