You are here

1998-2002 Yılları Muğla İli Kanser Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Özet: Çalışma Muğla ilinde 1998-2002yıllan arasında görülen kanser vaka kayıtlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Bu çalışma 01.01.1998 ile 31.12.2002 yılları arasında Muğla ili Sağlık Müdürlüğü, Bilgi işlem ve istatistik Şubesi, Kanser Kayıt Merkezine bildirilen 638 kanser hastasının kayıtları göre geriye dönük olarak, yaş, cinsiyet, yıllara göre dağılımı, meslek bilgileri, akciğer kanserine yakalananların sigara kullanma alışkanlıkları değerlendirildi. Vakaların %71'ini erkeklerin, %29'unu kadınların oluşturduğu, sıklık bakımından erkeklerde ilk 3 sırayı °/o43.3 ile akciğer kanseri, °%9.2 ile prostat kanseri, ile kolon kanseri, kadınlarda ise °%34.4 ile meme kanseri, °%5.5 ile mide ve safra kesesi kanserlerinin yer aldığı görüldü. Akciğer kanserine yakalanan kişilerin sigara kullanma alışkanlıkları yıllara göre incelendiğinde hiç içmeyen %o4.88, halen içen %o41.46, içmiş bırakmış °%49.76 oranında olduğu saptandı. Vakaların meslek grubu incelendiğinde en fazla °%31.97 ile tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, en az ise %0.62 ile müteşebbisler oluşturmaktadır. Muğla ilinde, 2001 ve 2002yıllarında gerçekleşen kanser nedeniyle ölüm vakalarının sebeplerinden akciğer kanserinin erkeklerde %o41.0, kadınlarda °%14.6 oranıyla birincisırada olduğu saptandı. 1998-1999-2000-2001-2002 yıllarına göre yüzdelik dağılımının sırasıyla; %14.73, %16.14, %15.67, %27.90, %25.55 olduğu tesbit edildi
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Bilir, N.; Türkiyede ve Dünyada Kanser Sorunu , I. Kanser Semposyumu Panel Ve Bildiriler, 1¬3 Nisan 1991, 1-5
Emri, S. ve Bilir, N.; Sigara ve Sağlık, Araştırma-İnceleme Dizisi, Milli Eğitim Basımevi, 1994;
Eren, M. T., Durusoy, R. ve Öztürk, B.; Kadına Özgü Kanserlerde Kendine Yardım El Kitabı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999;
Kösem, M. ve Arkadaşları; Van Gölü Havzasında Kanser Sıklığı ve Dağılımı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001;26: 1.
Kutluk, T. ve Kars, A.; Kanser Konusunda Genel Bilgiler, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Ankara, 1994:.
Köselioğlu, L. ve Erkan C.; 15471 Malign Tümör Vakasının İstatistik Değerlendirilmesi, Sağlık
Dergisi, 1977;52:29-33.
Tuncer, L; Ed.; Türkiye'de Kanser Sıklığı, Türk kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Adana Şubesi, Adana, 1994.
Tuncer, İ.; Türkiye'de Kanser Sıklığı, Kanser Haftası, Bilimsel Toplantı Raporu, Balcalı, Adana,
1992.
Uğraş, S.; Dilek H., Akman E., et al. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalında Tanı Konan Kanserlerin Sıklığı ve Dağılımı, Van Tıp Dergisi, 3:148-154, 1996.
Uluoğlu, Ö.; Patoloji, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı, Güneş Kitabevi, 1987. Vural, Ö.; Güngör, S., Koral H., et al. Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalında Kanser Tanısı Alan Vakaların Epidemiyolojik Değerlendirilmesi, S. Ü. Tıp Fak. Dergisi,
9:83-87, 1993.
Boyle, P., relative value of incidence and mortality data in cancer research. Resent Results in Cancer Res , 1989, 1144:41-63.
Yensen, O.M., Parkin, D.M., Muir, C.S., Purposes and uses of cancer registrection. Principles and methods Lyon: IARC scientist publications 1991; 7-8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com