You are here

2002-2003 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİN HASTA HAKLARI KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Araştırma Muğla Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin hasta hakları konusundakibilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlandı. Araştırma kapsamına 221 hemşirelik bölümü ve 72 sağlık memurluğu bölümü olmak üzere toplam 293 öğrenci alındı. Uygulanan anket sonucunda puanlama sistemi kullanılarak değerlendirme yapıldı. [1] Öğrencilerin 17puan üzerinden ortalama 15.63 ± 1.79 bilgi puanı aldıkları ve % 89.07'sinin çok bilen grupta bulunduğu tespit edildi. 4. Sınıf öğrencilerinin ve sağlık meslek lisesi mezunu olanların daha yüksek bilgi puanı aldıkları belirlendi. Öğrencilerin bulundukları sınıflara göre en yüksek bilgi puanının 16.24+1.01 ile 4. sınıf öğrencilerinde olduğu, 4. sınıflar ile 1. sınıflar ve 3. sınıflar arasındaki farkın istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). [2] Araştırmaya katılan öğrencilerin % 64.50'sinin düz lise, % 3.75'inin ise sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu mezunu olduğu tespit edildi. Eğitim durumlarına göre düz lise ile sağlık meslek lisesi mezunlarının ortalama bilgi puanları arasındaki fark istatistikiolarak anlamlı bulundu (p<0.05 Araştırmada hasta hakları konusunda hemşirelik bölümü öğrencilerin % 48.9'unun, sağlık memurluğu bölümü öğrencilerinin ise % 51.5'inin okulda eğitim aldığı belirlendi.Hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümü öğrencileriarasında istatistikiolarak anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05) . [3] Hasta hakları konusunda okulda eğitim alanların 16.03 ± 1.44, katıldığı toplantı, seminer, kongrelerden ve TVden bilgi alanların 15.33 ± 2.37, hiçbir eğitim almayanların 15.29 ± 1.55 ve yayınları okuyarak bilgi edinenlerin 14.77± 3.14 ortalama bilgi puanı aldıkları belirlendi. Yapılan istatistiki değerlendirmede gruplar arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0.05) . Okulda eğitim alanlar ile hiç eğitim almayanların bilgi puanları arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğu tespit edildi (p<0.05). [4]Sonuç olarak; hasta haklarının daha iyi bilinip uygulanabilmesi için; etkin eğitim programlarının hazırlanması ve bu programların sürekliliğinin sağlanıp denetlenmesi, müfredatta daha geniş ve kapsamlı yer verilmesi, uygulamaya çıkılan hastanelerde bu hakların korunma durumunun denetlenmesi, öğrencilerin meslek yayın takip etme alışkanlığının kazandırılması gerekli olduğu düşünüldü. [5]
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Yılmaz, M.; Hasta Haklarının Hemşire, Doktor ve Yatan Yetişkin Hastalar Açısından incelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, Şubat 1991.
2. Argon, G.; Hemşire Hakları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 13.Cilt, 13 1-136, İzmir, 1997.
3. Buldukoğlu, K., Doğan, S., Kum, N., Öz, F., Özaltın, G., Özcan, A., Pektekin, Ç., Terakye, G., Yurt, V.; Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, 13. Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997.
4. Değer, Ç.; Hasta Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Aralık, 1996.
5.Sayek, F.; Hasta Hakları, Sosyal ve Bireysel Bilim Teknik Dergisi, 201, 10, Ocak 1991. 6.Sayek, F.; Kişi Hasta Hakları, T.T.B. Haber Bülteni, 26,1, Ocak-Şubat 1991.
7. Birol, L.; Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım, 3.Baskı, Etki Yayıncılık, İzmir, 1997.
8. Vural (Takak), G.; Hasta Hakları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1993. [26]

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com