You are here

AYDIN İLİNDEKİ OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA OBEZİTE VE AŞIRI KİLOLULUK PREVELANSI

THE PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL AGED CHİLDREN IN AYDIN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Obesity among children is a problem in both developed and less developed countries around the world. Obesity in childhood might leads to life threatening chronic diseases and to negative psychological consequence. The study aims to determine the prevalence of overweight and obesity among the school age children in Aydın. Study sample was composed of 2331 students (1101 female and 1230 male) aged between 7 and 15 years studying at 5 randomly selected public primary schools with different socio-economic levels in Aydın center. Physical measures (i.e., weight, height) were obtained for all children, all of which were measured using widely utilized procedures. Each student’s weight was measured using a calibrated medical scale (max 200 kg, 450 ıbs, 32 sts, d= 0.1 kg/0,2 ibs) and his/her height was measured using a milimetric height scale. All students were asked belirto remove their shoes for these measurements. BMI and BMI percentile were calculated for each student participant using a Auxolgy program. BMI values higher than 95th percentile were accepted as being obese and those in between 85–94th percentile are accepted as overweight. It was found that the prevalence of overweight among girls and boys was 12.9 and 13.6% while the prevalence of obesity among girls and boys 13.7% and 21.5%. There was no significant differences in the prevalence of overweight and obesity between ages (p>0.05). while it was found that prevalence of overweight and obesity significantly higher at boys (p<0.05)
Abstract (Original Language): 
Çocuklarda obezite gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde dünya çapında bir sorundur. Çocukluk çağında obezite yaşamı tehdit eden kronik bir hastalığa ve olumsuz psikolojik sonuçlara yol açabilir. Bu çalışmada Aydın ilinde ilköğretim okullarında okuyan çocuklarda aşırı kiloluk ve obezite prevelansının saptanması amacıyla planlanmıştır. Aydın il merkezinde farklı sosyo-ekonomik düzeylerde randomize olarak seçilmiş 5 ilköğretim okulunda okuyan 7-15 yaş arası 2331 öğrenci (1101 kız, 1230 erkek) çalışma örneklemini oluşturmuştur. Fiziksel ölçümler (ağırlık, boy) tüm çocuklardan yaygın olarak kullanılan prosedürlerle alınmıştır. Her öğrencinin kilosu kalibre edilmiş tıbbi ölçüm cihazı (max 200 kg, 450 ıbs, 32 sts, d= 0.1 kg/0,2 ibs) ile ölçülmüştür ve boyu milimetrik boy ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Tüm öğrencilerden bu ölçümler için ayakkabılarını çıkarmaları istenmiştir. Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve VKİ persantilleri her öğrenci için Auxology programında hesaplanmıştır. 95. Persantilin üzerinde olan VKİ değerleri obez, 85-95. Persantil arası aşırı kilolu olarak kabul edilmiştir. Obezite prevelansı kızlarda %13.7 ve erkeklerde %21.5 iken, aşırı kiloluk prevelansı kızlarda %12.9 ve erkeklerde %13.6 olarak bulunmuştur. Obezite ve aşırı kiloluk prevelansı erkeklerde istatistiksel olarak daha fazla bulunurken (p<0.05), yaşa göre obezite ve aşırı kiloluk prevelansında istatistiksel olarak bir farklılık yoktur (p>0.05).
68-79

REFERENCES

References: 

ATAMTÜRK, D. 2009. “Alt sosyoekonomik
düzeyde yer alan çocuklarda aşırı
kiloluluğun ve obezitenin yaygınlığı”,
Gaziantep Tıp Dergisi 15 (2), 10-14.
PARLAK, A., ÇETİNKAYA, Ş. 2005. “Çocuklarda
obezitenin oluşumunu etkileyen
faktörler” Fırat Sağlık Hizmetleri
Dergisi 2 (5).
KARASALİHOĞLU, S., 2005. “Çocukluk
Çağı Obezitesi”. Türkiye Klinikleri
Dahili Tıp Bilimleri Endokrinoloji 1
(37): 66-71.
BACARDİ-GASCÓN, M., JİMÉNEZCRUZ,
A., JONES, E., PEREZ, I.V.,
MARTİNEZ, J.A. 2009. “Trends
of Overweight and Obesity Among
Children in Tijuana, Mexico”. Ecology
of Food and Nutrition 48: 226–
236
MİDHA, T.,NATH,B., KUMARİ, R., KUMAR
RAO, Y., PANDEY, U., 2011.
“Childhood Obesity in India: A Meta-
Analysis”. Indian J Pediatr DOI
10.1007/s12098-011-0587-6.
HAQUE, F. , DE LA ROCHA, A. G. ,
HORBUL, B. A. , DESROCHES,
P. , ORRELL, C. 2006. “Prevalence
of childhood obesity in northeastern
Ontario: a cross-sectional study”. Can
J Diet Pract Res Autumn; 67(3):143–
147.
ŞİMŞEK, F. , ULUKOL, B. , BERBEROĞLU,
M. , GÜLNAR, S. B. ,
ADIYAMAN, P., ÖCAL, G., 2005.
“Ankara’da bir ilköğretim okulu ve
lisede obezite sıklığı”. Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Mecmuası 58:
163–166.
SÜZEK, H. , ARI, Z. , UYANIK, B. S.
2005. “Muğla’da yaşayan 6-15 yaş
okul çocuklarında kilo fazlalığı ve
obezite prevalansı”. Türk Biyokimya
Dergisi 30 (4): 290–295.
ÖZTORA, S. , HATİPOĞLU, S. , BARUTÇUGİL,
M. A. , SALİHOĞLU,
B. , YILDIRIM, R. , ŞEVKETOĞ-
LU, E. 2006. “İlköğretim çağındaki
çocuklarda obezite prevalansının belirlenmesi
ve risk faktörlerinin araştırılması”.
Bakırköy Tıp Dergisi 2: 11-
14.
AKIŞ, N. , PALA, K. , İRGİL, E. , AYDIN,
N. , AKSU, H., 2003. “Bursa
İli Orhangazi İlçesi 6 Merkez İlköğretim
Okulunda 6-14 Yaş Grubu Öğrencilerde
Kilo Fazlalığı ve Obezite”.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi 29 (3): 17-20.
ECE, A. , CEYLAN, A. , GÜRKAN, F. ,
DİKİCİ, B. , BİLİCİ, M. , DAVUTOĞLU,
M., KARAÇOMAK, Z.,
2004. “Diyarbakır ve çevresi okul çocuklarında
boy kısalığı, düşük ağırlık
ve obezite sıklığı”. Van Tıp Dergisi 11
(4): 128-136.
GÖZÜ, A. 2007. “Mardin ili ilköğretim
okullarında 6-15 yaş grubu öğrencilerde
kilo fazlalığı ve obezite prevalansı”.
Tıp Araştırmaları Dergisi 5(1):
31-35.
SEMİZ, S. , ÖZDEMİR, M. A. , ÖZDEMİR,
A. 2008. “Denizli Merkezinde 6-15 Yaş grubu çocuklarda obezite
sıklığı”. Pamukkale Tıp Dergisi 1:
1-4.
IRMAK, H. , KESİCİ, C. , KAHRAMAN,
N. 2011. Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında
6–10 Yaş Grubu) Büyümenin
İzlenmesi (TOÇBİ) Projesi
Araştırma Raporu. 1. Basım. Ankara:
Kuban Matbaacılık Yayıncılık; 2011.
LOKE, K. Y ., 2002. “Consequences of
childhood and adolescent obesity”.
Asia Pacific J Clin Nutr : 702–704.
BURKE, V., 2006. “Obesıty ın chıldhood
and cardıovascular rısk”. Clinical
and Experimental Pharmacology and
Physiology 33: 831–837.
HASSİNK, S., 2003. “Problems in childhood
obesity”. Prim Care Clin Office
Pract 30: 357–374.
BABAOĞLU, K. , HATUN, Ş., 2002. “Çocukluk
çağında obezite”. Sürekli Tıp
Eğitimi Dergisi 11 (1): 8-10
ANDIRAN, N. , METE, E. , ALAGÖZ,
M., 2007. “Özel bir ilköğretim okulunda
beslenme problemlerinin çarpıcı
sıklığı”. Yeni Tıp Dergisi 24 (1):
31–33.
DE SPİEGELACE, M., DİAİMAX, M.,
HANHART, P., 1998. “The influence
of socioeconomic status on the
incidence and evaluation of obesity
during early adolescence”. İnt J Obes
Relat Metab Disord 22: 268-74.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com