You are here

FINDIK SEKTÖRÜ, EKONOMİK VE YAPISAL PROBLEMLERİ: ORDU İLİ DEĞERLENDİRMESİ

HAZELNUT SECTOR, ITS ECONOMIC AND STRUCTURAL PROBLEMS: EVALUATION OF ORDU PROVINCE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Turkey is the largest producer and exporter of hazelnut in the world. The hazelnut sector has become the most important part of the economic life in the Eastern Black Sea region. Ordu Province is the top producer of hazelnut in this region, by a large margin. In this study, firstly the agricultural structure of Ordu Province is examined. Then the current situation of this sector is analyzed in the world and Turkey. Moreover, economic problems in the hazelnut sector in this region are reviewed and the new political strategy for Hazelnut is overviewed. And in this paper, some solutions are proposed in order to provide a sector that can be more efficient and sustainable. In conclusion, by the new political strategy for Hazelnut sector, supply and demand balance might be provided only in the short term, but in order to spread this balance to the long term, the appropriate agricultural policies must be followed.
Abstract (Original Language): 
Türkiye, fındık üretiminde ve ihracatında dünyada belirleyici ülke konumundadır. Türkiye'de fındık tarımının ağırlıklı olarak yapıldığı bölge olan Doğu Karadeniz'de, özellikle Ordu ilinde fındık sektörü iktisadi hayatın en önemli öğesidir. Bu çalışmada, Ordu ilinin tarımsal yapısı incelenmiş ve ilin ekonomisi için çok önemli bir ürün olan fındığın dünyadaki, Türkiye'deki ve bölgedeki mevcut durumu ele alınmıştır. Ayrıca bölgede fındık sektöründe karşılaşılan ekonomik sorunlar ortaya konulmuş ve Yeni Fındık Stratejisi incelenmiştir. Sektörün daha etkin ve sürdürülebilir bir niteliğe kavuşabilmesi için bazı çözüm önerileri sunulmuştur. Yeni Fındık Stratejisi ile birlikte sektörde arz ve talep dengesinin sadece kısa dönemde sağlanabileceği ve bunu uzun döneme yaymak için doğru politikaların takip edilmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKOVA, Y., (2005), Fındık, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Yayınları, www.atonet.org.tr/yeni/files/_images/ distic/sektorler/findik.pdf, 14.07.2009
ATB, (2008), Son Ayların En Tartışmalı Ürünü Fındık, http://www.atb.gov.tr, 28.05.2009.
FAOSTAT, (2009), http://www.faostat.fao.org/default.aspx/, 27.07.2009. FİSKOBİRLİK, (2009), http://www.fiskobirlik.com.tr/
FTG, (2009), 2008 Türkiye Fındık İhracatı, Fındık Tanıtım Grubu, http://www.ftg.org.tr, 17.07.2009.
Karadeniz İhracatçı Birlikleri, (2009), Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği, http://www.kib.org.tr/, 08.07.2009.
Ordu İli Su Ürünleri Komisyon Raporu, (2003), http://www.ordutarim.gov.tr, Erişim Tarihi: 14.07.2009.
OTİM, (2009), Ordu Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları, Ordu.
ORDUTB, (2008), Ordu İlinde Hayvancılık, Ordu Ticaret Borsası, http://www. ordutb .gov.tr, 10.04.2009.
Ordu Ticaret Borsası, (2009), Ordu Ticaret Borsası Kayıtları, http://www. ordutb .gov.tr, 10.04.2009.
Pankobirlik, (2004), Fındık Raporu, http://www.pankobirlik.com.tr,
14.07.2009.
TANRIVERMİŞ, H., (2006), Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Yapı, Gelişme Eğilimleri, Sorunlar ve Yapısal Dönüşüm Olanakları, 3. Milli Fındık Şurası, 10-14
Ekim 2004, 290-309, Giresun.
TİM, (2009), Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Rakamları Verileri, http://www.tim.org.tr, 14.07.2009.
TKB, (2009), Yeni Fındık Stratejisi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,
http://www.tarim.gov.tr, 24.07.2009.
TMO, (2009), Fındık Bülteni, Sayı: 2009/ 02, http://www.tmo.gov.tr, 14.07.2009.
TOPÇUOĞLU, N., (2006), Fındık Raporu, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Eski Müsteşarı, s. 1 -13.
TÜİK, (2009), http://www.tuik.gov.tr/, 30.06.2010.
YALÇIN, İ., (2003), Türkiye Fındık Üretim ve Dış Ticaretinin Analizi, Dokto¬ra Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bil. Enst., Adana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com