You are here

CEO İKİLİĞİ (DUALITY) ve YÖNETİM KURULU BÜYÜKLÜĞÜNÜN SERMAYE YAPISI KARARLARINA ETKİSİ

EFFECT OF CEO DUALITY AND BOARD SIZE ON CAPITAL STRUCTURE DECISIONS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The board of directors, one of the four basic elements of corporate management leads the company as its high level decision-making, executive and representative body in order to provide returns for its shareholders in the long term. Therefore, the board of directors has responsibility towards its customers, employees, suppliers and other interest owners in the society in addition to this main task, in other words, it a responsibility towards all stakeholders. Having importance in terms of financial risk and performance, the capital structure is defined in direction with decisions taken by board of directors of banks. The aim of this study, the effect of capital structure on the structure of board of directors in 16 banks traded on the Istanbul Stock Exchange in years 2010-2014 was examined. The board structure was examined with variables such as the board size and the same person appointed as the president of board and general manager; the capital structure was examined with the linear regression method by using the debt/total assets ratio. As a result of analysis, it was found that the size of banks' board of directors and duality has affected positively the decisions of capital structure.
Abstract (Original Language): 
Kurumsal yönetimin dört temel unsurundan biri olan yönetim kurulu, üst düzey karar alma, yürütme ve temsil organı olarak şirketi, uzun vadede hissedarlarına fayda sağlamak amacıyla aktif bir şekilde yönlendirmektedir. Bu bağlamda yönetim kurulu, bu esas görevine ilave olarak şirketin müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve toplumdaki diğer çıkar sahiplerine, başka bir deyişle bütün paydaşlarına karşı sorumluluk taşımaktadır. Finansal risk ve performans açısından önem arz eden sermaye yapısı, bankaların yönetim kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Çalışma, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören 16 bankanın 2010-2014 yılları arasındaki yönetim kurulu yapılarının, sermaye yapısı kararlarına olan etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Yönetim kurulu yapısı; yönetim kurulu büyüklüğü ve yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi olması (duality-ikilik) değişkenleri ile sermaye yapısı ise borç/toplam aktif oranı kullanılarak doğrusal regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda bankaların yönetim kurulu büyüklüğünün ve ikilik durumunun sermaye yapısı kararlarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.
291
299

REFERENCES

References: 

Abor J.
(2007)
. Corporate Governance and Financing Decisions of Ghanaian Listed Firms,
The International Journal of Business in Society, 7 (1), 83-92. Alves, P., Couto, E.B. and Francisco, P. M. (2015). Board of Directors' Composition and
Capital Structure, Research in International Business and Finance, (35), 1-32. Anne HO, C. and Williams, M. S. (2003). International Comparative Analysis of The
Association Between Board Structure and The Efficiency of Value Added by a Firm
From Its Physical Capital and Intellectual Capital Resources, The International
Journal of Accounting, 38, 465-491. Arshad, H. and Butt, S. A (2009). Impact of Ownership Structure and Corporate Governance
on Capital Structure of Pakistani Listed Companies, International Journal of Business
and Management, 4 (2), 50-57. Heng, T. B., Azrbaijani, S. and San, O. T. (2011). Board of Directors and Capital Structure:
Evidence from Leading Malaysian Companies. Asian Social Science, 8 (3), 123-136. Kuo, H. C., Wang, L. H. andLiu, H. W. (2012). Corporate Governance and Capital Structure:
Evidence from Taiwan SMEs1, Review of Economics & Finance, 2, 43-58.
298
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 60 Mart - Nisan 2017
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Linck, J. S., Netter,
J
. M. and Yang, T. (2008). The Determinants of Board Structure, Journal
of Financial
Economics,
Nr. 87, 308-328. Priya, K. and Nimalathasan, B. (2013). Board Characteristics and Capital Structure: A Case
Study of Selected Hotels & Restaurants in Sri Lanka International, Journal of
Advanced Research in Management and Social Sciences, 2 (12), 21-33. Ranti, U. O. (2013). The Effects of Board Size and Ceo Duality On Firms' Capital Structure:
A Study Of Selected Listed Firms In Nigeria, Asian Economic and Financial Review,
3 (8), 1033-1403.
Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) (2002). Kurumsal Yönetimin En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi, Rapor, Lebib Yalkın Yayımları, Yayın No. TÜSİAD-T/2002-12/336, İstanbul, 1-37.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com