You are here

EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE BASKETBOL ANTRENMANLARININ TEKNİK ve KUVVET ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TECHNICAL AND STRENGTH TRAINING ON SUBJECTS EDUCABLE MENTALLY RETARDED INVESTIGATING THE EFFECTS OF BASKETBALL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research; educable mentally retarded individuals to examine the effects on the basketball workout technique and strength. Dr. survey. Huseyin Vural Primary School and Business School participated in sports club played a total of 12 male athletes with intellectual disabilities. Athletes surveyed students' age, height, average body weight 16.7 ± 1.6 years, respectively, 1.76 ± 0.08 m, 67.5 ± 10.6 kg di. BASTEK test to measure students' techniques of basketball athletes, the right-and left hand grip strength tests, leg and back strength tests were performed. The training of 8 weeks, 3 days a week and 1.5 hours per day as scheduled. Consistently athletes surveyed students before and after the test to be applied to a total of two. The data obtained through the descriptive statistics and t test was used. Group compared to the last and first measurements of force and basketball technique (Basten) found a significant difference between values (p <0.05). Study based on data obtained as a result of the technical development of basketball technical training athletes with intellectual disabilities who were affected positively. In addition, the technique BASTEK educable mentally retarded; force characteristics can be said to be useful is to trained. Also, basketball is a reference to the technical training that can be used in the future that the children were mentally disabled athletes. Here, according to the results of performance analysis in addition to training in the belief that planning is an important point
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; eğitilebilir zihinsel engelli bireylerde basketbol antrenmanlarının teknik ve kuvvet özellikleri üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmaya Dr. Hüseyin Vural İÖO ve İş Okulu Spor kulübünde oynayan toplam 12 zihinsel engelli erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin yaş, boy, vücut ağırlıkları ortalaması sırasıyla 16.7±1.6 yıl, 1.76±0.08 m, 67.5±10.6 kg dı. Sporcu öğrencilerin basketbol tekniklerini ölçmek için BASTEK testi, kuvvet testlerinde ise sağ-sol el kavrama, bacak ve sırt kuvvet testleri uygulandı. Antrenmanlar 8 hafta, haftada 3 gün ve günde 1.5 saat olarak programlandı. Araştırmaya katılan sporcu öğrencilere antrenmanlardan önce ve sonra olmak üzere toplam iki test uygulandı. Araştırmadan elde edilen veriler üzerinden tanımlayıcı istatistikleri ve t testi yapıldı. Grubun son ve ilk ölçümleri karşılaştırıldığında kuvvet ve basketbol teknik (BASTEK) değerleri arasında önemli bir fark bulundu (p<0.05). Elde edilen verilere dayalı olarak çalışmamızın sonucunda; basketbol teknik antrenmanı yapan zihinsel engelli sporcuların teknik gelişimlerinin olumlu etkilendiği belirlendi. Bununla birlikte basketbol teknik antrenmanı yapan zihinsel engelli sporcuların ileride kullanılabilecek bir referans değerleri belirlendi.

REFERENCES

References: 

AKIN, S.(2006), Basketboldaki top
hakimiyeti çalışmalarının
öğretilebilir zihinsel engelli
çocukların el becerisi gelişimine
etkisi. Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, Kütahya (Prof. Dr.
Arslan Kalkavan)
APOSTOLIDIS, N., NASSIS, G. P.,
BOLATOGLOU, T., GELADAS,
N. D.(2004), Physiological and
technical characteristics of elite
young basketball players, Journal
of Sports Medicine and Physical
Fitness;44(2);pp.157
BAYAZIT, B.(2006), Eğitilebilir zihinsel
engelli çocuklarda eğlenceli
atletizm antrenman programının
psikomotor özelliklere etkisi.
Kocaeli Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,
Kocaeli (Yrd. Doç. Dr. Bergün
Meriç)
CİCİOĞLU, İ. (1995), Pliometrik
antrenmanın 14-15 yaş grubu
basketbolcuların dikey sıçraması ile
bazı fiziksel ve fizyolojik
parametreleri üzerine etkisi. Gazi
Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara (Yrd.Doç.Dr. Kadir
Gökdemir)
ÇAMLIGÜNEY, A.F. (2001), Down
sendromlu çocukların gelişiminde
yüzme sporu ile beden eğitimi
uygulamalarının karşılaştırılması.
Marmara Ünivesitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul
DOĞAN, H. (2010), Afyonkarahisar ilinde
özel eğitim kurumlarında 9-11
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLER DERGİSİ
Nisan-Mayıs-Haziran 2012 Sayısı Sayı: 3 / Cilt: 2 Spring April- May- June 2012 Volume:03 Issue:02 Jel Kodu: JEL M
www.sstbdergisi.com
56
yaşlarındaki engellilerde 12 haftalık
düzenli egzersizlerin, bazı fiziksel
ve fizyolojik parametreleri üzerine
etkilerinin araştırılması. Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, Afyonkarahisar (Doç. Dr.
İsmail Türkmenoğlu)
KILINÇ, F., EROL, E., KUMARTAŞLI,
M. (2011), ‘Basketbol Alt Yapıda
Uygulanan Kombine Teknik
Antrenmanların Bazı Fiziksel,
Kuvvet ve Fiziksel Özellikleri
Üzerine Etkisinin Araştırılması’
Uluslar arası İnsan Bilimleri
Dergisi , 1(8)
KINALI, G. (2003), Zihin Engellilerde
Beden - Resim - Müzik Eğitimi.
Farklı Gelişen Çocuklar. (Ed: A.
Kulaksızoğlu), İstanbul: Epsilon
Yayınları,s.244.
ÖZDAĞ, S., KÜRKÇÜ, R., KARTAL, R.,
AYTEKİN, U. (2005), Engellilerde
Beden Eğitimi ve Spor, Saray
Matbaacılık, Ankara, s.21.
ÖZER, D. (2001), Engelliler İçin Beden
Eğitimi ve Spor. Ankara: Nobel
Yayınları, ss.25-31.
POMMERİNG, T.L.(1994), Effects of an
aerobik exercise program on
community based adults with
mental retardation, Ment Retard;
32(3): ss.218-226.
RUBIN, P.(2009), Effects of ten-day
programmed training on specificmotor
abilities of 15-year-old
basketball players,Serbian Journal
of Sports Sciences; 3(4): s.140.
SAVUCU, Y., SİRMEN, B., İNAL, S.,
KARAHAN, M., ERDEMİR, İ.
(2006), Zihinsel engelli bireylerde
basketbol antrenmanın fiziksel
uygunluk üzerine etkilerinin
belirlenmesi, Fırat Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Dergisi; 20(2):
ss.105-113.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com