You are here

ANNELERİN OYUNCAK SEÇİMİİLE İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARI

KNOWLEDGE AND APPLICATIONS OF THE MOTHERS ABOUT THE TOY SELECTION

Journal Name:

Publication Year:

Key Words:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was carried out descriptively with the aim of determining the knowledge and applications of the mothers about toy selection.5700 mothers living Yenişehir Health Center and nearby it and having 1-6 year old children constitued the study contend. The sampling was determined as 360 with a formule used in case of the investigation offrequency of being seen in the study content.The data were collected by means of questionnaria form with questions including the criteria which the mothers took into consideration when buying toys,and formed by taking over interested literature and socio-demographic features. In the evaluation, percentage, variance analysis and chi-square were used. It was found out that 81.9 % of the mother, while buying the toys ,took into consideration the children's abilities, and that 86..7 % of them considered mental development, and that 65.6 % of them considered the improvement of imagination-world.lt was detected that 63.6 % of the mothers wanted to choose the toys which don't support the violence, and 93.1 % desired that they become safe,and that 68.9 % of the mothers wanted the toys to become easily cleanable, and that 82.2 % the mothers desired that the toys become suitable for their sex, and that 83.1 % of them considered that the toys became suitable for their age,and that 43.3 % of the mothers for its price, and 67.2 %% of them for the beauty, and that 85.6 % of them considered that their children should select their own toys.ln conclusion, it was determined that the mothers gave less importance some criteria about toy selection.We can suggest that true knowledge of the nurses about toy selection should emphasized, and education role of the nurses should be used in order to corrected mis-knowledge and application
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma annelerin oyuncak seçimi ile ilgili bilgi ve uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarakyapılmıştırAraştırmanın evrenini Yenişehir sağlık ocağı bölgesindeki 1-6 yaş grubu çocuğa sahip olan 5700 anne oluşturmuştur. Örneklem olayın görülüş sıklığının incelenmesi ve evrendeki birey sayısının biliniyorolması durumlarında kullanılan formülle 360 olarak belirlenmiştir. Veriler sosyo-demografik özellikler ve ilgili literatür incelenerek oluşturulan annelerin (oyuncak satın alırken göz önünde bulundurdukları kriterleri içeren sorularla anket formu aracılığı ile tooplanmıştır.Değerlendirmede yüzdelik, varyans analizi ve ki-kare kullanılmıştır. Annelerin % 81.9' u oyuncak satın alırken çocuğunun yeteneklerini , % 86.7'si zeka gelişimini, % 65.6'sı hayal dünyasını geliştirmesini, % 63.6'sı şiddeti desteklemeyen türden olmasını, % 93.1'i tehlikesiz olasını, % 68.9'u kolay temizlenmesini, % 82.2' si çocuğun cinsiyetine, % 83.1' iyaşına uygun olmasını, % 43.3' üfiyatını, % 67.2' si güzelliğini, % 85.6' sı çocuğunun oyuncağı beğenmesini her zaman göz önünde bulundurdukları tespit edilmiştir.Sonuç olarak annelerin oyuncak seçimi konusunda bazı kriterleri daha az önemsedikleri tespitedilmiştir. Hemşirelerin annelerin oyuncak seçimi konusundaki doğru bilgilerinin pekiştirilmesi yanlış bilgi ve uygulamalarının ise düzeltilmesi için eğitici rolünü kullanmalarını önerebiliriz.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aksayan S ve ark (2002). Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç Ve Yöntemlen.Editörjnci Erefe, 1.Baskı, Odak Ofset, İstanbul.
Aksoy Ç C (1990).3-6 yaş arası çocukların oyuncak tercihlerinde cinsiyet faktörlerinin incelenmesi.Yüksek Lisans Tezi.Hacettepe Üniv.Sağlık Bil.Enst.Ankara.
Bolışık B,Tanaç R (1992 ).Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonuna neden olan faktörler ve sağaltım sonuçlarının irdelenmesi.III.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı.Sivas, 24-26 Haziran :200-203
Caldera Y et al
(1989 ).Social interactions and play patterns of parents and toodlers with feminie, masauline and neutral toys.Child Development, 60:70-76
©
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri. com
9
Duygu ARIKAN, Esra KARACA: Annelerin Oyuncak Seçimi ile ilgili Bilgi ve Uygulamaları
Carter D.B , Levy G D (1988 ).Cognitive aspects of early sex role development:The influence of gender schemas on preschoolers memories and preferences for sex-teyped tops and activities.Child Development.59:782-792
Cronan K(2003).Choosing safe toys.http://kidshealth.org/parent/firstaid-safe/home/safe-toys.html (erişim:December 2003)
Doğanay j (1998).Anasınıfına devam eden çocukların ebeveynlerinin çocuk oyun ve oyuncakları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi.Yüksek Lisans Tezi.Ankara Üniv.Fen Bil.Enst.Ankara.
Erden Ş (2001).Anaokullarına devam eden çocukların ebeveyn ve öğretmenlerinin çocuk oyun ve oyuncakları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi.Yüksek Lisans Tezi.Ankara Üniv.Fen Bil.Enst.Ankara
Glassy
D
, Romano J (2003).Selecting Appropriate Toys for Young Children:The Pediatrician 's Role.Pediatrics.111(4)
911-913.
İlhan M (2004).oyuncaklar ne kadar güvenli.Klinik Çocuk Formu.4 (2):33-34
Ladd G W, Price J M, Hart C H (1988).Predicting preschoolers peer status from their Playground behaviors.Child
Development. 59:986-992
Mangır M, Aktaş Y (1993 ).Çocuğun gelişiminde oyunun önemi. Yaşadıkça Eğitim. 26: 14-18 ' Oyuncaklar Hakkındaki Yönetmelik '.17 Mayıs 2002 , 24758 sayılı Resmi Gazete.
Oyuncaklarıntemizlikvedezenfeksiyonu.http:/www.populermedikal.com/oyuncak.htm.2000
Poyraz H (1999).Okul Öncesi Dönemde Oyun Ve Oyuncak.Anı Yayıncılık, Ankara. Razon N (1987 ).Çocuğun dünyasında oyuncağın yeri ve önemi.Pembe Bağcık Derg.2
Schau,C.G et al
(198
0 ).The relationship of parantal expetations and Preschool childrens verbal sex typing to their sex-typed toy play behavior.Child Development.51:266-270
Taylor S I et al (1997).Toy safety and selection.Early Childhood Education Journal 24(4):235-238
Telep V (1997).Choosing safe toys for children aged birth to 12 years. http:/www.ext.vt.edu/pubs/family 7350-063/350-063.html. # L1 (erişim:November 1997)
Tezel Ş F (1993).Üç-altı yaş grubu çocuklarının anne babalarının çocuk oyun ve oyuncakları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi.Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniv. Sağlık Bil. Enst. Ankara.
Yalçınkaya T(1996 ).Eğitici Oyun ve Oyuncak Yapımı.1. Baskı, Esin Yayınevi, İstanbul
Yavuzer H (1990).Çocuk Psikolojisi.5.Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com