You are here

Alkol tanısı almış ve tedavi alan hastaların hastalıklarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Determining Of Factors Effecting Sicknesses Of Alcoholism Diagnosed Patients

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study has been done in order to determine factors effecting sicknesses of patients after alcohol treatment because alcoholism diagnosis. Study has been performed on 36 patients who came to Muğla State Hospital, clinic of psychiatry and accepted being a subject. Defining stastistics and freguency scatterings of datas have been done of the 36 patients 44.44 % were in 30-39 age group, 66.67 married, 41.67 % were secondary school graduates, 47.22 % were civil servants, 75.00% of the unemployed could not work alcoholism in the study, it has been observed that 69.45 % of the patients started drinking when they are 13 to 15 years old, 47.22 % to drink from time to time, 89.33 % started drinking low alcoholic drinks, and alcohol caused reducing of income for 66.11 % patients. [6] In the study, it has been determined that, 69.45 % of the patients had drinking people in their families, 86.11 % started drinking because of friends' athmosphere and took the first place, 55.56 % of the patients started drinking because of curiosity, 69.44 % drank they felt unhappy, 47.22 % claimed that when they drink they felt more self confidence, and 63.89 % of the patients thought drinking was a sign of growing up. [7
Abstract (Original Language): 
Araştırma alkol tanısı almış ve tedavi alan hastaların hastalıklarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. [1] Araştırma Muğla Devlet Hastanesi Psikiyatri kliniğine alkolizm tedavisi almak üzere yatan ve ankete katılmayı kabul eden 36 hasta üzerinde yapıldı. Veriler anket formuyla yüzjüze görüşme yöntemiyle toplandı. Verilerin istatistiksel analizleri yapıldı. Araştırmaya katılanların % 44.44' ünün 30-39yaş grubunda olduğu, % 66.67' sinin evli, % 41.67' sinin lise mezunu olduğu, % 47.22' sinin memur olarak görev yaptığı, çalışmayanların % 75.00' inin alkol kullanımı nedeniyle çalışmadığı belirlendi. Hastaların % 69.45' inin 13-18 yaş grubunda alkole başladıkları, % 47.22' sinin ara sıra alkol aldıkları, % 89.33' ünün hafif içki türleriyle alkole başladıkları, % 61.11' inin de a1kol kullanımının, ekonomik seviyelerinde düşmeye neden olduğu saptandı. [2] Araştırmada hastaların % 69.45' inin ailesinde alkol kullananların olduğu, % 86.11' inin arkadaş ortamım alkol kullanımlarında birinci sırada etkili olduğu, % 55.56 sının merak nedeniyle alkole başladıkları, % 69.44' ünün üzüntülü oldukları zaman daha çok alkol aldıkları, % 47.22' sinin alkol aldıkları zaman kendilerine güvenlerinin arttığı, % 63.89' unun çocukluk dönemlerinde a1kol kullanmayı büyümenin bir işareti olarak düşündüğü belirlendi. [3] Sonuç alkol tanısı almış ve tedavi alan hastaların büyük çoğunluğunun arkadaş ortamından etkilendikleri, merak ve özenti, ailesel yatkınlık ya da ailevi problemlerle alkole başladıkları belirlendi. Alkole başlamayı etkileyen faktörler ve alkol kullanımına bağlı sorunlar üzerine toplumun aydınlatılması gerektiği kanısına varıldı. [4]

REFERENCES

References: 

1. Alkolizmin Tarifi, (www.google.com/search).
2. Alper, Y.; Bayraktar, E.; Karaçam, Ö.; Herkes İçin Psikiyatri, Gendaş Yayınları, İstanbul, 2000.
3. Arkın, R.G.; Alkolizm, Sağlık Ansiklopedisi, Arkın Kitapevi, 1.Cilt, 74-79, İstanbul, 1998.
©
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri. com
11
4. Cantez, E.; Alkol Bağımlılığının Psikolojik Özellikleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , Psikoloji Bölümü, Psikoloji Dergisi, 7.Cilt, 24, 28-29,1990.
5. Çelikkol, A.; Alkol Kullanım Bozuklukları ve Tedavisi, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 2, 1, İzmir, 1996.
6. Dürü, Ç. Ve ark.; Türkiye'de Madde Kullanımı ve Bağımlılığı Profili Araştırması, Nihai Rapor, Türk Psikologlar Derneği, Aralık, 2002.
7. Güleç, C., Köroğlu, E.; Psikiyatri Temel Kitabı, 1.Cilt, Hekimler Yayınbirliği, Ankara,1997.
8. İşcan, C.; Alkol Bağımlılığı Tedavi Ünitesinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Tedavi Sonuçları: Bir Yıllık İzleme Çalışması, Uzmanlık Tezi, Ankara, 1996.
9. Kasatura, İ.; Alkol ve Arkadaşları, 2.Baskı, Evrim Yayınevi, İstanbul, 1998.
10. Köknel, Ö.; Genel ve Klinik Psikiyatri, Nobel Kitapevi,İstanbul,1983.
11. Özcebe, H.,Vargel, İ., Yurdakul, S.; Hemşireler İçin Psikiyatri, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,1989.
12. Öztürk, M.O.; Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 7.Baskı, Hekimler Yayınbirliği, Ankara, 1997.
13.Sucu, A.; Alkol Bağımlılığı Toplumsal Çevre İlişkileri, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1995.
14. Tuğrul, C.; Alkoliklerin Çocuklarının Aile Ortamlarındaki Stres Kaynakları, Etkileri ve Stresle Başaçıkma Yolları, Türk Psikoloji Dergisi, 9. Cilt, 31, 57-73, Haziran, 1994.
15. Yargıç, İ.; Alkolizm ve Aile, Popüler Psikiyatri Dergisi, 11, 8-10, 2003.
16. Yüksel, N.; Ruhsal Hastalıklar, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,1995. [30]

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com