You are here

Değişen dünyada hukukun anlamı

The meaning of law in the changing world

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The main reasons which separate the present transition term from the other transition terms of history of civilization are the universal economical outbreak, renaissance in art, a wide point of view which was provided by universal life-styles and culturel nationalism, the increasing of social welfare and role of women in society, the using of biological posibilities sufficiently, the religious renaissance in third millennium and finally the victory of the individual and rising their values. On the other hand, fundamental rights and liberties which human has innate are no more only under the guarantee of the states. These rights at the present are also protected by the control mechanisms of various international institutions. In addition to the expectation of that a state will have rule of law, developments related to restriction of state authorities have been becoming common.
Abstract (Original Language): 
Bugün içinde bulunduğumuz geçiş dönemini uygarlık tarihinin tüm diğer geçiş dönemlerinden ayıran gerekçe evrensel ekonomik patlama, sanatta yeniden doğuş, evrensel yaşam tarzları ve kültürel milliyetçiliğin sağladığı geniş bakış açısı, toplumsal refahın yükselmesi, kadının toplum içindeki rolünün artması, biyolojik olanakların sonuna kadar kullanılması, üçüncü bin yıldaki dinsel yeniden doğuş ve tüm bunların toplamı olarak bireyin zaferi ve yükselişidir. Diğer yandan insanın insan olmakla sahip bulunduğu hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması sadece devlet tekeli altında olmaktan kurtarılmış, çeşitli uluslararası denetleme mekanizmaları bu hak ve özgürlüklerin güvenceleri haline gelmiştir. Bir devletin hukuk devleti olması yolundaki klasik beklentilere ek olarak, devlet yetkilerini sınırlandırıcı gelişmeler yaygınlaşmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aral, V.,
Hukuk
Felsefesinin Temel İlkeleri, İstanbul 1991
Güner, N., Doğu Avrupada Özelleştirme, Görüş Dergisi, Eylül 1993 sayı 11
Işıktaç, Y., Hukukun Kaynağı Olarak Örf ve Adet Hukuku, Kazancı yayınları İstanbul 1991
Köprülü, B., Medeni Hukukun Genel Prensipleri, İstanbul 1971
Naisbitt, A., Megatrends 200, İstanbul 1986
Özel, S.,
21
. Yüzyıla Hazırlanmak Paul Kennedy Preparing for the Twenty-first Century, Görüş Dergisi, Eylül 1993, s. 11
Özsunay, Ergun, Medeni Hukuka Giriş, 5. Bası, İstanbul 1986
Rehbinder, M., Sosyal Devlet Yolunda Hukuk Yapısı Değişmeleri, AÜHFD, C. XXVI, 1969, s. 1-2 Weber, M., Rechtssoziologie, Neuwied, Berlin 1967
Weinberger,
O.
, Rechtsphilosophie und Gezetsgebung, "Zur theorie der Gezetsgebung", Verlag Wien New York 1976, s. 172-198

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com