You are here

21.YÜZYILIN KÜÇÜK ADAM VE KADINLARI (Değişen Çocuk Kimliği Üzerine Bir Deneme)

21th CENTURY'S LITTLE MEN AND WOMEN ( An essay on the changed identity of child )

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The concept of child has the peculiarity of having many meanings together in itds content. Child is thought as the symbol of purity, beauty and even sinlessness. The words like carefreeness, hapiness, innocence and unconsciousness reminds childishness. Children are generally cute, friendly, lively and cheerful creatures. But childishness is being taken away from its natural characteristics and it is being differentiated in our day. There are some factors in the constitution of this situation. In this research this factors will be discussed and also the changed and consumed identity of childishness will be stressed. By actingfrom the results of a research prepared in England the consumption of childishness and its having a new identity will be discussed in global and local meaninigs in that way.
Abstract (Original Language): 
Çocuk kavramı içeriğinde bir çok anlamı barındırma özelliği taşımaktadır. Çocuk, saflığın, güzelliğin ve hatta günahsızlığın simgesi olarak kabul edilmektedir. Kaygısızlık, mutluluk, masumluk, bilinçsizlik sözleri çocukluğu çağrıştırır. Çocuklar genellikle sevimli, sevecen, sokulgan, canlı, neşeli yaratıklardır. Ancak günümüzde çocukluk doğal özelliklerinden uzaklaşmakta ve farklılaşmaktadır. Bu durumun oluşmasında çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu araştırmada bu etkenler tartışılacak, değişen, tükenen çocukluk kimliğine vurgu yapılacaktır. Bu anlamda ingiltere'de yapılan bir araştırma sonuçlarından hareketle küresel ve yerel anlamda çocukluğun tükenişi farklı bir kimliğe gidişi tartışılacaktır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 


Doğan, L, Akıllı Küçük. Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2000

Kuruoğlu,H., Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri. ww.rehberlikhizmetleri.com
• Matthews,
G.B., Çocukluk Felsefesi.(Çev:Emrah Çakmak) Gendaş Yayınları. İstanbul.

Odabaşı, Y., Tüketim Toplumu, Sistem Yay.1999
• Postman
N., Çocukluğun Yok Oluşu. İmge Kitapevi. (Çev. Kemaşİnal). 1995

Taner,S., Reklamlarda Çocuk İmajı, Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu İçinde, İstanbul, 1993
• "Teenage cosmetics and toiletries in the UK" , Press Release,Report Date: 08/2004 www.mintel.com.uk.
• www2.bebekkokusu.com/forums

Yörükoğlu, A. Çocuk Ruh Sağlığı: Çocuğun Kişilik Gelişimi, Yetiştirilmesi Ve Ruhsal Sorunları. İstanbul, 1982

Yörükoğlu, A., Değişen Toplumda Aile ve Çocuk.İstanbul,1989

Kırmızı, (Vatan Gazatesi Pazar eki) 10-Ekim 2004

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com