You are here

İçsel Pazarlamaya Yönelik Olarak Çalışanların Pazarlama Kültürünün Oluşturulmasının İşletme Performansını Arttırmadaki Rolü

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Firms which wants to achieve successful and powerful competitive advantage must be created corporate marketing culture, developed service quality and internal marketing insight in the business. Through businesses developing internal marketing insight move to corporate behaviour by all of the personel from top management to bottom level, it wil be increased to sutisfaction level of customers and so achieved loyalty of customers. In this study, it is investigated “internal marketing, corporate culture, marketing culture, marketing effectiveness, business performance” through literature review. Consequently, it is emphasized constituting marketing culture has very important and positive influence on the business performance, marketing effectiveness, business purpose.
Abstract (Original Language): 
Basarılı ve güçlü bir sekilde rekabet avantajı elde etmek isteyen isletmeler, içsel pazarlama anlayısını, hizmet kalitelerini gelistirmek ve ortak bir pazarlama kültürü olusturmak zorundadırlar. çsel pazarlama anlayısının gelistigi isletmelerde, tepe yönetimden en alt kademeye kadar tüm çalısanların ortak bir pazarlama kültürü içerisinde davranmaları sayesinde müsteri memnuniyeti artmakta ve bu sayede müsteri sadakati olusmaktadır. Bu amaçtan yola çıkarak hazırlanan çalısmada, “içsel pazarlama, kurum kültürü, pazarlama kültürü, pazarlama etkinligi, isletme performansı” literatür taraması yoluyla arastırılmıs ve incelenmistir. Pazarlama kültürü olusturulmasının isletmenin performansına, pazarlama etkinligine, pazarlama amacına olumlu katkıları üzerinde durulmustur.
67-91

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKMAN, Gülsen, Coskun ÖZKAN, Hatice ERS, (2008), “Strateji Odaklılık
ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi”, stanbul Ticaret
Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 7, Sayı13, pp.93-115.
ALTUNISIK, Remzi, Suayıp ÖZDEMR, Ömer TORLAK, (Kasım 2004),
Modern Pazarlama, 3. Baskı, stanbul: Degisim Yayınları.
APAYDIN, Fahri, (2008), “Kurumsallasmanın Küçük ve Orta Ölçekli sletmelerin
Performansına Etkileri”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.4, S.7, 121-146.
APPIAH-ADU, Kwaku, Alan FYALL, Satyendra SINGH, (1998), “Marketing
Culture and Customer Retention in the Financial Services Industry”, American
Marketing Association. Conference Proceedings. Chicago, Vol. 9, 264-272.
APPIAH-ADU, Kwaku, Satyendra SINGH, (Jan 1999), “Marketing Culture
and Performance in UK Service Firms” The Service Industries Journal, London,
Vol. 19, Iss. 1, 152-171.
APPIAH-ADU, Kwaku, Alan FYALL, Satyendra SINGH, (Apr. 2000)
“Marketing Culture and Customer Retention in the Tourism Industry”, The Service
Industries Journal, London, Vol. 20, Iss. 2, 95-114.
ANONYMOUS, Partner’s Report, (June 2004), “What Must Partners Do to
Reap the Benefits of a Marketing Culture?”, Partners Report A Monthly Brief For
Law Firm Owners, Vol.6, Iss. 04, 11-14.
AÖF FAK., Yayınları, (2.10.2009), “Kurumsal Dizayn, Kurumsal Kültür,
Kurumsal maj”, Açıkögretim Fakültesi Ders Notları, Konu Özetleri, nternet Adresi;
http://notoku.com/02-kurumsal-dizayn-kurumsal-kultur-kurumsal-imaj/ , Erisim
Tarihi: 01.02.2011.
CANDAN, Burcu, Hülya Gündüz ÇEKMECELOGLU, (Haziran 2009), “çsel
Pazarlama Faaliyetlerinin Örgütsel Baglılık Unsuru Açısından Degerlendirilmesi:
Bir Arastırma”, stanbul Üniversitesi sletme ktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi,
Yıl 20, Sayı 63, pp.41-58. nternet Adresi; http://www.iie.istanbul.edu.tr/ydsy/
86 International Journal of Economic and Administrative Studies
Year:5 Number 10, Winter 2013 ISSN 1307-9832
MakaleGoster.aspx?m=467 , Erisim Tarihi: 06.06.2010.
ÇIRPAN, Hüseyin, Mustafa KOYUNCU, (Ocak 1998), “sletme Kültürünün
Alt Kademe Yöneticileri Üzerindeki Etkisi: Bir Örnek Olay Çalısması”, Öneri Dergisi,
C.2, S.9, 223-230.
ÇOBAN, Suzan, (Ocak-Haziran 2004), “Toplam Kalite Yönetimi Perspektifinde
çsel Pazarlama Anlayısı”, Erciyes Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Sayı:22, 85-98.
DANISMAN, Ali, Ertan ERKOCAOGLAN, (2008), “Pazar Yönelimi-Firma
Performansı liskisi: MKB’ye Kote Firmalar Üzerinde Bir Arastırma”, Selcuk
Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi 01, pp.197-212.
www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos, (25.02.2012)
DÜNDAR, . Pelin, F. Belma GÜNER FIRLAR, (Bahar 2006), “çsel Pazarlama
ve Toplam Kalite Yönetimi - Türkiye’deki Ulusal Basın sletmelerinin Degerlendirilmesine
Yönelik Bir Arastırma”, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,
s.37, 131-153. http://www.yesevi.edu.tr/view_file.php?file_id=24, Erisim Tarihi:
10.11.2007.
ELLIS, Paul D., (Jul 2006), “Market Orientation and Performance: A Meta-
Analysis and Cross-National Comparisons”, Journal of Management Studies, Vol.
43, Issue 5, pp. 1089-1107, 19p.
ERDEM, Ferda, (1990), “Örgüt Kültürü”, Anadolu Üniversitesi ..B.F. Dergisi
,C.8, 1-12. http://www.scribd.com/doc/17611421/orgut-kulturu, Erisim tarihi:
02.06.2010.
EREM, Tunç, Ö. Baybars TEK, A. Ercan GEGEZ, Deniz BÖRÜ, (2000),
“Global Pazarlarda Pazarlama Stratejilerinin Tasarım ve Uygulamasında Kültürel
Ekilesimin Rolü”, 5.Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, 16-18 Kasım 2000
Antalya, nternet Adresi; http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/deniz4.pdf,
Erisim Tarihi: 20.3.2010.
EREN, Erol, Lütfihak ALPKAN, Ercan ERGÜN, (2003), “Kültürel Boyutlar
Olarak sletmelerde çsel Bütünlesme ve Dıssal Odaklanma Düzeylerinin
Performansa Etkileri”, Dogus Üniversitesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, pp. 55-70.
ERDL, Oya, Hakan KTAPÇI, Ergin TURAN, (Nisan 2005), “Örgüt Kültürünün
Kalite Algısına ve sletme Performansına Etkisi”, ktisadi ve dari Bilimler
Dergisi, C.19, S.1, 260-273.
GAO, Yuhui, (Spring 2010), “Measuring Marketing Performance: A Review
and A Framework”, Marketing Review, Spring2010, Vol. 10 Issue 1, p25-40, 16p.
HARRISON, Paul James, Robin N. SHAW, (2004), “Intra-organisational
marketing culture and market orientation: a case study of the implementation of the
Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi 87
Yıl:5 Sayı:10, Kıs 2013 ISSN 1307-9832
marketing concept in a public library”, Journal:Library Management, Vol.25,
NO.8/9, 391-398.
Ö.Faruk SCAN, M. Kürsat TMUROGLU, “Örgüt Kültürünün s Tatmini
Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama”, ktisadi ve dari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak
2007 Sayı: 1, pp.119-135, p.133.
JEAN, Ruey-Jer Bryan, Rudolf R. SINKOVICS, and Daekwan KIM (2010),
“Drivers and Performance Outcomes of Relationship Learning for Suppliers in
Cross-Border Customer–Supplier Relationships: The Role of Communication
Culture”, Journal of International Marketing, Vol. 18 Issue 1, p63-85, 23p.
KAYALAR, Murat, N.Metin ÖZMUTAF, (2007), “Gelisme Yönelimli Kurum
Kültürü ile Yöneticinin Yönetsel Tutumları Arasındaki liskisellik: 100 Büyük
Sanayi Kurulusunda Bir Arastırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi, ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi Y., C.12, S.3, 163-176.
KELEMEN, Mihaela, Ioanna PAPASOLOMOU, (2007), “Internal Marketing:
a Qualitative Study of Culture Change in the UK Banking Sector”, Journal of
Marketing Management, Vol. 23, No. 7-8, 745-767.
KELES, Hatice Necla, Tugba Kıral ÖZKAN, (2010), “Liderlik, Kültür ve
Performans Arasındaki liskilerin Örgütsel Zeka Modelinden Hareketle ncelenmesi”,
Kurum ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C.2, S.1, 65-69.
KÖKTÜRK, Mehtap Sümersan, Müge YALÇIN, Emine ÇOBANOGLU,
(Ocak 2008), “Kurum majı Olusumu ve Ölçümü”stanbul: Beta Basım ve Yayım
A.S., 1. Baskı.
LEE, Sungho, Sung-Joon YOON, Sanguk KIM, Jong-Whan KANG,
(September 2006), “The Integrated Effect of Market-Oriented Culture and Marketing
Strategy on Firm Performance”, Journal of Strategic Marketing, Vol. 14, 245-
261.
LEISEN, Birgit, Bryan LILLY, Robert D. WINSOR, (2002), “The Effects of
Organizational Culture and Market Orientation on the Effectiveness of Strategic
Marketing Alliances”, Journal: Journal of Services Marketing,Vol.16, No.3, 201-
222.
LUK, Sherriff T.K., (1997), “An Examination of the Role of Marketing
Culture in Service Quality”, International Journal of Contemporary Hospitality
Management, Bradford, Vol. 9, Iss.1, 13-22.
88 International Journal of Economic and Administrative Studies
Year:5 Number 10, Winter 2013 ISSN 1307-9832
LIU, Shunzhong, (Sep 2009), Organizational Culture and New Service
Development Performance: Insights Form Knowledge Intensive Business Service”,
International Journal of Innovation Management, Sep2009, Vol. 13 Issue 3, p371-
392, 22p, p.374
MCNEIL, Margaret, Stephen MYERS, Douglas ADAM, (2001), “The
Reliability of Webster's Marketing Culture Instrument: Some Western Australian
Findings”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Patrington, Vol. 13, Iss.
4, 66-79.
MARCUS, Bruce, (2004), “Do Real Professionals Really Do Marketing?-
Building a Marketing Culture For Fun And Survival” The Marcus Letter on
Professional Services Marketing. nternet Adresi; www.marcusletter.com , Erisim
Tarihi: 20.05 2010.
MARCUS, Bruce, (June 2004), “Rainmaking+Retention= A Top Marketing
Culture – Exercising Leadership” Partner’s Report – The Monthly Update For CPA
Firm Owners, Vol.4, Iss.6, 1-2.
MORGAN, Neil A., (2012), “Marketing and Business Performance”, Journal
of the Academic Marketing Science, V.40, pp.102–119.
NANTANA, Ooncharoen, Phapruke USSAHAWANITCHAKIT, (2009),
“Internal Marketing, External Marketing, Organizational Competencies and
Business Performance”, International Journal of Business Research, Vol.10, No.1,
24-30
OSARENKHOE, Aihie, (2008), “What Characterises the Culture of a Market-
Oriented Organisation Applying a Customer-Intimacy Philosophy?”, Database
Marketing & Customer Strategy ManagementAugust, Vol.15, ISSN 1741-2439,
169-190.
OPOKU, Robert Ankomah, Nana ATUOBI-YIADOM, Cathryn Serwaah
CHONG, Russell ABRATT, (2009), “The Impact of Internal Marketing on the
Perception of Service Quality in Retail Banking: A Ghanaian Case”, Journal of
Financial Services Marketing Vol. 13, Iss. 4, 317–329.
PETERS, Linda D., Keith P. FLETCHER, (Sep 2004), “Communication
Strategies and Marketing Performance: An Application of the Mohr and Nevin
Framework to Intra-Organisational Cross-Functional Teams”, Journal of Marketing
Management, Vol. 20, Issue 7/8, pp. 741-770, 30p.
REID, Mike, (Winter 2005) , “Performance Auditing of Integrated Marketing
Communication (IMC) Action and Outcomes”, Journal of Advertising, Vol. 34 Issue
4, p41-54, 14p.
Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi 89
Yıl:5 Sayı:10, Kıs 2013 ISSN 1307-9832
PROCTOR, Tony, (December 2010), “Internal Marketing and its Basis For
Sound Customer Relationship Management”, Journal of Management & Marketing
in Healthcare. Vol. 3, No.4, 256–263.
SIMBEROVA, Iveta, (2007), “Internal Marketing as a Part of Marketing
Culture Supporting Value For External Customer”, Economics and Management,
Vol.12, ISSN 1822-6515, 470-479.
SIN, Leo Y. M., Alan C. B. TSE, (2000), “How does marketing effectiveness
mediate the effect of organizational culture on business performance? The case of
service firms”, Journal of Services Marketing, Vol.14, No.4, 295-309.
SIN, Leo Y. M.; Tse, Alan C. B.; Yau, Oliver H. M.; Chow, Raymond P. M.;
Lee, Jenny S. Y., (2005), “Market Orientation, Relationship Marketing Orientation,
and Business Performance: The Moderating Effects of Economic Ideology and
Industry Type”, Journal of International Marketing, Vol. 13 Issue 1, p36-57, 22p,
SHIU, Yung-Ming, and Tsu-Wei YU, (June 2010), “Internal Marketing,
Organisational Culture, Job Satisfaction, and Organisational Performance in Non-
Life Insurance”, The Service Industries Journal, Vol. 30, No. 6, pp.793–809.
TALU, Erhan, (18.05.2010), “Kurum Kültürünün Kurumlara Etkisi”, Internet
Adresi; http://www.meslekgrubu.com/makale/41_kurum-kulturunun-kurumlaraetkisi.
aspx, Erisim Tarihi: 17.01.2011.
TURNER, Gregory B., Barbara SPENCER, “Understanding the Marketing
Concept as Organizational Culture, European Journal of Marketing, Vol.31, No.2,
1997, pp:110-121.
USTA, Resul, (2011), “Pazar Yöneliminin Firma Performansına Etkisini
Güçlendiren Stratejik Yönelimler: Literatüre Dayalı Bütünsel Bir Model Önerisi1,
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11 - Sayı 3, pp. 65–84.
YARBROUGH, Larry, Neil A. MORGAN, Douglas W. VORHIES, (2011),
“The Impact of Product Market Strategy- Organizational Culture Fit on Business
Performance”, Journal of the Academic Marketing Science.V. 39, pp.555–573
YILMAZ, Cengiz, Lütfihak ALPKAN, Çagrı BULUT, (2009) “Firmaların
Kültürel Oryantasyonlarının Çesitli Performans Boyutlarına Etkileri: Türk malat ve
Hizmet sletmeleri Üzerine Bir Saha Arastırması”, Journal of Yasar University,
4(16), 2469-2500.
WANG, Catherine, Tomas HULT, David KETCHEN, Pervaiz K. AHMED,
(Apr2009), “Knowledge management orientation, market orientation, and firm
performance: an integration and empirical examination”, Journal of Strategic Marketing,
Vol. 17 Issue 2, p99-122, 24p.
90 International Journal of Economic and Administrative Studies
Year:5 Number 10, Winter 2013 ISSN 1307-9832
WEBSTER, Cynthia, (1995), “Marketing Culture and Marketing
Effectiveness in Service Firms”, The Journal of Services Marketing, Santa Barbara,
Vol. 9, Iss. 2, 6-22.
WEBSTER, Cynthia, (February 1993), "Refinement of the Marketing Culture
and the Relationship Between Marketing Culture and Profitability of a Service
Firm," Journal of Business Research, Vol. 26, Iss. 2, 111-131.
WEBSTER, Cynthia, (Spring 1992), “What Kind of Marketing Culture
Exists in Your Service Firm? An Audit”, The Journal of Services Marketing,
ABI/INFORM Global, Vol.6, No. 2, 54-67.
WIESEKE, Jan, Michael AHEAME, Son K. LAM, Rolf Van DICK, (March
2009), “The Role of Leaders in Internal Marketing”, Journal of Marketing, Vol. 73,
123–145.
ZEYTNOGLU, Günes N., (2008), “Örgüt Kültürü”, Bahar 2008 Dönemi sletme
Kurumu Dersi, Eskisehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, nternet Adresi;
http://home.anadolu.edu.tr/~guneszeytinoglu/ppt/kultur.ppt#1, Erisim Tarihi:
19.5.2010.
ZOSTAUTIENE, Daiva, Laura VAICIULENAITE, (2010), “Coherence Model
Between Marketing Culture and Marketing Effectiveness,” Economics and
Management, Vol.15, ISSN 1822-6515, 874-879.
ZOSTAUTIENE, Daiva, Birute DARASKEVICIUTE, (2009), “Peculiarities
of Competitive Advantage Development of Panevezys City Companies Through the
Elements of Marketing Culture”, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics,
Vol.5, ISSN 1392 – 2785, 102-11.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com