You are here

GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİĞE FARKLI BİR BAKIŞ: GİRİŞİMCİ LİDERLİK

A DIFFERENT VIEW OF ENTREPRENEURSHD? AND LEADERSHIP: THE ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Unlike other leadership styles, the entrepreneurial leadership stands out as a direction to strengthen the aspect of entrepreneurship by keeping innovation at the forefront. Increasing competition force companies to be more entrepreneurial. Thus, businesses need entrepreneurial leaders instead of managers. Entrepreneurial leaders possess certain qualities are important for businesses to show and sustain their presence in competitive markets. Entrepreneurial leaders contribute to increasing the competitiveness of businesses; so they play a crucial role in the development of the country inevitably. This situation extend that the opinion that the community needs entrepreneurial leaders more than ever. In this study, concepts and types of leadership and entrepreneurship are discussed firstly. Secondly, the theoretical framework for entrepreneurial leadership, which is the main aim of the study, is tried to be drawn up and explained in details.
Abstract (Original Language): 
Girişimci liderlik; diğer liderlik stillerinden farklı olarak inovasyonu önde tutan, işletmenin girişimcilik yönünü güçlendirmeye yönelik yapılan yönlendirme olarak karşımıza çıkmaktadır. Artan rekabet, firmaları daha fazla girişimci davranmaya zorlamaktadır. Bu nedenle işletmeler yöneticiden ziyade girişimci liderlere ihtiyaç duymaktadır. Girişimci liderlerin sahip oldukları belirli nitelikler rekabetçi pazarlarda işletmenin varlığını gösterebilmesi ve sürdürebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Girişimci liderlerin işletmelerin rekabet gücünü artırmasına katkı sağlaması; ülke kalkınmasında da önemli bir rol üstlenmelerini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu durum toplumun girişimci liderlere her zamankinden daha fazla gereksinim duyduğu görüşünü giderek yaygınlaştırmaktadır. Bu çalışmada öncelikle liderlik ve girişimcilik kavramları ile bu kavramların çeşitleri ele alınmıştır. Çalışmanın esas amacını oluşturan girişimci liderlik konusuna ait teorik çerçeve çizilmeye ve konu detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Can, H., Aşan, Ö., ve Aydın, E. M. (2006). Örgütsel Davranış, Arıkan Basın Yayın, İstanbul.
Austin, James;
Howar
d Stevenson ve Jane Wei-Skillern; (2006) "Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, or Both?" Entrepreneurship Theory and Practice, January, ss.1-19.
Avolio, B. J., Bass, B. M., ve Jung, D. I. (1999) "Re-examining The Components of Transformational and Transactional Leadership Using the Multifactor Leadership Questionnaire" Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72(4):441-462.
Bakan, İ., ve Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik "Türleri" Ve "Güç Kaynakları" na İlişkin Mevcut-Gelecek Durum Karşılaştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2010(2), 73-84.
Barbuto, J. E.
(2005
) "Motivation and Transactional, Charismatic, and Transformational Leadership: A Test of Antecedents" Journal of Leadership and Organizational
Studies, 11(4):26-40.
4.
SONU
Ç
192
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 60 Mart - Nisan 2017
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Burns, J. M. (1978) Leadership New York: The Free Press.
Cogliser, C.C. ve Brigham, K.H. (2004) "The Intersection of Leadership and Entrepreneurship: Mutual Lessons to be Learned" The Leadership Quarterly, 15:771¬99.
Chen, M.H. (2007) "Entrepreneurial Leadership and New Ventures: Creativity in Entrepreneurial Teams" Creativity and Innovation Management, 16:239-49.
Churchill, N.C. (1992) Research Issues in Entrepreneurship. In D.L. Sexton and J.D. Kasarda, eds. The State of the Art of Entrepreneurship. Boston, MA: PWS-KENT.
Covin, J. G., & Slevin, D. P. (2002). The entrepreneurial imperatives of strategic leadership. Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset, 309-327.
Darling, J. R.,ve Beebe, S. A. (2007). Effective entrepreneurial communication in organization development: Achieving excellence based on leadership strategies and values. Organization Development Journal, 25(1), 76.
Efil, İ. (2010) İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Dora Yayıncılık.
Fernald, L. W. J., G. T. Solomon, ve A. Tarabishy (2005) "A New Paradigm: Entrepreneurial Leadership," Southern Business Review, 30(2):1 -10.
Fowler, Alan; (2000) "NGDOs as a Moment in History: Beyond Aid to Social Entrepreneurship or Civic Innovation?" Third World Quarterly, 21(4): 637-654.
Gupta, V. ve I. C. MacMillan, (2004) "Entrepreneurial Leadership: Developing and Measuring a Cross-Cultural Construct" Journal of Business Venturing, 19(2):241-
260.
Guth, W. D., ve Ginsberg, A. (1990). Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic management journal, 5-15.
Güney, S. (2006). Davranış Bilimleri, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Greenberg, D.,
McKone-Sweet
, K., ve Wilson, H. J. (2011). The new entrepreneurial leader: Developing leaders who shape social and economic opportunity. Berrett-Koehler Publishers.
Hartog, D.
N.
, Van Muijen, J. J., ve Kopman, P. L. (1997) "Transactional versus transformational leadership: An analysis of the MLQ" Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70(1):18-32.
Huang, S., Ding, D., ve Chen, Z. (2014). Entrepreneurial Leadership and Performance in Chinese New Ventures: A Moderated Mediation Model of Exploratory Innovation, Exploitative Innovation and Environmental Dynamism. Creativity and Innovation Management, 23(4), 453-471.
193
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 60 Mart - Nisan 2017
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Ireland,
R
. D., Hitt, M. A., ve Sirmon, D. G. (2003) "A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct And Its Dimensions" Journal Of Management, 29(6): 963-989.
Kırılmaz, S. K. (2015). Sosyal Girişimcilik Boyutlarına Kuramsal Bir Bakış. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2).
Koçel, Tamer "İşletme Yöneticiliği'', 7.B., Beta Yayınları, İstanbul, 2011.
Kuratko, D. F.
(2007
) "Entrepreneurial Leadership in the 21st Century" Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4):1-11.
Kyrgidou, Lida P. ve Mathew Hughes (2010) "Strategic Entrepreneurship: Origins, Core Elements and Research Directions" European Business Review, 22 (1):43-6.
Lepnurm, R. ve Bergh, C. (1995). Small business: Entrepreneurship or strategy? The Center for Entrepreneurship Review. 4.
Nielson, R. P., Peters, M. P., ve Hisrich. R. D. (1985) "Entrepreneurship Strategy for Internal Markets— Corporate, Nonprofit, and Government Institution Cases" Strategic Management Journal, 6(2):181-189.
Özkalp, E., ve Kırel, Ç. (2011). Örgütsel Davranış. Ekin Basın Yayın Dağıtımcılık. 5. Baskı. Bursa.
Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Moorman, R.H., ve Fetter, R. (1990) "Transformational Leader Behaviours, and Their Effects on Followers' Trust in Leader, Satisfaction, and Organizational Citizenship Behaviours" Leadership Quarterly, 1(2):107-142.
Renko, M., Tarabishy, A., Carsrud, A. ve Brânnback, M. (2014) "Understanding and Measuring Entrepreneurial Leadership Style" Journal of Small Business Management.
Ruvio, A., Rosenblatt, Z., ve Hertz-Lazarowitz, R. (2010). Entrepreneurial leadership vision in nonprofit vs. for-profit organizations. The Leadership Quarterly, 21(1), 144-158.
Sayles, L. R., & Stewart, A. (1995). Belated recognition for work flow entrepreneurs: A case of selective perception and amnesia in management thought. Entrepreneurship: Theory and Practice, 19(3), 7-24.
Schaltegger, Stefan (2002) "A Framework for Ecopreneurship" Greener Management International, 38:45-58.
Surie, G., ve Ashley, A. (2008). Integrating pragmatism and ethics in entrepreneurial leadership for sustainable value creation. Journal of Business Ethics, 81(1), 235-246.
Tomey, A. N. N. (2009). Nursing leadership and management effects work environments. Journal of nursing management, 17(1), 15-25.
Vecchio, R. P. (2003) "Entrepreneurship and Leadership: Common Trends and Common Threads" Human Resource Management Review, 13(2):303-327.
194
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 60 Mart - Nisan 2017
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Yukl, G.
(2010
) Leadership in organizations (7. Baskı) New Jersey: Prentice Hall.
Zahra, S.
A
. (1996) "Governance, Ownership, and Corporate Entrepreneurship: The Moderating Impact of Industry Technological Opportunities" Academy of Management Journal, 39(6):1713- 1735.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com