You are here

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş’DE ÇALIŞAN SPOR YÖNETİCİLERİNİN STRES DÜZEYLERİNİN VE İŞ YERİ RUH HALLERİNİN İNCELENMESİ

STUDY OF STRESS LEVELS AND WORKPLACE MOODS OF SPORTS MANAGERS WORKİNG FOR ISTANBUL METROPOLİTAN MUNİCİPALİTY SPORTS INC

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to evaluate moods and stress levels of sports managers in their workplaces. For this reason, a questionnaire has been conducted on total 50 sports managers, including 11 directors, 4 assistant managers, 9 chiefs and 26 coordinators who work for Istanbul Metropolitan Municipality Sports Inc. As the means of assessment, the method of survey developed by Quinn and Shepard has been used in the study (Quinn and Shepard, 1974). During the process of social change, some failures have appeared owing to the reflection of stress to occupational life. The study has started from the hypothesis of removing the stress sources, by determining them first, which adversely affect the professional performance of sports managers and disturb them during their efforts to reach their goals. In this regard, the average of the sports managers’ Worry, Stress, Joy, Demands and Mood has been studied through the questionnaire conducted. These parameters included in the questionnaire have been linked with the parameters of age, gender and work. When the parameters were analyzed according to gender, no difference could be noticed along with the replies to the questions asked in the questionnaire. While in the parameters of work distribution and age, a difference at the level of p<0,05 could be found only in the average of demands, no difference could be found in other parameters.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı; spor yöneticilerinin iş yerindeki ruh hallerini ve stres düzeylerini ölçmektir. Bunun için; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş ‘de görev yapan 11 müdür, 4 müdür yardımcısı, 9 şef, 26 koordinatör olmak üzere toplam 50 spor yönetici üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmada ölçme aracı olarak Quinn ve Shepard’ın geliştirdiği anket metodu kullanılmıştır ( Quinn ve Shepard, 1974). Sosyal değişme sürecince gerginliğin iş hayatına yansıması sonucu başarısızlıklar ortaya çıkmaktadır. Spor yöneticilerinin iş performansını olumsuz yönde etkileyen ve amaçlarına ulaşmada kendilerini rahatsız eden stres kaynaklarının belirlenerek ortadan kaldırılması hipotezinden yola çıkılmıştır. Bu bağlamda spor yöneticilerinin Endişe, Stres, Neşe, Talepler ve Ruh Hali Ortalaması yapılan anket ile incelenmiştir. Ankette bulunan bu parametreler yaş, cinsiyet ve görev parametrelerine göre ilişkilendirilmiştir. Cinsiyete göre parametreler incelendiğinde anketteki sorulara verilen yanıtlar doğrultusunda fark gözlenmemiştir. Görev dağılımı ve yaş parametrelerinde yalnızca talepler ortalamasında p<0,05 düzeyinde farklılık bulunurken; diğer parametrelerde fark bulunmamıştır.
93-105

REFERENCES

References: 

AGMA, F. Ş., (2007). İş Yaşamında Stresin
Nedenleri ve Olumsuz Etkileri, Atılım
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Ankara,
ALLEN, R., (1983). Human Stres: It’s Nature
and Control. McMillan Pub., Com.
ALTUNTAŞ, E., (2003). Stres yönetimi, Alfa
Yayınları, İstanbul.
BALCIOĞLU, İ., (2003). Sporun Sosyolojisi
ve Psikolojisi, Bilge Yayıncılık, İstanbul,
BALCIOĞLU, İ., DOĞRU,L A., (2011). Stresin
Sosyal Yönü, Türkiye Klinikleri Psikiyatri
Özel Dergisi 2011;4(3):1-5.
CAM, E., (2004). Çalışma Yaşamında Stres
ve Kamu Kesiminde Kadın Çalışanlar,
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:1
Sayı:1, Sayfa: 1-10
105
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Sayı: 07 Cilt: 3 Spring Apri -May-June 2013 Volume:03 Issue:07 Jel:I
www.sstbdergisi.com
ID:63 K:91
CAN, Y., ÇOBAN, Ü., SOYER, F., (2011).
Negatif Duygusallığın Stres Üzerindeki
Etkisi: Faal Futbol Hakemleri Üzerinde
Bir Araştırma. Niğde üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi cilt 5,
sayı 2, Sayfa:165-174.
HİNTSANEN, M., HİNTSA, T., WİDELL,
A., KİVİMÄKİ, M., RAİTAKARİ, O.T.,
KELTİKANGAS-JÄRVİNEN, L., (2011).
Negative emotionality, activity, and
sociability temperaments predicting
long-term job strain and effort-reward
imbalance: A 15-year prospective followup
study. Journal of Psychosomatic
Research. 71(2):90-96.
KIRIMOĞLU, H., YILDIRIM, Y., TEMİZ,
A., (2011). İlk Ve Ortaöğretim Okullarında
Görev Yapan Beden Eğitimi Ve
Spor Öğretmenlerinin Stresle Başa
çıkma Tarzlarının İncelenmesi (Aydın
İl Örneği). Niğde Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 5,
Sayı 2, Sayfa:144-154.
QUİNN, R., AND SHEPARD, L,J.,(1974). The
1972-73 Quality of Employment Survey
Instute for Social Research.
TÜRKSOY, A., ŞAHİN, S., ALTINCI, E. E.,
ÖZGÜL, Ö., (2012). Pamukkale Journal
of Sport Sciences 2013, Vol.4, No.1,
Pp:77-90.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com