You are here

ÇALIŞMA YAŞAMINDA STRES VE KAMU KESİMİNDE KADIN ÇALIŞANLAR

STRESS IN WORKING LIFE AND WOMEN EMPLOYEES IN PUBLIC SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to display the stress of women employees working in public sector and its results. The work definitions of people in the sample group are defined, all difficulties during working and its effects on them and their family life are interrogated. In this study, women employees who are entrusted with counting tickets are randomly selected and information is gathered by interviewing with them. Asking questions to sample group are; how the relations between colleagues and the relations between employees and their chiefs are and its results, what are the difficulties in job environment, whether there is an unequality between women and men, is there an unequally in promotion, are they under pressure in the job environment and if they are underpressure, what is the results of this situation on them.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, bir devlet dairesindeki kadın çalışanların yaşadıkları stres ve sonuçlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Örneklem grubundaki kişilerin iş tanımları yapılarak, işleri esnasında yaşadıkları sıkıntılar ve bu durumun kendileri ile aile yaşantıları üzerindeki etkisi sorgulanmıştır. Çalışmanın yöntemi; bilet saymakla görevli kadın çalışanlar arasından rastlantısal olarak bir örneklem grubu oluşturmak suretiyle, çalışanlar ile bire bir görüşmeler yapılarak aranan bilgilerin toplanması şeklinde belirlenmiştir. Çalışma esnasında cevap aranan sorular şunlardır; iş arkadaşları ile olan ilişkiler, iş ortamında yaşanan sıkıntılar, amirlerle olan ilişkiler ve sonuçları, kadın ve erkek arasında eşitsizlik olup olmadığı, terfi mekanizmasında eşitsizlik olup olmadığı, çalışma ortamının baskıcı olup olmadığı eğer baskıcı bir ortam varsa bunun sonuçları.
1-10

REFERENCES

References: 

AKAT, İlter ; BUDAK, Gönül; BUDAK, Gülay (1999) İşletme Yönetimi, İzmir.
Ato.org.tr (2002) Stres [http://www.ato.org.tr/konuk/austun/KY/stres.htm] (02.10.2002).
AYTAÇ, Serpil (2002) "İş Yerindeki Kronik Stres Kaynakları" [http:www.isguc.org./saytac3.htm] (07.10.2002).
COŞKUNER, Ayşe (1997) "Sosyo - Ekonomik ve Kültürel Problemlerin Çalışanların Ruh Sağlığına Etkileri ve Stress", Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Yayın Organı, Ankara.
Denetçi.net (2002) Örgütsel Stres Kaynakları [http:www.denetci.virtualave.net/lor.htm] (07.10.2002). ERDOĞAN, İlhan (1996) İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul. EROĞLU, Feyzullah (2000) Davranış Bilimleri, Ankara.
ERTEKİN, Yücel (1993) Stres ve Yönetim, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara .
GÜNDÜZ, Bülent (2000) Hemşirelerde Stresle Başa Çıkma Biçimleri İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
IŞIKHAN, Vedat (2002) "Çalışma Hayatında Stres Olgusu ve Başa Çıkma Yolları",
[http://www.tisk.org.tr/işverderg/0620001/çalismah.htm] (02.10.2002).
IŞIKHAN, Vedat (1998) Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
KOÇ, Saliha; YEĞEN, Öznur (2002) : "İşyeri Stresi, Hemşirelikte İşle İlgili Stres ve Stres Yönetimi"
[http:www.acibademhastanesi.com.tr/TipBilgi/stres.htm] (04.10.2002).
ŞAHİN, Nesrin. H (1994) "İş Yerinizdeki Kronik Stres Kaynakları" Stresle Başa Çıkma Olumlu Bir Yaklaşım,
Türk Psikologlar Derneği Yayınları 2, Ankara.
ŞENYÜZ, Ayşe (1999) Feminin ve Maskulin Mesleklerde Algılanan İş Doyumu ve Stres Düzenleyicilerin
Cinsiyetler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
TAŞTAN, Seçil (2002): "Stres ve Stres Yönetimi", [http://www.insankaynaklari.gokceada.com/stres.html (12.10.2002)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com