You are here

GİYSİ TASARIM ALANINDA MODA EĞİLİM ÖNGÖRÜLERİNİ ANLAMA ÜZERİNE

ABOUT UNDERSTANDING THE FASHION TREND FORECASTS IN FIELD OF COSTUME DESIGN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The study focuses on the necessity and importance of understanding the fashion trend forecasts in field of costume design and adapting the forecasts in to design process with a unique approach. The pace of fashion in 21st century brought forward the necessity of predicting what will be fashion in the next season with the same speed and specifically indicates that designing, manufacturing and marketing the right product at the right time specifically in costume design area have become prerequisite for the success of the designer and fashion brands. The study deals with the methods of foreseeing the future with the designer approach by analysing the past and today. Moreover, the role and responsibility of the designer in creating forecast is emphasized under the scope of the subject. Being able to read the long term predictions in costume design process as interdisciplinary creative action area has importance as first stage. The author benefited from the experiences of "Intercolor" Colour Congress in which she took charge as Turkey representative which is a trend determining organization besides the index scanning related to the subject as method in the paper.
Abstract (Original Language): 
Çalışma, giysi tasarım alanında moda eğilim öngörülerini anlama ve öngörüleri tasarım sürecine özgün bir yaklaşım ile uyarlamanın gerekliliği ve önemine odaklanmaktadır. 21. yy.da modanın hızı, aynı hızla bir sonraki sezon nelerin moda olacağını öngörme gerekliliğini gündeme getirmiş, özellikle giysi tasarım alanında doğru zamanda doğru ürünü tasarlamak, üretmek ve pazarlamanın tasarımcı ve moda markalarının başarısı için önkoşul haline geldiğine işaret etmektedir. Çalışma geçmiş ve bugünü analiz ederek geleceği tasarımcı yaklaşımıyla öngörebilme yöntemlerini ele almaktadır. Ayrıca konu kapsamında öngörü oluşturma da tasarımcının rolü ve sorumluluğunun önemi de vurgulanmaktadır. Disiplinlerarası yaratıcı faaliyet alanı olarak giysi tasarım sürecinde uzun dönem öngörülerini okuyabilme sürecin ilk aşaması olarak önem taşımaktadır. Bildiride yöntem olarak konuya ilişkin literatür taramasının yanı sıra, yazar, Türkiye temsilcisi olarak görev aldığı eğilim belirleyici bir organizasyon olan"Intercolor" Renk Kongresi deneyimlerinden yararlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Akyol,Y.(2007). Stil İkonu Olgusunun Moda Tasarımı Açısından İncelenmesi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, MSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Baudelaire,C.(2003). Modern Hayatın Ressamı. İstanbul, İletişim Yay
Blumer, H.
(1969)
. Fashion: From class differentiation to collective selection. Sociological Quarterly, 10(3), 275-291.
Corbin, J.(2001).The Design Consultant as Stratejic Resource, Design Management Journal,
7(2), s.38-42.
Ertürk, N.(2011).Moda Kavramı,Moda Kuramları ve Güncel Moda Eğilimi Çalışmaları.ART-
Eundeok,K.,
Ann
, F.M.& Hyejeong,K.(2011). Fashion Trends Analysis and Forecasting, London, Bloomsbury.
Heufler, G., Niggli, A.G.(2004). Design Basics, From Ideas to Products, Zürich.
Jackson, T.,Shaw, D. (2006), The Fashion Handbook, UK, Routledge Publishing.
Kawamura, Y. (2005). Fashionology. New York, Berg.
Keiser, S. J. ve M. B. Garner. (2003). Beyond Design. New York, Fairchild Publications Inc.
Lee,S.(2005). Fashioning The Future 'Tomorrow's Wardrobe', London, Thames&Hudson.
Pres, M.
an
d Cooper, R.,(2007). The Design Experience, The Role of Design and Designers in the Twenty-First Century, Ashgate
King, C. W. and L. J. Ring. (1980). The dynamics of style and taste adoption and diffusion: contributions and fashion theory. Advance in Consumer Research, 7(1), 13-16.
Stone, E.(2008). The Dynamics of Fashion (3. print),New York, Fairchild.
Sproles, G. B. (1981). Analyzing fashion life cycles: principles and perspectives. The Journal of Marketing, 45(4), 116-124. 10 Ekim 2015 tarihinde JSTOR veritabanından erişildi.
Sproles,G.B.& Burns,L.D. (1994). Changing appearances: Understanding dress in contemporary society. New York, Fairchild
Vejlgaard, H. (2008). Anatomy of a Trend. New York, Proffessional Publishing.
E Dergisi
88
V
AKADEMİ
K BAKIŞ DERGİSİ
A Sayı: 59 Ocak - Şubat 2017
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
£j ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org
İnternet Kaynakları
1- http://libraries.uc.edu/libraries/daap/resources/researchguides/design/f...
2- https://startupfashion.com/fashion_forecasting/10 Nisan 2015
3- https://en.wikipedia.org/wiki/Fashion forecasting/ 11 Ekim 2016
4- http://www.fibre2fashion.com/industry-article/3091/ 6 Nisan 2010
5- http://www.nytimes.com/fashion/how-to-tell-the-fashion-future/27 Ağustos 2013
6- www.trendtablet.com. Retrieved/31 Mayıs 2016
7- www.peclersparis.com. Retrieved/12 Ekim 2016
8- www.nellyrodi.com (in French). Retrieved/31 Mayıs 2016
9- "WGSN | Creating Tomorrow | Trend Forecasting & Analytics". WGSN | Creating Tomorrow | Trend Forecasting & Analytics. Retrieved /31 Mayıs 2016
10- K, Akhil J. (2015-09-22). Fashion Forecasting. Akhil JK.
11- Mayer, Lindsay. "Q&A with the Founder ofSHIPSHOW"/21 Nisan 2014
12- Wendy Bendoni, Wendy Bendoni of StyleLens andDesign-Options

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com