You are here

İŞLETMELERDE UYGULANAN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARININ ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT FACILITIES APPLYING IN ENTERPRISES ON EMPLOYEE PERFORMANCE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, enterprise of all sizes to be discussed for the employee's importance is clear. Enterprises in the intense competitive environment to achieve their goals and increase the performance of employees to be able to survive will have to take precautions. For this reason, enterprises should be able to practice professionally the Total Quality Management (TQM) in business administration system. In this study, in Trabzon organized industrial area, 17 enterprises operating in various sectors with ISO 9001:2000 Quality Management System Certificate were considered. Questionnaire was administered to 247 people working in these enterprises. In the survey, four factors about TQM, five factors about employee performance and 90 questions belonging to them were included. As a result of the explanatory factor analysis, the 27 questions finding enough were taken into consideration. Structural Equation Model was used for the evaluation question¬naire and the results are interpreted. The results revealed that TQM generally has a positive effect on employee performance. However, it is appeared that the TQM applied in firms have some problems.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde her büyüklükte işletme için çalışanın önemi tartışılmayacak kadar açıktır. İşletmeler, yoğun rekabet ortamında hedeflerine ulaşabilmek ve ayakta kalabilmek için çalışanların performanslarını artırıcı önlemleri almak zorundadır. Bu sebeple işletmeler, Toplam Kalite Yönetimini (TKY) işletme yönetimi sistemi içinde profesyonelce uygulayabilmelidir. Bu çalışma kapsamında, Trabzon ilinde yer alan Arsin Organize Sanayi bölgesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi 17 işletmede çalışan 247 kişiye düzenlenen anket formu uygulanmıştır. Anket formunda TKY'ye ait dört, çalışan performansına ait beş faktör ve bunlara ait 90 soru yer almış, yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda yeterli görülen 27 soru dikkate alınmıştır. Anket formunun değerlendirilmesinde Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular TKY'nin genel anlamda çalışan performansı üzerinde pozitif bir etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Bununla beraber, işletmelerde uygulanan TKY'de bazı problemlerin de olduğu görülmüştür.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKAL Z. (1992), İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Milli Pro¬düktivite Merkezi Yayınları:473, Ankara.
AKSU, G., ACUNER, A. ve TABAK, R., (2002), Sağlık Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma (Ankara Örneği), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 55, Sayı, 4:2, Ankara.
AYDIN, A., GEDİK, T.,ÜÇÜNCÜ, K. ve YILDIRIM, İ (2007), Minessota İş Doyum Ölçeğine Göre Trabzon Mobilya Sektöründe Çalışanların İş Doyumunun Analizi, 13.Ulusal Ergonomi Kongresi, 6-8 Aralık Kayseri.
BABACAN, M. (2000), İş Tatmini ile TKY ilişkisi ve Uygulamadan Bir Örnek. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
BARUTÇUGİL, İ. (2004), " Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi", Kariyer Yayıncılığı, İstanbul.
BAYDAR, G. (1995), Kamu Hastanelerinde Personel Performans Değ erlen-dirmelerinde Mevcut Uygulama, Çağdaş Yaklaşımlar ve Hastane Yöneticilerinin Konuyla İlgili Değerlendirmeleri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanlığı Tezi.
BOLAT, T. (2000), Toplam Kalite Yönetimi (Konaklama İşletmelerinde Uy¬gulanması), Beta Yayım, İstanbul.
CAM, E. (2006), Çalışma Yaşamında Stres ve Kamu Kesiminde Kadın Çalışanlar, Http:/www.İnsanbilimleri.com/ Makaleler/ Psikoloji/ Calismayasaminda
htm, 01 Mayıs 2006.
CENGİZ, E. ve KIRKBİR, F. (2006), Turizm İmajının Davranışsal Değiş¬kenler ve Satınalma Sonrası Değerlendirme Faktörleriyle İlişkisine Dair Yapısal Bir Model Önerisi, Trabzon Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 11 (1), 321-335.
CURA, H. (2008), Toplam Kalite Uygulamalarının Öğretmenlerin İş Tatmini Üzerine Etkileri ve Ankara İlinde Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniver¬sitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
ÇET İN, C., AKIN, B. ve EROL, V. (2001), Toplam Kalite Yönetimi ve Kali¬te Güvence Sistemi, Beta Basım Yayın 2.Basım, İstanbul.
DOĞAN, E. (2002), Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, (Birinci Baskı). An¬kara: Academyplus Yayınevi
Yıl:3 Sayı:5, Yaz 2010 ISSN 1307-9832
58
I nternati onal Journal of Economic and Administrative Studies
EKİCİ, R. (2009), Toplam Kalite Yönetimi'nin Çalışanların Performansları Üzerine Etkileri ve Petlas Lastik Fabrikasında Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Niğde.
ERDOĞAN, İ. (1991), İsletmelerde Personel Seçimi Ve Basarı Değerleme Teknikleri, İstanbul, İ.Ü. İsletme Fakültesi Yayınları No:248.
EREN, E. (2003), Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul.
ERKOÇ, Z. (2006), İnsan Kaynakları Yönetimi & Kalite Yönetim Sistemleri T erimler Sözlüğü.
EROĞLU, E., (2004), "Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerdeki Kalite Güvence Uygulamalarının Bütünsel İşletme Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", İÜ İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 15, 49, 88-102.
ERSEN, H. (2003), Topyekun Mükemmelleşme Sürecinde İnsan Kaynakları ve Kalite, Ayhan Matbaacılık, 2. Baskı, İstanbul.
GÜNBATAN, A. (2006), Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve Çalışan¬ların İş Tatmini Üzerine Bir Uygul ama, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
GÜNDOĞ DU, E. (1997), Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Eği¬timinin Yeri ve Önemi. M.Ü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
GURSOY, D. and GAVCAR, E., (2003), "İnternational
Leisur
e Tourist' Involvement Profile", Annals of Tourism Research, Vol.30, No.4, pp.906-926.
İNCE, C. (2007), Toplam Kalite Yönetiminin İşgören Tatminine Etkileri Üzerine Nevş ehir Yöresindeki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
KANBUR, E. (2005), Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İşletmelerde İşgören Motivasyonunu Etkileyen Faktörler; Mobilya Ve Gıda Sektörlerinde Ampirik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti¬tüsü, Balıkesir,
KANBUR, A ve KANBUR, E. (2008), Toplam Kalite Yönetiminin Mavi
Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma, Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 15 (1).
KAPTAN, K.B. (2007), Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Örgütün Sahip Olduğu İnsan Kaynakları Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
KAYHAN, N. (2006), Implementation of ISO 9001:2000 Quality Management System in Software Companies. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Programı, İstanbul.
Year:3 Number:5, Summer 2010 ISSN 1307-9832
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
59
KİTAPÇI, H. (2006), TKY'de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 73¬86.
LI,
S. R., RAGU-NATHAN, T.S., and RAGU-NATHAN, B. (2005),
Development
an
d validation of a measurement instrument for studying supply chain management practices, Journal of Operations Management, No. 23, pp. 618-641.
ÖZGÖR, B. (2008), Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
ÖZGÜR, P. (2009), Toplam Kalite Yönetiminde Müşteri Tatmini Ve Bir Bankada Uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens¬titüsü. Ankara.
ÖZTÜRK Z. ve DÜNDAR H. (2003), Örgütsel Motivasyon Ve Kamu Çalı¬şanlarını Motive Eden Faktörler, C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 4, 2, 57-67.
PAŞA, M. (2007), Stresin Bireysel Performans Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
PEŞKİRCİOĞLU, N. (1996), "Toplam Kalite Yönetimi Ve Katılımcılık", Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi, Özel Sayı.
RODRIQUEZ, C. and HEMSWORTH, D. (2005), "A Structural Analysis of the Impact of Quality Management Practices in Purchasing on Purchasing and Business Performance", Total Quality Management Vol. 16, No. 2, pp. 215-230.
SANDERS, N. R. (2007), An Empirical Study Of The İmpact Of E-Business Technologies On Organizational Collaboration And Performance, Journal of Operations Management, 25, 1332-1347.
SERİN,
H
. (2004), Organize Sanayi Bölgelerindeki Mobilya Sanayi İşletme¬lerinde Toplam Kalite Yönetimi, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trab¬zon,
ŞALE, İ. (2001), Adım Adım Toplam Kalite Uygulaması, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
ŞEHRİBANOĞLU, S. (2005), Yapısal Eşitlik Modelleri Ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
SHARMA, S. (1996), Applied
Multivariat
e Techniques, John Wiley& Sons Inc., Newyork.
ŞİMŞEK, M (1998), Kalite Yönetimi, Alfı Basım, İstanbul.
ŞİMŞ EK, M. (2007), Toplam Kalite Yönetiminde Başarının Anahtarı İnsan Faktörü, Babıali Kültür Yayıncılığı, ISBN: 975-8486-32-2. İstanbul.
Yıl:3 Sayı:5, Yaz2010 ISSN1307-9832
60
I nternati onal Journal of Economic and Administrative Studies
TAHTABAŞ, M (2009), Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları İle Öğretmen Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi (Öğretmen Görüşlerine Göre), Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
TAŞDEMİR, T. ve AYDIN, A. (2008), Performansı Etkileyen Faktörler Ve Araştırma Görevlilerine Yönelik Çözüm Önerileri, VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Düzce Ünv. Orman Fakültesi.
TARLIĞ, Y. T. (2006), Performans Değ erleme Süreci İle Performans Değerleme Sonuçlarının Kullanıldığı Alanlara Karsı Çalışan Tutumunu Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme
ABD, İstanbul.
TÜMER, S. (1996), Toplam Kalite Yönetiminde Kuruluş Organizasyon Yapısı, Verimlilik Dergisi, Özel Sayı, s.50-54.
UGBORO, I. O. ve OBENG, K. (2000), "Top Management
Leadership
, Employee, Empowerment, Job Satisfaction and Customer Satisfaction in TQM Organisations: an Emprical Study" Journal ofQuality Management, 5, 247-272
USTASÜLEYMAN, T. (2008), Çevikliğin İşletme Performansına Etkisine
Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi, Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 10 (2), 161¬179.
YAĞAR,
H
. (2007), Toplam Kalite Yonetimi İle Organizasyonel Perfo rmans İlişkisi Ve Finans Sektörü Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
YENİÇERİ, Ö. (2009), Örgütlerde Çatışma ve Yabancılaşma Yönetimi, IQ
Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul.
YEŞİLBAYIR,
S
. (2007), Toplam Kalite Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi,
İTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
YILMAZ, M. (2007), Kalite Yönetim Sisteminin İş Doyumuna Etkisi: Kalite Belgesi Bulunan Ve Bulanmayan Matbaa İşletmelerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com