You are here

KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

DETECTION AND EVALUATIONS ON THE APPLICATION PROCESS OF TURKEY FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMEs

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Enterprises (IFRS for SMEs) that are not accountable to the public were published on July 9, 2009 by International Accounting Standards Board (IASB). TFRS for SMEs were included in the legislation by published numbered 27746 in the Official paper dated November 1, 2010 by Turkey Accounting Standards Board (TASB) in accordance with this standard in Turkey. The aim of the study to make detection and evaluations on the application process of TFRS for SMEs in Turkey because of obligation to be applied of the standards published by TASB gradually from the date of 1/1/2013 based on numbered 6102 Turkish Commercial Code. Thus, some suggestions were offered making detection of the benefits to SMEs of SME TFRS and the difficulties encountered in the implementation process of SMEs.
Abstract (Original Language): 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından kamusal hesap verme sorumluluğu olma-yan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (KOBİ’ler için UFRS) 9 Temmuz 2009 tarihinde yayımlanmıştır. Türkiye’de bu standartla uyumlu olarak da Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS), 1 Kasım 2010 tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazetede ya-yımlanarak mevzuata dahil edilmiştir. Çalışmanın amacı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden 01.01.2013 tarihinden itibaren aşamalı olarak TMSK tarafından yayımlanan standartların uygulanması zorunlu hale gelmesi nedeniyle Türkiye’deki KOBİ’ler için TFRS’nin uygulanma sürecine ilişkin tespit ve değerlendirmeler yapmaktır. Bu bağlamda KOBİ TFRS’nin KOBİ’lere sağlayacağı faydaları ve KO-Bİ’lerin uygulama sürecinde karışılacakları zorlukların tespiti yapılarak bazı öneriler sunulmuştur.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKDİŞ, Muhammet, BAYRAK, Hammet Sabahat, (2000), “Türkiye’de KO-Bİ’lerin Genel Görünümü ve Finansal Krizlere Dayanıklılığı: 5 İli Kapsayan Bir Araştırma,” http://makdis.pamukkale.edu. tr/Mak2.htm. Erişim Tarihi: 28.11.2012.
AKDOĞAN Nalan, (2010) “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış ve Tam Set IAS/IFRS’lerden Farklılığı” Muhasebe ve Denetime Bakış, 30, 1-26.
AKGÜN, Ali İhsan, (2012), “ Muhasebede Küreselleşmenin Finansal Rapor-lama Standartlarına Etkisi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 43-60.
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 105
Yıl:6 Sayı:12, Kış 2014 ISSN 1307-9832
ARSLAN, Sinan, (2007), “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) İle Global Uyum Süreci”, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl 2007, Cilt XXIII, Sayı:2, 203-221.
AYSAN Mustafa A., (2008), “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Ulusal Uyum: Türkiye Örneği”, 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi, 20-24 Temmuz, 44-53.
BAYAZITLI, Ercan, ÇELİK, Orhan ve ÜSTÜNDAĞ, Saim (2006), Meslek Mensupları İçin Türkiye Muhasebe Standartlarına Genel Bakış, Ankara: TURMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yayın No: 67.
CAN, A.Vecdi, BENGÜ, Haluk, KARA, Ekrem., (2012), “KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanabilirliği ve Finansal Tab-lolar Üzerindeki Etkileri”, 4. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 10-16 Eylül 2012.
ÇANKAYA, Fikret ve HATİPOĞLU, Oğuzhan, (2011), “Türkiye’de Ulusla-rarası Muhasebe Standartları’nın Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin Meslek Mensuplarınca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Sayı: 7, ss. 61-88.
Deloitte, (2012), “IFRS in Focus: IASB Issues a Request for Information on he IFRS for SMEs”, http://www.iasplus.com/en/publications/ifrs-in-focus/2012/ifrs-in-focus-..., Erişim Tarihi: 22.11.2012.
DEMİR, Volkan, (2007), “KOBİ’ler için UFRS’ninn Son Taslağı ve Değer-lendirmeler”, Mali Çözüm Dergisi, Yıl:17, Sayı:80, Mart-Nisan, 43-58.
DEMİR, Volkan ve BAHADIR, Oğuzhan, (2009), UFRS/TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon, İstanbul: Nobel Yayınları.
DEMİREL UTKU, Burcu ve GÜRSOY, Kemal, (2011), “KOBİ’ler için Tür-kiye Finansal Raporlama Standartlarının (KOBİ TFRS) Tam Set TFRS ile Karşılaş-tırılarak Değerlendirilmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat, Sayı:103, 19-42.
ERDOĞAN, Murat, (2012), VUK’ndan TFRS’na (Türkiye Finansal Raporla-ma Standartları) Geçiş Rehberi, İstanbul: Mumelek Vakfı Yayını 01/2.
European Commission, Enterprise and Industry, (2011), “Small and medium-sized enterprises (SMEs), SME Definition” http://ec.europa.eu/enterprise/policies
/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm, Erişim Tarihi: 28.11.2012.
EVANS, Lisa, GEBHARDT, Guenther, HOOGENDOORN, Martin, MARTON Jan, PİETRA, Roberto Di, MORA, Araceli, THİNGGARD, Frank, VEHMANEN, Petri ve WAGENHOFER, Alfred, (2005), “Problems And Opportunities Of An International Financial Reporting Standard For Small And
106 International Journal of Economic and Administrative Studies
Year:6 Number 12, Winter 2014 ISSN 1307-9832
Medium-Sized Entities” The EAA FRSC’s Comment on the IASB Discussion Paper, Accounting in Europe, No. 2, 23–45.
GOH, Steven, HOLT, Graham, (2006), “Accounting Standarts for SMEs; Reporting Requirements, Student Accountant, May, 44-45. http://www.accaglobal.
com/pdfs/studentaccountant/holt0506.pdf. Erişim Tarihi: 28.11.2012.
International Accounting Standards Board, (2007), “IFRS For Small And Medium-Sized Entities: A Staff Overview Of The Exposure Draft”, February.
International Accounting Standards Board (IASB),(2009), IFRS for SMEs, July.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 17 Kasım 2012 tarihli 28470 sayılı Resmî Gazete, Kurul Kararı.
KARACAN, Sami (2009), KOBİ’lerde UFRS’ye Uygun Finansal Raporlama, Kocaeli: Umuttepe Yayınları, Yayın No: 21.
KARAKAYA, Mevlüt, (2010), “KOBİ’lerin Küresel Ekonomik İklime Uyu-munda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”, Muhasebe ve Vergi Uygula-maları Dergisi, 2010-2, 1-25.
KIRLIOĞLU, Hilmi ve ŞENOL, Aydın, (2011), “BASEL II ve UFRS’nın KOBİ’lere Beklenen Etkileri Üzerine SWOT Analizi”, Düzce Üniversitesi Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi, Aralık, Cilt:1, Sayı:1, 1-20.
KORKMAZ, Turhan, TEMEL, Halime ve BİRKAN, Elif, (2007), “Uluslara-rası Muhasebe Standartları ve KOBİ’lere Etkileri, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 36, Ekim, 96-105.
KOTHARI, Jagdish ve Elisabetta, BORONE (2006), Financial Accounting An International Approach, Harlow: Prentice-Hall.
ÖZKAN, Serdar ve ERDENER ACAR, Ece, (2010), “Uluslararası Muhase-be/Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Analizi Üzerindeki Etkile-rine Genel Bakış”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:97, 49-86.
POROY ARSOY, Aylin ve BORA, Tuba, (2012), “KOBİ Muhasebe Standart-larının Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Fi-nansman Dergisi, Ekim, 17-27.
POROY ARSOY, Aylin, SİPAHİ, Barış, (2007), “International Financial Reporting Standards X For Small and Medium Sized Entities and The Turkish Case”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62 (4), 31-48.
PWC, (2005), “IFRS for SMEs-Is it Relevant for Your Business?,” http://www .pwc. com/gx/eng/about/svcs/corporatereporting/ifrsforSMEs.pdf. Eri-şim Tarihi: 28.11.2012.
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 107
Yıl:6 Sayı:12, Kış 2014 ISSN 1307-9832
PWC, (2006), “IFRS: The European Investors’ View,” http://www.pwc.com /gx/eng/about/svcs/corporateereporting/IFRSInvestorSurvey.pdf. Erişim Tarihi: 28.11.2012.
PWC, (2009), Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler için UFRS Kılavuzu.
SAYAR, Zafer A.R., OKUR, Mahmut, (2007), “KOBİ Finansal Raporlama Standartları Taslağı ve Ülkemizde Uygulanabilirliği” 26. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2007, Antalya.
ŞENSOY, Nejdet ve PEREK, Ali Atilla, (2010), “KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ve Vergi Usul Kanunundaki Değerleme Esaslarına Toplu Bakış” Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Sayı:2, ss. 47-73.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (01.11.2010) KOBİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 208), Resmi Gazete (27746 sayılı)
United Nations Conference on Trade and Development, (2005), Review of Practıcal Implementatıon Issues of International Financial Reporting Standards, TD/B/COM.2/ISAR/28, 21 October 2005. http://www.unctad.org/en/docs/c2isard
28_en.pdf, Erişim Tarihi: 11.12.2012.
UYAR, Süleyman, (2007), “KOBİ’ler İçin Muhasebe Standartları”, www.muhasebetr.com, Erişim Tarihi: 12.12.2012.
UZAY, Şaban, (2009) “KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Stan-dardı: XIII. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumundan Notlar” http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/F3.pdf, Erişim Tarihi:28.11.2012.
YILDIRIM, Gülçin ve KOCAMIŞ, Tuğçe Uzun, (2012), “KOBİ’ler İçin UFRS Standartlarının Tam Set UFRS İle Karşılaştırma Çalışması”, E-Yaklaşım Dergisi, Şubat, Sayı:230, http://www.belgeler.com/blg/2plr/kobi-ufrs, Erişim Tarihi: 26.11.2012.
http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/histroy/History.htm, Erişim Tari-hi:28.11.2012.
http://www.unctad.org/en/docs/c2isard28_en.pdf, Erişim Tarihi:28.11.2012.
1 Kasım 2010 Tarih ve 27746 Sayılı Resmi Gazetede Sıra No:208’deki KO-Bİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ.
04 Kasım 2012 Tarih ve 28457 Sayılı Resmi Gazetede 2012/3834 Sayılı Ka-rar ve Ekinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıf-landırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com