You are here

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞININ MOTİVASYON VE DUYGUSAL BAĞLILIĞA ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purposes of this study are to determine emotional of transformational leadership behavior of healthcare managers on motivations and emotional commitment of Health care employees, and reveal relationships among transformational leadership behavior, motivation and emotional commitment. Data collection form was used in the survey. Survey was performed in 5-30 April 2011 in four hospitals that have been operating in Sakarya. 452 Health care employees participated in the study. Descriptive statisti-cal methods, correlation analysis and regression analysis were used to analyze data. Transformational leadership had statistically significant affect on motivation and emotional commitment, and transforma-tional leadership, motivation and emotional commitment were affected on to each other positively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı sağlık kuruluşu yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının çalışanların mo-tivasyon ve duygusal bağlılıklarına olan etkisini belirlemek ve dönüşümcü liderlik davranışı, motivasyon ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Verilerin toplanmasında anket formu kullanıl-mıştır. Anket 05-30 Nisan 2011 tarihleri arasında dört hastanede gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 452 sağ-lık çalışanı katılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Dönüşümcü liderlik, motivasyon ve duygusal bağlılık üzerinde istatistiksel açı-dan anlamlı bir etkiye sahiptir ve dönüşümcü liderlik motivasyon ve duygusal bağlılık birbirini olumlu yönde etkilemektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ALTUNIŞIK Remzi, ÇOŞKUN Recai, BAYRAKTAROĞLU Serkan ve En-gin YILDIRIM (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.
BARLI Önder (2010), Davranış Bilimleri ve Örgütlerde Davranış, Genişle-tilmiş ve Geliştirilmiş 4. Baskı, Aktif Yayıncılık, Erzurum.
BASS Bernard M. (1990), Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership, The Free Pres, New York.
BASS, Bernard M. (1997), “Personal Selling and Transaction-al/Transformational Leadership”, Journal of Personal Selling and Sales Manage-ment, 17(3), 19-28.
BUDAK Gönül ve Gülay BUDAK (2010), İşletme Yönetimi, Barış Yayınla-rı, İzmir.
CELEP, Cevat (2004), Dönüşümcü Liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
ÇELİK, Vehbi (2003), Eğitimsel Liderlik, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
DAFT, Ricahard L. (2000), Management, Orlando: Harcourt College.
DESSLER, Gary (1997) “Human Resources Management”, Seventh Edition, New York: McGraw Hill Book Company.
DICK, Gavin ve Beverly METCALFE (2001), “Managerial Factors and Or-ganizational Commitment. A Comparative Study of Public Officers and Civilian Staff”, International Journal of Public Sector Management, 14(2), 111-128.
EREN, Erol (2004), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Basım Yayım.
ERGİN, Canan (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi, Psikolojik Bir Yaklaşım, Ankara: Elma Yayınevi.
FINDIKÇI, İlhami (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Al-fa Basım Yayım Dağıtım.
48 International Journal of Economic and Administrative Studies
Year:6 Number 11, Summer 2013 ISSN 1307-9832
GAGNÉ Marylène, FOREST Jacques, GILBERT Marie-Hélène, AUBÉ Car-oline, MORIN Estelle ve Malorni ANGELA (2010), “The Motivation at Work Scale: Validation Evidence in Two Languages”, Educational and Psychological Measurement, 70(4), 628 -646.
GENÇ, Nurullah ve HALİS, Muhsin (2006), Kalite Liderliği. İstanbul: Timaş Yayınları.
GENÇ, Nurullah (2004), Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
GREENBERG, Jerald ve Robert A. BARON (2000), Behavior in Organiza-tions, New Jersey: Prentice Hall.
GUATAM, Thaneswor, DICK, Rolf Van, WAGNER, Ulrich, UPADHYAY, Narottam ve Ann J. DAVIS (2005), “Organizational Citizenship Behavior and Or-ganizational Commitment in Nepal”, Asian Journal of Social Psychology, 8(2), 305-314.
KEEGAN, Anne E. ve Deanne N. Den HARTOG (2004), “Transformational Leadership In A Project-Based Environment: A Comparative Study of the Leader-ship Styles of Project Managers and Line Managers”, International Journal of Pro-ject Management, 22(8), 609-617.
KOÇEL, Tamer (2007), İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Arıkan Basım Yayın.
KOH, William L., Richard M. STEERS ve James R. TERBORG (1995), “The Effects of Transformational Leadership on Teacher Attitudes and Student Per-formance in Singapore”, Journal of Organizational Behavior, 16(4), 319-333.
KUNHERT, Karl W. ve Philip LEWIS (1987), “Transactional and Transfor-mational Leadership: A Constructive, Developmental Analysis”, Academy of Man-agement Review, 12(4), 648-657.
LIOU, Shwu-Ru (2008), “An Analysis of the Concept of Organizational Commitment”, Nursing Forum, 43(3), 116-125.
LUNDY, Olive ve Alan COWLING (1996), Strategic Human Resource Management, London: Routledge.
MEYER, John P. ve Natalie J. ALLEN (1991), “A Three Component Con-ceptualization of Organizational Commitment”, Human Resources Management Re-view, 1(1), 61-89.
MEYER, John P., STANLEY, David J., HERSCOVITCH, Lynne ve Laryssa TOPOLNYTSKY (2002), “Affective, Continuance and Normative Commitment to The Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates, And Consequenc-es”, Journal of Vocational Behavior, 61(1), 20-52.
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 49
Yıl:6 Sayı:11, Yaz 2013 ISSN 1307-9832
MOSS, Simon A., McFARLAND, Janis, NGU, Simon ve Anna KIJOWSKA (2007), “Maintaining an Open Mind to Closed Individuals: The Effect Of Resource Availability and Leadership Style on the Association Between Openness to Experi-ence and Organizational Commitment”, Journal of Research in Personality, 41(2), 259-275.
MOTTAZ, Clifford J. (1989), “An Analysis of the Relationship between At-titudinal Commitment and Behavioral Commitment”, The Sociological Quarterly, 30(1), 143-158.
OBENG, K. ve I. UGBORO (2003), “Organizational Commitment Among Public Transit Employees: an Assessment Study”, Transportation Quarterly, 57(2), 83-98.
ÖZDEN, Yüksel (2002), Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem A Yayıncı-lık.
ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut (2003), “Algılanan Örgütsel Destek İle Örgüt-sel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” Dokuz Ey-lül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-130.
PODSAKOFF, Philip M., MACKENZIE, Scott B., MOORMAN, Robert H. ve Richard FETTER (1990), “Transformational Leader Behaviors And Their Effects On Followers’ Trust In Leader, Satisfaction, And Organizational Citizenship Behav-iors”, Leadership Quarterly, 1(2), 107-142.
SCANDURA, Teri, A. ve Ethlyn A. WILLIAMS (2004), “Mentoring and Transformational Leadership: The Role of Supervisory Career Mentoring”, Journal of Vocational Behavior, 65(3), 448-468.
SCHULTZ Duane ve Sydney Ellen SCHULTZ (1998), Psychology &Work Today An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Seventh Edition, Prentice Hall, New Jersey.
SOLMUŞ, Tarık (2004), İş Yaşamında Duygular ve Kişilerarası İlişkiler, Psikoloji Penceresinden İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Beta Basım Yayım.
SPARKS, John R. ve Joseph A. SCHENK (2001), “Explaining the Effects of Transformational Leadership: An Investigation of the Effects of Higher-Order Mo-tives in Multilevel Marketing Organizations”, Journal of Organizational Behavior, 22(8), 849-869.
SPECTOR, Paul E. (2000), Industrial and Organizational Psychology Re-search and Practice, Second Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.
STEWART, Jan (2006), “Transformational Leadership. An Evolving Con-cept Examined through the Works of Burns, Bass, Avolio and Leithwood”, Canadi-an Journal of Educational Administration and Policy, 54, 1-29.
50 International Journal of Economic and Administrative Studies
Year:6 Number 11, Summer 2013 ISSN 1307-9832
ŞAHİN, Semiha (2006), “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Ve Sürdürümcü Liderlik Stilleri (İzmir İli Örneği)”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 23: 188-199.
ŞİMŞEK, M. Şerif, AKGEMİCİ, Tahir ve Adnan ÇELİK (2005), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Konya: Adım Matbaacılık.
TOP, Mehmet, TARCAN, Menderes, TEKİNGÜNDÜZ, Sabahattin ve İsmail YILMAZ (2010), “Hastane İnsan Kaynaklarında Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Bağlılık, İş Doyumu ve Örgütsel Güven Araştırması”, KIRILMAZ, Harun (edt.), II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 223-239, Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
TUTAR, Hasan (2007), “Erzurum’da Devlet ve Özel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İşlem Adaleti, İş Tatmini ve Duygusal Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 97-120.
YAMMARINO, Francis J., DIONNE, Shelley D., CHUN Jae U. ve Fred DANSEREAU (2005), “Leadership and Levels of Analysis: A State-of-The-Science Review”, The Leadership Quarterly, 16(6), 879-919.
ZANGARO, George A. (2001), “Organizational Commitment: A Concept Analysis”, Nursing Forum, 36(2), 14-22.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com